Connect with us

Банки

Народната банка на Република Северна Македонија објавува Оглас за вработување на пет работни позиции

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија и Одлуката за утврдување потреба од засновање работен однос бр.04-347/1 од 4 јануари 2024 година, Народната банка на Република Северна Македонија распишува Оглас за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија.

1.Народната банка на Република Северна Македонија објавува оглас за вработување на пет (5) извршители, и тоа:

1.1. Три извршители на определено време во траење од 1 година, од кои:

– 1 извршители на работното место „помлад правник почетен I степен“ во Отсекот за правна поддршка во општи правни работи во Дирекцијата за правни работи;

– 1 извршител на работното место „помлад специјалист за управување со човечките ресурси почетен I степен“ во Отсекот за развој на човечките ресурси и 1 извршител на работно место „помлад правник за управување со човечките ресурси почетен I степен“ во Отсекот за регулирање на права и обврски од работен однос во Дирекцијата за управување со човечките ресурси.

1.2. Еден извршител на определено време во траење од 2 години на работното место „помлад аналитичар почетен I степен“ во Отсекот за платен промет со странство за државата и државните органи во Дирекцијата за платни системи.

1.3. Еден извршител на неопределено време на работното место „помлад специјалист за односи со јавност почетен II степен“ во Отсекот за комуникации во Кабинетот на гувернерот.

2.Кандидатите за работните места од точка 1, треба да ги исполнуваат следните општи услови за засновање работен однос, утврдени во Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија: да се државјани на Република Северна Македонија, да се полнолетни, да имаат општа здравствена способност за работното место и да не им е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

3.Покрај општите услови за засновање работен однос утврдени во Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

– за работното место „помлад правник почетен I степен“ во Отсекот за правна поддршка во општи правни работи во Дирекцијата за правни работи, да имаат завршено факултет од областа на правните науки со најмалку 180 кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, да имаат познавање на англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работното место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења (Закон за Народната банка, Закон за платежни услуги и платни системи, Закон за банките и Закон за девизното работење).

– за работното место „помлад специјалист за управување со човечките ресурси почетен I степен“ во Отсекот за развој на човечките ресурси во Дирекцијата за управување со човечките ресурси, да имаат завршено факултет од областа на економските науки со најмалку 180 кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, да имаат познавање на англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работното место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења од областа на човечките ресурси, работа со компјутер и англиски јазик.

– за работното место „помлад правник за управување со човечките ресурси почетен I степен“ во Отсекот за регулирање на права и обврски од работен однос во Дирекцијата за управување со човечките ресурси, да имаат завршено факултет од областа на правните науки со најмалку 180 кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, да имаат познавање на англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работното место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења од областа на работните односи и Законот за Народната банка.

– за работното место „помлад аналитичар почетен I степен“ во Отсекот за платен промет со странство за државата и државните органи во Дирекцијата за платни системи, да имаат завршено факултет од областа на економските науки со најмалку 180 кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, да имаат познавање на англиски јазик, работа со компјутер, платниот промет и платните системи и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работното место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните познавања на Законот за Народната банка, регулативата за платните системи, платежните услуги, девизното работење и англискиот јазик.

– за работното место „помлад специјалист за односи со јавност почетен II степен“ во Отсекот за комуникации во Кабинетот на гувернерот, да имаат завршено факултет од областа на општествените или хуманистичките со најмалку 180 кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, да имаат познавање на англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работното место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења од областа на комуникациите и познавањето на Законот за Народната банка во делот на транспарентноста.

4.Кандидатите за работните места од точка 1 треба да достават:

– пријава и изјава за согласност за обработка на лични податоци;

– кратка биографија;

– препораки за професионално искуство и меѓучовечки односи од претходните и тековните работодавачи;

– доказ за државјанство издаден од надлежниот орган на Република Северна Македонија;

– потврда од надлежен орган (Централен регистар на Република Северна Македонија или надлежен суд) којашто изречно ќе гласи дека на лицето не му е изречена казна, забрана за вршење професија, дејност или должност, не постара од шест месеци пред денот на поднесувањето на пријавата (други потврди коишто нема да гласат согласно со наведеното, нема да се прифаќаат);

– диплома или уверение за завршено образование;

– доказ за работен стаж доколку го имаат, од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија (други потврди од Агенцијата за вработување нема да се прифаќаат);

– кандидатите за работните места од точка 1, потточка 1.1 алинеја 1 и 2 (само за работно место помлад правник за управување со човеките ресурис почетен I степен) и потточка 1.2 треба да достават доказ за познавање на англиски јазик (уверение, потврда, друг документ, или свидетелство од образовна институција како доказ дека се учело англиски јазик)

и

– кандидатите за работните места од точка 1 (со исклучок за работното место помлад специјалист за управување со човечките ресурси почетен I степен), да достават доказ за работа со компјутер (уверение, потврда, друг документ, или свидетелство од образовна институција како доказ дека се учело работа со компјутери).

Сите докази може да бидат доставени во копија.

5.Работното време во работната недела за работните места од точка 1 започнува помеѓу 8,00 и 9,00 часот, а завршува помеѓу 16,00 и 17,00 часот.

6.Во согласност со Колективниот договор на ниво на Народната банка, со кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1 потточка 1.1 и потточка 1.2 кои имаат работен стаж и за првпат склучуваат договор за вработување со Народната банка, да се склучи договор за вработување на определено време со вршење пробна работа во времетраење од 1 месец, а доколку кандидатите немаат работен стаж, да се склучи договор за вработување на определено време со вршење на приправнички стаж во времетраење од најмногу 12 месеци.

Со кандидатот кој ќе заснова работен однос на работното место од точка 1 потточка 1.3 кој за првпат склучува договор за вработување со Народната банка, ќе се склучи договор за вработување на неопределено време со вршење пробна работа во времетраење од 1 месец, а доколку кандидатот нема работен стаж, да се склучи договор за вработување на неопределено време со вршење на приправнички стаж во времетраење од најмногу 12 месеци

7.Договорот за вработување склучен на определено време, може да се продолжи со анекс кон Договорот, во согласност со одредбите од Законот за работните односи.

8. Висината на основната (нето) плата за работните места од точка 1 потточка 1.1 и потточка 1.2 изнесува 34.780,00 денари, додека за време на пробната работа висината на основната (нето) плата изнесува 50% од основната (нето) плата, односно 17.079,00 денари, а за време на приправничкиот стаж изнесува 70% од основната (нето) плата, односно 24.628,00 денари.

Висината на основната (нето) плата за работното место од точка 1 потточка 1.3 изнесува 44.306,00 денари, додека за време на пробната работа висината на основната (нето) плата изнесува 50% од основната (нето) плата, односно 22.638,00 денари, а за време на приправничкиот стаж изнесува 70% од основната (нето) плата, односно 31.300,00 денари.

9. Рокот за доставување на документите изнесува 7 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

10. Изборот на работниците кои ќе засноваат работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

11. Ненавремената и некомплетната документација нема да биде разгледувана.

12. Пријавата и Изјавата за согласност за обработка на личните податоци се објавени на интернет-страницата на Народната банка на Република Северна Македонија.

Бараните документи да се достават до Архивата на Народната банка на Република Северна Македонија на бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1, Скопје.

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти на НЛБ Банка АД Скопје го зајакнува својот тим на успешни професионалци и нуди можност за работење во Службата за мали и средни претпријатија.

Доколку имаш желба и амбиција да се приклучиш на тимот за работење во сегментот на работа со корпоративни клиенти, НЛБ Банка те мотивира да се пријавиш на отворената работна позиција:

Банкарски комерцијалист за личен третман
Деловен сектор за работа со корпоративни клиенти

Улога во тимот:

 • Промовирање, понуда и продажба на продукти и услуги на правни лица на постојни клиенти и аквизиција на нови клиенти;
 • Остварување на продажните цели и резултати со цел зголемување на пазарното учество, портфолиото и конкурентската предност на Банката;
 • Воспоставување, посредување, уредување и проактивно негување и развој на контакти и деловни аранжмани со клиентите
 • KYC активности (познавање на бизнис моделот, финансиските извештаи и показатели на клиентот).

Потребни квалификации и компетенции:

 • Универзитетско образование;
 • Претходно искуство за работа со клиенти (работа со правни лица, анализа на финансиски показатели) ќе се смета за предност;
 • Развиени комуникациски и продажни вештини потребни за советување на клиенти и продажба;
 • Способност за тимска работа, одлучување, самоиницијативност, организациски и аналитички вештини;
 • Одлично познавање на англиски јазик, како и стручно/напредно користење на MS Office.

Мотив да се придружите на НЛБ тимот:

 • Препознатлив регионален бренд и современо работно опкружување;
 • Меѓусебната доверба и грижа за другиот се основни начела во работењето;
 • Напредна обука и индивидуален кариерен развој; менторство од врвни банкарски експерти;
 • Позитивна организациска култура базирана на флексибилно работно време и слободни денови за различни пригоди;
 • Континуирано учество во групациски корпоративни проекти;
 • Конкурентен пакет на плата и надоместоци (вклучително приватно здравствено осигурување и трет пензиски фонд).

Потврди го твојот интерес со доставување на мотивациско писмо во кое ќе ги образложиш амбициите, мотивите и начините на придонес на наведеното работно
место како и кратка биографија (CV) најдоцна до 27.03.2024 година на: NLBKariera@nlb.mk со назнака за Банкарски комерцијалист за личен третман.

Само кандидатите кои ги исполнуваат основните критериуми ќе бидат контактирани за интервју.

Продолжи со читање

Банки

Комерцијална банка вработува Помлад соработник за општи, правни и финансиски работи во Филијала Струмица

Објавено

на

Доколку сакаш да ги оствариш твоите желби и амбиции за професионален и кариерен развој во финансиска институција со долгогодишна традиција, која определбата за стабилност, ефикасност и иновативност ја гради со успешен и посветен тим на професионалци, аплицирај за вработување во Комерцијална банка АД Скопје.

Работна позиција: Помлад соработник за општи, правни и финансиски работи во Филијала Струмица.

Тип на вработување: На определено време од 12 месеци, со можност за продолжување на Договорот за вработување.

Работно време: 40 часа неделно.

Огласот важи до: 27.03.2024 година.

Работни цели и задачи:

 • Подготовка на документација потребна за воспоставување заложно право на побарувања пласирани од Филијалата,
 • Поведување постапки за присилна наплата на побарувања пласирани од Филијалата,
 • Активности за наплата на проблематични побарувања,
 • Застапување на Банката пред судови и други државни органи,
 • Следење и примена на прописите од областа во која што работи.

Потребни квалификации и способности:                           

 • Завршено високо образование од областа на правни науки,
 • Познавање англиски јазик и MS Office алатки,
 • Со или без работно искуство,
 • Висок личен интегритет, доверливост и чесност,
 • Прецизност во извршување на работните задачи,
 • Ориентираност кон потребите на клиентите,
 • Адаптибилност во динамична работна средина,
 • Комуникациски вештини за работа во тим.

Придобивки:

 • Пријатна и тимска работна атмосфера во современи работни услови,
 • Обуки од ментори со висок степен на стручност и искуство,
 • Можност за личен и професионален развој, стекнување нови вештини и компетенции,
 • Доброволно приватно здравствено осигурување,
 • Учество во општествено одговорни и спортски активности, корпоративни настани, користење библиотека и сл.

Би бил одличен дел од тимот ако ги поседуваш потребните вештини, се препознаваш во овие вредности и имаш силна мотивација за успех.

Пополни ја  следната апликација или достави твое CV на: vrabotuvanje@kb.mk или на адреса: Сектор за човечки ресурси и општи работи, Комерцијална банка АД Скопје, ул. Васил Иљоски, бр. 3, 1000 Скопје, со назнака: „Oглас за вработување Помлад соработник за општи, правни и финансиски работи во Филијала Струмица”.

Телефон за контакт: (02) 3168-412

На интервју ќе бидат повикани само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Напомена: Апликацијата за вработување ќе биде третирана како доверлива. Според Законот за заштита на личните податоци со самото доставување на твојата апликација за работа согласен си твоите лични податоци да се обработуваат во процесот на селекција на кадри во период од 1 година. Освен за наведениот случај, твоите лични податоци нема да бидат користени за ниту една друга цел ниту, пак, достапни на трети лица.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје е универзална банка – партнер за населението и за малите и средните претпријатија, којашто креира вредности за своите акционери, клиенти и вработени, со помош на претприемачкиот и профитабилниот начин на размислување, оперативната ефикасност и градењето долгорочно партнерство.(повеќе…)

Продолжи со читање

Популарно