Connect with us

Странски банки

ЕБОР е најголем инвеститор во Северна Македонија! Како гледа на македонската економија?

Објавено

на

Македонската економија во 2022 година е поддржана од Европската банка за обнова и развој со 250 милиони евра, со што оваа институција практично е најголемиот поединечен инвеститор во земјава, а со тоа и најголем помагач на домашниот економски раст и развој. За пет години, од 2017 до 2022 година, ЕБОР има вложено во Северна Македонија 684 милиони евра за поддршка на 71 проект, а за 20 години, од 1993 година наваму дури 2,49 милијарди евра во 171 проект.

  • 2,49 милијарди евра инвестиции за 20 години
  • 684 милиони евра инвестирани од 2017 до 2022 година
  • 250 милиони евра инвестиции во 2022 година
  • поддршка за 300 мали и средни фирми, кои оствариле дополнителен приход од 160 милиони евра
  • 31 милион евра за над 3.700 проекти за енергетски ефикасни домови и бизниси

Директните инвестиции на ЕБОР во земјава се на завидно ниво дури и во споредба со вкупниот обем на директни инвестиции во Република Северна Македонија заклучно со 31.12.2021 година, кој изнесува 6,3 милијарди евра, од кои 4,6 милијарди евра се вложувања во сопственички капитал, а 1,7 милијарди евра се вложувања во должнички инструменти. Речиси половина од вложените инвестиции се наменети за поддршка на приватниот сектор.

Од сумарниот извештај на ЕБОР за активностите на банката во земјава може да се види дека инвестициите во 2022 година се најголемото годишно достигнување на Европската банка за обнова и развој во земјава, што има исклучителна важност ако се земе предвид фактот дека минатата година беше клучна за санирање на економските последици од Covid-кризата, при што економијата претрпе дополнителен удар и од војната во Украина и драстичниот раст на цените на храната и на енергенсите. Македонскиот БДП во 2022 година оствари пад од 3%, а инфлацијата порасна за рекордни 20%.

Фокусот на ЕБОР е насочен кон зголемување на конкурентноста на приватниот сектор и раст на малите и средните претпријатија, создавање одржлива инфраструктура и регионално поврзување и транзиција кон зелена економија. Како посебни области на кои се фокусираат проектите на банката се надминување на последиците од Covid-19 врз пазарот на труд и социјалната заштита, поддршка и започнување тендери за обновлива енергија, помош за енергетскиот регулатор за воспоставување тарифна методологија согласно енергетските перформанси на потрошувачите, поддршка за Македонската берза за подобрување на корпоративното управување и ЕСГ известувањето и развивање на законска рамка за енергетска ефикасност со цел поттикнување на инвестициите.

Кои слабости во македонската економија ги детектира ЕБОР?

Според ЕБОР, транзицискиот јаз во Северна Македонија е најакутен во однос на конкурентноста (нееднаква примена на регулативата, висока неформалност и слабо корпоративно управување), интеграцијата (бавна имплементација на проекти за транспортна и енергетска инфраструктура) и зелената транзиција (висока енергетска интензивност и ранливост на климатските промени). Изгледите за приближување кон ЕУ се сметаат за клучно сидро за структурните реформи. 

„Сакаме да ѝ помогнеме на земјата во транзицискиот пат кон демократска и пазарно одржлива економија. Финансираме проекти за засилување на приватниот сектор во економии кои транзитираат кон функционален пазарен систем. Нашите инвестициски одлуки се водени од шест „транзициски квалитети“ кои имаат за цел да ја направат економијата поконкурентна, добро управувана, зелена, инклузивна, отпорна и интегрирана“, истакнуваат од ЕБОР во сумарниот извештај.

Дури 87% од финансиската поддршка од ЕБОР е наменета за создавање одржлива инфраструктура, 9% се наменети за финансиските институции, а 4% за индустријата, трговијата и агробизнисот. Од 1993 до 2022 година, за подобрување на транспортната инфраструктура се вложени 980 милиони евра, а за општините и животната средина 140 милиони евра. Меѓу позначајните проекти се автопатско поврзување на Скопје и Приштина, енергетско поврзување на Албанија и Северна Македонија со 400 киловолтен далновод, изградба на источната секција од Коридорот 8, финансиска поддршка за изградба на првата голема соларна централа во земјава (10MW), поддршка за изработка на национална стратегија и акциски план за е-мобилност, набавка на 33 автобуси на природен гас за Скопје. Според оценките на ЕБОР, Северна Македонија заостанува во однос на земјите од ОЕЦД и од Југоисточна Европа според поврзаноста со патишта, а лошо стои и според квалитетот на снабдување со електрична енергија.

Бизнис климата не е во прилог на бизнисот

ЕБОР дијагностицира и значајни пречки во бизнис климата во земјава и покрај спроведените реформи и приливот на странски инвестиции. Северна Македонија во овој сегмент е особено лошо рангирана според нивото на вештините, при што заостанува и во однос на земјите од ЈИЕ. Како клучни проблеми се детектирани високото ниво на сива економија и товаротшпто го носи таа врз легалните бизниси, слабото спроведување на законите и слабиот капацитет на администрацијата, недостигот на пристап до финансии за многу компании, како и тешката бизнис клима за малите и средни претпријатија иако тие доминираат во домашната економија. 

За поддршка на финансискиот сектор ЕБОР има вложено 851 милион евра, а за индустријата, трговијата и агробизнисот 267 милиони евра. Како резултат на овие проекти за повеќе од 200 мали и средни претпријатија е обезбеден пристап до 47 милиони евра за подобрување на конкурентноста и доближување до ЕУ стандардите, над 200 жени бизнис-лидери се поддржани со 3,3 милиони евра, повеќе од половина од советуваните мали и средни претпријатија ја зголемиле продуктивноста и генерирале дополнителен извоз од 74 милиони евра. Обезбедени се и 35 милиони евра за поддршка на фирмите за време нa Covid-кризата, како и 10 милиони евра за рестартирање на бизнисите по кризата.  

ЕБОР е особено фокусирана на зелената транзиција на Северна Македонија. За поддршка на енергетскиот сектор во земјава досега има вложено 253 милиони евра, а за зелена економија дури 733 милиони евра. Банката забележува дека земјава е една од енергетски најинтензивните економии во регионот, дека енергетската ефикасност е на ниско ниво, дека загрижува квалитетот на воздухот… Заради тоа, ЕБОР обезбедува директна финансиска поддршка за нови проекти за обновлива енергија, техничка помош за спроведување тендери за проекти за обновлива енергија, помага за изработка на нов закон за енергетска ефикасност, кој треба да поттикне нови инвестиции во оваа област. Преку ГЕФФ програмата ЕБОР има обезбедено над 31 милион евра за повеќе од 3.700 проекти за намалување на потрошувачката на енергија кај домаќинствата и компаниите.

Целосниот извештај за Северна Македонија е достапен тука.

Домашни банки

ПроКредит Групацијата ја заокружи 2023 година со силни финансиски резултати

Објавено

на

ПроКредит Групацијата, главно активна во Југоисточна и Источна Европа, забележа одличен финансиски резултат од 113,4 милиони евра во 2023 година, што одговара на принос на капиталот од 12,2%. Оперативните приходи се зголемија за 21% на годишно ниво, како резултат на позитивните движења во сите редовни текови на приходи. Соодносот на трошоци и приходи се подобри за 4,1 процентни поени, на 59,9%.

Умерениот раст на кредитното портфолио од 1,9% во голема мера се должи на тековните намалувања на портфолиото во Украина. Депозитите забележаа добар раст од 965 милиони евра, или 15,3%, со значаен придонес од сегментот комерцијално банкарство. Врз основа на соодносот на CET1 од 14,3%, Управниот одбор има намера да предложи дивиденда од 0,64 евра по акција на Годишното генерално собрание на 4 јуни 2024 година.

Кредитното портфолио на Групацијата порасна за 119 милиони евра или за 1,9%. Депозитите пораснаа за значителни 965 милиони евра или за 15,3%, во кои физичките лица учествуваа со приближно 50%.

Значителен развој на приходите и зголемена трошковна ефикасност

Оперативните приходи на Групацијата се зголемија втора година по ред за повеќе од 20%, со раст од 72,7 милиони евра или 21,4% во споредба со 2022 година, на 412,5 милиони евра (2022 година: 339,8 милиони евра). Овој позитивен развој е поттикнат од повисоките нето-приходи од камати, нето-приходите од провизии и надоместоци и приходите од девизни трансакции. Сите банки на ПроКредит во Југоисточна и Источна Европа објавија позитивни резултати, при што повеќето покажаа значително подобрени или стабилно добри нивоа на профитабилност и на трошковна ефикасност во споредба со претходната година.

Нето-приходите од камати пораснаа за 72,6 милиони евра или за 27,4%, на 337,2 милиони евра (2022 година: 264,6 милиони евра). Нето-каматната маржа се зголеми за 53 базични поени, на 3,6%, како резултат на главно стабилните кредитни маржи и на повисоките клучни каматни стапки. Во четвртиот квартал, нето-каматната маржа изнесуваше 3,8%.

Со 57,5 милиони евра, нето-приходите од провизии и надоместоци се 5,1% над нивото забележано во претходната година (2022 година: 54,7 милиони евра). Особено позитивно се развиваа приходите од активностите со трансакции и картички. Другите нето оперативни приходи придонесоа 17,8 милиони евра во вкупниот резултат (2022 година: 20,5 милиони евра). Резултатот од девизните трансакции, што е вклучен во оваа ставка, бележи солиден пораст од 4,1 милиони евра или 17,2%.

Кадровските и административните расходи пораснаа за 29,6 милиони евра или 13,6%. Ова зголемување главно се должи на повисоките трошоци за персоналот, ИТ и за маркетинг. Соодносот на трошоци и приходи видливо се подобри за 4,1 процентни поени, на солидно ниво од 59,9% (2022 година: 64,0%).

Управниот одбор ги објави изгледите за финансиската 2024 година

Земајќи ги предвид солидните финансиски резултати во 2023 година, Управниот одбор очекува принос на капиталот од околу 10%-12% за 2024 година, врз основа на внимателна проценка до 40 базични поени за трошоците за ризик. Соодносот на трошоци и приходи се очекува да биде околу 63%, земајќи ги предвид зголемените инвестиции и претпоставувајќи благо намалена нето каматна маржа.

„Продолжуваме интензивно да инвестираме во однос на персоналот, ИТ и маркетингот, бидејќи сакаме видливо да го зголемиме нашиот отпечаток на нашите пазари во наредните години, со цел да постигнеме важни ефекти на скалирање, да ги зајакнеме маржите на двете страни од билансот на состојба и да го зајакнеме позитивното влијание што сакаме да го создадеме во општествата и во економиите во кои работиме“, истакна Хуберт Спехтенхаузер.

На среден рок, ПроКредит има за цел да го зголеми кредитното портфолио на Групацијата за над 10 милијарди евра. Се очекува среднорочниот принос на капиталот да се зголеми на ниво од приближно 13%-14%, со претпоставка за трошок за ризик од околу 30-35 базични поени. Соодносот на трошоците и приходите се очекува да биде приближно 57% (без еднократни ефекти).

Годишниот извештај на ПроКредит групацијата за 2023 година и Извештајот за одржливост за 2023 година од денес се достапни во делот Односи со инвеститори на веб страницата на ПроКредит Холдинг на https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/ и https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/non-financial-reports/.

Пакетот на Извештајот за одржливост се состои од два дела. Самиот Извештај за одржливост дава детален преглед на стратегијата за одржливост на ПроКредит Холдинг, како и на неговите перформанси за одржливост, иницијативи и цели за иднината. Освен тоа, во нејзиниот Годишен извештај, Групацијата доброволно ги открива своите стратегии, планови и методологии во контекст на два стандарди специфични за темата, ESRS E1 „Климатски промени“ и ESRS S1 „Сопствена работна сила“, во согласност со начелата на Меѓународната рамка за интегрирано известување.

Продолжи со читање

Странски банки

Европската инвестициска банка инвестира 49 милијарди евра во еколошки проекти

Објавено

на

Групацијата на Европската инвестициска банка (ЕИБ) минатата година инвестираше повеќе пари во проекти за климата и животната средина од кога било досега, изјави денеска во Брисел претседателката на ЕИБ, Надија Калвињо.(повеќе…)

Продолжи со читање

Странски банки

ЕЦБ до јуни ќе ја процени состојбата за промена на каматните стапки

Објавено

на

Европската централна банка (ЕЦБ) ќе ги добие клучните податоци до јуни за одлука за првото од можните серии на намалување на каматните стапки во еврозоната, изјави главниот економист на ЕЦБ, Филип Лејн во интервју за италијански весник.(повеќе…)

Продолжи со читање

Популарно