Connect with us

Домашни банки

ПРВ КВАРТАЛ ОД СОНИШТАТА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА – добивката зголемена за речиси 100%!

Објавено

на

Во периодот од 01.01-31.03.2023 година Комерцијална банка од своето работење оствари позитивен финансиски резултат во износ од 1.039,7 милиони денари наспроти остварениот позитивен финансиски резултат во истиот период минатата година во износ од 522,6 милиони денари што претставува зголемување за 98,9%.

Планираната бруто-добивка за првиот квартал од годинава е остварена со 136,4 %. Притоа, остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од работењето, е за 67,9% поголема во однос на истиот период минатата година. Зголемувањето на добивката пред исправка на вредност главно произлегува од зголемувањето на приходите од редовно работење, односно од нето-приходите од камати кои бележат значително зголемување што се должи на континуираниот пораст на основната каматна стапка на Народната банка и на каматните стапки на странските финансиски пазари, во комбинација со структурата на активата на Банката. Зголемувањето на каматните стапки е резултат на напорите за намалување на инфлацијата на светско ниво. Позитивниот резултат од работењето Банката го оствари во услови на зголемена неизвесност на пазарите, сѐуште висока инфлација која забележа мало забавување, како и натамошно затегнување на монетарната политика.

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 1.580,3 милиони денари и бележат зголемување од 40,6 % во однос на истиот период од минатата година.

Нето-приходите од камата претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето и на 31.03.2023 година истите бележат зголемување од 82,6 % во однос на истиот период од минатата година. Притоа, треба да се укаже дека заради затегнувањето на монетарната политика и зголемените каматни стапки, остварен е пораст и на приходите од камати на кредитите дадени на правните лица и населението, но тој пораст е значително, дури неколкукратно помал од порастот на приходите од камати кај нерезидентите, кај финансиските друштва, па и кај државата. На пример, зголемувањето на каматните приходи остварени кај финансиските друштва, каде доминираат пласманите во благајнички записи и депозитите во НБРСМ, се единаесеткратно поголеми, а кај нерезидентите, каде доминираат пласманите во странски банки се и над четиринаесеткратно поголеми од приходите остварени во истиот период минатата година. Тоа е затоа што во првиот квартал од минатата година каматната стапка Euribor беше околу 0 % или негативна, а оваа година достигна околу 3,5 % – 4 %. Кај благајничките записи, каматите се зголемија од 1,25 % на најновите 5,50%, а на државните записи од 0,40 % на 3,70 %, или 5,25 % кај двегодишните државни обврзници, па сѐ до 7,14 % кај последната еврообврзница. Исто така, просечната пондерирана каматна стапка на депозитите во странска валута, споредено со истиот период минатата година, е зголемена од 0,25 % на 4,39 %, додека просечната пондерирана каматна стапка на пласманите во НБРСМ од 0,31 % на 3,63 %. Токму затоа, во билансот на Банката, за прв пат приходите од камати кај финансиските друштва и нерезидентите збирно, се значително поголеми од приходите од каматите кај населението. Или пак, збирните приходи од каматите кај финансиските друштва, нерезидентите и државата се значително поголеми од приходите од камати кај правните лица. Банката ги оствари овие резултати благодарение на структурата на активата, во која над 55 % од пласманите се во парични средства, парични еквиваленти и пласмани во хартии од вредност, што влијаеше на одржување на висока ликвидност и профитабилност од каматни приходи. Како резултат на ваквите движења, нетокаматната маржа на ниво на Банката се зголеми од 1,9 % во првиот квартал од минатата година, на 3,3 % во истиот период од оваа година.

Нето приходите од провизии и надоместоци на 31.03.2023 година изнесуваат 267,9 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година бележат зголемување од 6,8 % како резултат на зголемен обем на активности кој продолжува од минатата година. Планот за анализираниот период е остварен со 89,2 %.

Нето приходите од курсни разлики на 31.03.2023 година изнесуваат 96,7 милиони денари и бележат зголемување од 68,8 %, во најголем дел како резултат на зголемениот промет на девизен пазар со правни лица, како и по основ на методолошка промена на евидентирањето на приходите од девизно работење почнувајќи од 01.01.2023 година. Планот за анализираниот период е остварен со 159,2 %.

Останатите приходи од работењето на Банката на 31.03.2023 година изнесуваат 66,6 милиони денари и бележат намалување од 64,4 % во најголем дел како резултат на помалиот износ на наплатени претходно отпишани побарувања, како и поради извршена измена на евидентирањето на приходите од девизно работење, кои од 01.01.2023 година се евидентираат во позицијата курсни разлики. Планот е остварен со 40,6 %.

Оперативните расходи за периодот 01.01-31.03.2023 година изнесуваат 485 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година се зголемени за 2,9 % како резултат на зголемен износ на плати и други трошоци на вработените поради зголемување на вредноста на бодот кон крајот на 2022 година, како и зголемената амортизација. Планот е остварен со 92,8 %.

Во периодот од 01.01-31.03.2023 година, Банката прокнижи загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа во износ од 1 милион денари, во согласност со регулативата од НБРСМ.

Во извештајниот период Банката прокнижи исправка на вредност на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансни изложености на нето основа во износ од 54,6 милиони денари, наспроти 128,8 милиони денари во истиот период минатата година.

Вкупната актива на Банката на 31.03.2023 година достигна износ од 152.815,1 милиони денари и во однос на декември 2022 година бележи зголемување од 1,2%. Зголемувањето на вкупната актива во најголем дел се должи на зголемувањето кај вложувањата во хартии од вредност, а во помал дел и поради зголемените кредити на и побарувања од банки и зголемените кредити на и побарувања од други комитенти. Планот е остварен со 100,1%.

Паричните средства и паричните еквиваленти бележат намалување од 9,6%, во најголем дел заради намалената состојба на пласираните депозити преку ноќ во НБРСМ, намалувањето кај орочените депозити во странски банки до 3 месеци (како резултат на достасани депозити во валута УСД и нивно орочување на подолги рокови), како и намалувањето кај девизните тековни сметки во странски банки поради пренасочување на средствата во вложување во хартии од вредност. Планот е остварен со 89,4 %.

Средствата за тргување бележат зголемување од 3,1% како резултат на купени акции.

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање во износ од 357,8 милиони денари се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови.

Кредитите на и побарувањата од банки бележат зголемување од 209,7%, кое се должи главно на зголемените девизни депозити од 3 месеци до 1 година во валута УСД. Планот е исполнет со 308,6%.

Кредитите на и побарувањата од други комитенти бележат зголемување од 0,7% како резултат на зголемено кредитирање, пред сѐ на секторот домаќинства. Планот е остварен со 99,6%.

Вложувањата во хартии од вредност се зголемени за 21,1 % главно како резултат на запишани континуирани државни обврзници во денари, запишани државни записи и купени македонски еврообврзници. Планот е остварен со 119,3 %.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се зголемени за 58,6% и имаат минимално учество во вкупната актива.

Вкупните депозити (депозити на комитенти и депозити на банки) достигнаа износ од 134.074,6 милиони денари и бележат зголемување од 0,4 %. Планот е остварен со 99,5%.

Обврските по кредити изнесуваат 678,3 милиони денари и се намалени во однос на декември 2022 година за 2,8%, како резултат на нето-ефектот од нови повлекувања и отплатени доспеани рати од кредитните линии. Планот е остварен со 103,7%.

Акционерскиот капитал и резервите на Банката со состојба 31.03.2023 година достигнаа износ од 15.462,4 милиони денари. Во нивната структура, останатите резерви бележат пораст од 8,6 %, додека задржаната добивка е намалена, согласно Одлука за распределба на добивката за 2022 година, донесена од Собранието на акционери на 29.03.2023 година. Планот е реализиран со 96,5%.

Домашни банки

Најуспешната конференција „Чувари на мудроста“ за професионален развој и мотивација на младите луѓе, годинава во ново, освежено издание

Објавено

на

Во тек се подготовките за втората конференција „Чувари на мудроста“ во организација на „Халкбанк“ АД Скопје. На конференцијата, како и минатата година, ќе говорат успешни и реализирани луѓе, различни профили на стопанственици, уметници, професори, автори. И оваа година ќе се дискутира на интересни теми значајни за професионалната надградба и кариерниот развој на младите, со цел да се мотивираат и да се инспирираат на својот професионален пат.

„Преку искуството на панелистите од различни области, идејата е да се пренесат и да се раскажат многу интересни приказни за кои веруваме дека ќе ги инспирираат и ќе ги мотивираат младите на нивниот професионален пат. Сметаме дека поддршката и мотивацијата на младите кадри е клучна за нивниот успешен развој и за зацврстување на нивните професионалните вештини“, изјави Маја Наумовска Савеска, директор на корпоративни и маркетинг-комуникации во „Халкбанк“ АД Скопје.

Конференцијата „Чувари на мудроста“ од 2023 година беше наградена како најдобра конференција во категоријата Најдобар самит, конгрес или конференција. Оваа година организаторите се мотивирани да ја реализираат во малку поинаков формат, со многу повеќе интересни гости, докажани и значајни во нивните области.

Целната публика се, пред сè, млади луѓе, младински граѓански организации, студенти, млади претприемачи, културни работници, претставници на стартап компании итн.

Целта на конференцијата е да одговори на низа прашања на кои наидуваат младите во градењето на професионалната кариера. Да придонесе за поквалитетен развој во областите во кои дејствуваат. А мудроста, искуството, ентузијазмот и успехот кои ги дефинираат панелистите ќе отворат низа прашања и одговори, важни за сечиј развој.

Конференцијата е дел од поголемата кампања „Да ги слушнеме и гушнеме“, што започна во 2022 година, со намера да им даде глас на припадниците на повозрасните генерации. Во рамките на кампањата се спроведоа повеќе активности, настани и работилници во чиј центар беа пензионерите и повозрасните лица.

Повеќе информации за кампањата „Да ги слушнеме и гушнеме“ и за конференцијата „Чувари на мудроста“ се достапни на https://cuvarinamudrosta.mk/

Влезот за сите студенти ќе биде бесплатен, со приложување студентска легитимација, но заради ограничениот број на присутни, задолжително ќе биде пријавувањето преку следната онлајн форма: bit.ly/Конференција-ЧувариНаМудроста

Датум: 11 јуни 2024 ( вторник )

Времетраење: 10:00 – 15:00

Локација: Младински културен центар

Продолжи со читање

Домашни банки

Комерцијална банка ќе се дружи со студентите на Job Fair на техничко-технолошкиот кампус во Скопје

Објавено

на

Комерцијална банка и БЕСТ Скопје се подготвени за почетокот на Саемот за вработување Job Fair, кој од 15 до 19 април ќе се одржи на техничко-технолошкиот кампус во Скопје.

Како Генерален спонзор на Бордот на Европски студенти по технологија, Комерцијална банка ќе го поддржи и овој значаен и интересен настан и ќе биде присутна со свој штанд на Технолошко-металуршкиот факултет, каде на студентите ќе им обезбеди корисни информации за сите можности што ги имаат за успешен почеток на нивната кариера.  

Студентите на штандот на Банката ќе може да се информираат за пракса или вработување, за ИТ тимот и дигитализацијата како воспоставен стандард во работењето и во понудата на Комерцијална банка, како и за бесплатниот пакет за млади кој им ги нуди банкарските производи и услуги што му се потребни на секој млад човек за безбедни и безгрижни лични финансии.

Успешниот старт на кариерата се базира на знаење и вештини, како и на располагање со корисни и потребни информации. Токму затоа Комерцијална банка и нејзините вработени на Job Fair ќе им овозможат на студентите да добијат сѐ што им треба за нивниот иден кариерен развој.

Продолжи со читање

Домашни банки

Филијалите и експозитурите на Комерцијална банка нема да работат на 10 април

Објавено

на

Филијалите и експозитурите на Комерцијална банка АД Скопје нема да работат на 10 април (среда) заради празнување на Рамазан Бајрам.

Комерцијална банка ги известува своите клиенти дека за подигнување и уплата готовина може да ги користат банкоматите на Банката, а за други финансиски трансакции на располагање ги имаат веб и мобилните апликации Интернет банка и мБанка.

За корисниците на платежни картички, 24/7 во Скопје се отворени дигитализираната експозитура на Комерцијална банка на улица Македонија и дигиталните делови од експозитурите ГТЦ, Бисер, Буњаковец, Ист Гејт Мол, Ѓорче Петров, 11 Октомври и Лептокарија и во експозитурите во Дебар, Неготино и во Охрид.

Продолжи со читање

Популарно