Connect with us

Услови за Преземање

Преземање на содржини од Банкарство.мк не е дозволено без претходна дозвола од главниот уредник. Во случаи на референца, дозволено е објавување на 25% од текстот при што задолжително мора да се истакне изворот, доколку вашиот медиум е во електронска форма потребно е да обезбедите линк до материјалот на Банкарство.мк

Доколку медиумот не служи за комерцијални цели, дозволено е објавување на целосниот текст, но притоа задолжително треба да се објави името на авторот доколку присутно и линк до www.bankarstvo.mk (или конкретниот линк од текстот).

Доколку сакате да објавувате повеќе од 25% од текстовите за комерцијални цели, контактирајте со главниот уредник на Банкарство.мк и информирајте се како да добиете официјална дозвола за објавување на целосни текстови. 

Преземање на фотографии е дозволено само во договор со главниот уредник на Банкарство.

Напомена:

Комерцијален медиум што ќе објави содржина (објава, анализа) надвор од условите за бесплатно преземање е согласен на сопственикот на Банкарство.мк да му исплати надомест од 15.000 денари за една содржина.