Connect with us

Домашни банки

ФАНТАСТИЧНО ПОЛУГОДИЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА – оствари добивка од 32,5 милиони евра за шест месеци во 2023 година

Објавено

на

Во периодот од 01.01-30.06.2023 година Комерцијална банка од своето работење оствари позитивен финансиски резултат во износ од 2.003,3 милиони денари наспроти остварениот позитивен финансиски резултат во истиот период минатата година во износ од 1.127,3 милиони денари што претставува зголемување за 77,7%. Планираната бруто-добивка за првото полугодие од годинава е остварена со 131,4%. Притоа, остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од работењето, е за 50,4% поголема во однос на истиот период минатата година. Зголемувањето на добивката пред исправка на вредност главно произлегува од зголемувањето на приходите од редовно работење, односно од нето-приходите од камати кои бележат значително зголемување што се должи на континуираниот пораст на основната каматна стапка на Народната банка и на каматните стапки на странските финансиски пазари, во комбинација со структурата на активата на Банката. Зголемувањето на каматните стапки е резултат на напорите за намалување на инфлацијата на светско ниво.

Позитивниот резултат од работењето Банката го оствари во услови на зголемена неизвесност поврзана со случувањата на меѓународните финансиски пазари (особено заради случувањата во банкарските системи во САД и Швајцарија), сѐуште висока инфлација која бележи одредено забавување, како и натамошно затегнување на монетарната политика.

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 3.300,3 милиони денари и бележат зголемување од 32,0% во однос на истиот период од минатата година.

Нето-приходите од камата претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето и на 30.06.2023 година истите бележат зголемување од 82,1% во однос на истиот период од минатата година, под влијание на затегнатата монетарна политика и зголемените каматни стапки. Притоа треба да се укаже дека најголемо влијание во зголемувањето на каматните приходи има порастот на каматата од нерезиденти, финансиски друштва и држава. Иако е остварен пораст и на приходите од камати на кредитите дадени на правните лица и населението, истиот е во помал обем споредено со претходните категории. На пример, зголемувањето на каматните приходи остварени од финансиските друштва, каде доминираат пласманите во благајнички записи и депозитите во НБРСМ, се единаесеткратно поголеми, а кај нерезидентите, каде доминираат пласманите во странски банки се речиси деветкратно поголеми од приходите остварени во истиот период минатата година. Во првото полугодие од минатата година започна циклус на затегнување на монетарната политика преку зголемување на каматните стапки, како во ЕУ и САД, така и кај нас. Така, каматната стапка Euribor, која во првата половина од 2022 година беше околу 0% или негативна, оваа година достигна околу 3,5% – 4%. Кај благајничките записи, каматната стапка започна да се зголемува во април 2022 година и на 30.06.2022 година изнесуваше 2,00%, додека на 30.06.2023 година истата достигна 6,00%. Истовремено, Народната банка ги зголемуваше каматните стапки на депозитите пласирани преку ноќ и до 7 дена, при што истата се зголеми од 0,40% и 0,45% соодветно во јуни 2022 година, на 3,90% и 3,95% соодветно во јуни 2023 година. Каматната стапка на државните записи од 0,40% се зголеми на 4,00%, или 5,25% кај двегодишните државни обврзници, па сѐ до 7,00% кај последната еврообврзница. Исто така, просечната пондерирана каматна стапка на депозитите во странски банки со состојба 30.06.2023 г., споредено со истиот период минатата година, е зголемена од 1,50% на 4,22%. Токму затоа, во билансот на Банката, приходите од камати кај финансиските друштва и нерезидентите збирно, се значително поголеми од приходите од каматите кај населението. Исто така, збирните приходи од каматите кај финансиските друштва, нерезидентите и државата се поголеми од приходите од камати кај правните лица. Банката ги оствари овие резултати благодарение на структурата на активата, во која над 55% од пласманите се во парични средства, парични еквиваленти и пласмани во хартии од вредност, што влијаеше на одржување на висока ликвидност и профитабилност од каматни приходи. Како резултат на ваквите движења, нето-каматната маржа на ниво на Банката се зголеми од 2,0% заклучно со крајот на првото полугодие од минатата година, на 3,43 % со 30.06.2023 година.

Нето приходите од провизии и надоместоци на 30.06.2023 година изнесуваат 538,2 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година бележат зголемување од 4,7%. Планот за анализираниот период е остварен со 89,5%.

Нето приходите од курсни разлики на 30.06.2023 година изнесуваат 181,5 милиони денари и бележат зголемување од 36,5%, како резултат на одржувањето на отворената девизна позиција (ОДП) на ниво кое овозможуваше да се максимизираат нетопозитивните курсни разлики од тековно работење без да се загрозат исполнувањето на вкупните капитални барања и потребите за девизи на клиентите, а исто така одредено влијание во оваа позиција има и евидентирањето на курсните разлики од арбитражи на девизен пазар и со странство, кои во истиот период минатата година се евидентирани во останати приходи/останати расходи, соодветно. Планот за анализираниот период е остварен со 149,4%.

Останатите приходи од работењето на Банката на 30.06.2023 година изнесуваат 166,6 милиони денари и бележат намалување од 68,6% во најголем дел како резултат на помалиот износ на наплатени претходно отпишани побарувања, како и поради извршена измена на евидентирањето на приходите од девизно работење, кои од 01.01.2023 година се евидентираат во позицијата курсни разлики. Планот е остварен со 51,3%.

Оперативните расходи за периодот 01.01-30.06.2023 година изнесуваат 1.028,8 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година се зголемени за 3,9% како резултат на зголемен износ на плати и други трошоци на вработените поради зголемување на вредноста на бодот во два наврати (кон крајот на 2022 година и во вториот квартал од 2023 година), како и зголемената амортизација. Планот е остварен со 98,4%.

Во периодот од 01.01-30.06.2023 година, Банката прокнижи загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа во износ од 1,4 милиони денари, во согласност со регулативата од НБРСМ.

Во извештајниот период Банката прокнижи исправка на вредност на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансни изложености на нето основа во износ од 266,8 милиони денари, наспроти 375,9 милиони денари во истиот период минатата година. Намалувањето кај исправката на вредност на финансиските средства е во согласност со намалувањето на цените на енергенсите во изминатиот период, што влијаеше за повторно нормализирање на работењето кај одредени компании, клиенти на Банката.

Биланс на состојба

Вкупната актива на Банката на 30.06.2023 година достигна износ од 155.895,8 милиони денари и во однос на декември 2022 година бележи зголемување од 3,3%. Зголемувањето на вкупната актива се должи на зголемувањето кај вложувањата во хартии од вредност, како и поради зголемените кредити на комитенти и зголемените кредити и побарувања од банки. Планот е остварен со 101,0%.

Паричните средства и паричните еквиваленти бележат намалување од 5,6%, во најголем дел заради намалувањето кај орочените депозити во странски банки до 3 месеци (како резултат на достасани депозити и нивно орочување на подолги рокови), како и намалувањето кај девизните тековни сметки во странски банки поради пренасочување на средствата во вложување во хартии од вредност. Планот е остварен со 92,3%.

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање во износ од 359,7 милиони денари се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови.

Кредитите на и побарувањата од банки бележат зголемување од 210,9%, кое се должи главно на зголемените девизни депозити од 3 месеци до 1 година во валута УСД. Планот е исполнет со 307,3%.

Кредитите на и побарувањата од други комитенти бележат зголемување од 3,3% како резултат на зголемено кредитирање на секторите домаќинства и нефинансиски друштва. Планот е остварен со 101,2%.

Вложувањата во хартии од вредност се зголемени за 18,6% главно како резултат на запишани континуирани државни обврзници во денари, запишани државни записи, купени македонски еврообврзници и државни обврзници издадени од нерезиденти. Планот е остварен со 114,9%.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се зголемени за 55,9% по основ на платен данок на промет, но истите имаат минимално учество во вкупната актива од 0,05%.

Вкупните депозити (депозити на комитенти и депозити на банки) достигнаа износ од 137.586,4 милиони денари и бележат зголемување од 3,1%. Планот е остварен со 101,2%.

Обврските по кредити изнесуваат 688,2 милиони денари и се намалени во однос на декември 2022 година за 1,4%, како резултат на нето-ефектот од нови повлекувања и отплатени доспеани рати од кредитните линии. Планот е остварен со 112,5%.

Акционерскиот капитал и резервите на Банката со состојба 30.06.2023 година достигнаа износ од 16.431,6 милиони денари и во однос на декември 2022 година бележат зголемување од 5,7% како резултат на зголемените останати резерви и зголемената задржаната добивка согласно Одлука за распределба на добивката за 2022 година, донесена од Собранието на акционери на 29.03.2023 година. Планот е реализиран со 99,5%.

Домашни банки

Рекорден број домашни и странски натпреварувачи и два урнати рекорди гоодбележаа 12. издание на настанот „Sparkasse Life Прв до врв“

Објавено

на

Вчера на Водно се одржа најмасовна планинска трка во земјата и во регионот, „Sparkasse LIFE Прв до врв“. Рекорден број велосипедисти, планинари и рекреативци, како и професионални спортисти, со планинарење, трчање и возење велосипед ја искачуваа планината и се натпреваруваа за освојување на врвот.

Дванаесеттото издание на настанот, веќе втора година под покровителство на главниот спонзор Шпаркасе Банка АД Скопје – „Sparkasse LIFE Прв до врв“, покрај официјалниот натпреварувачки дел, понуди незаборавна забавна содржина за сите присутни на настанот.

Трките имаа две стартни позиции – од пред Музеј на Град Скопје и од ОУ „Кочо Рацин“, а интересот за учество беше огромен. На манифестацијата се натпреваруваа околу 4.000 учесници, што е рекордна бројка досега. Ова се најуспешните освојувачи на врвот:

Во трката друмски велосипедизам во категорија мажи прв до врв оваа година беше Делчо Донев, додека во категорија жени прва беше Елена Петрова.

Во трката планинско трчање во категорија мажи прв до врв оваа година беше Мориц Ауф дер Хајде од Германија, додека во категорија жени прва беше Магдалена Височка од Полска.

Во трката планински велосипедизам во категорија мажи прв до врв годинава беше Кирил Марковски, додека во категорија жени прва беше Андријана Анастасоска.

Во трката со електрични велосипеди најбрзи беа Дарко Несторовски и Моника Стефанова.

Во тим-билдинг трката за компании годинава прв до врв стигна тимот на „ИПА – Скопје“, втори беа ЕВН, а трети „Аксапта мастерс“.

На ова издание на настанот беа урнати два рекорда. Елена Петрова во друмски велосипедизам за жени и Мориц Ауф дер Хајде во планинско трчање за мажи поставија нови најдобри времиња во искачувањето до врвот на Водно. Тие двајца ќе го поделат наградниот фонд од 1.000 евра што го обезбеди Шпаркасе Банка.

Дополнително, со преземање на стартното бројче, пријавените имаа можност да учествуваат во наградната лотарија организирана од Шпаркасе Банка АД Скопје, на која беше извлечен еден среќен добитник на ваучер во износ од 300 евра за набавка на спортска опрема.

И годинава, голем број од вработените во Шпаркасе Банка АД Скопје беа дел од трките и на тој начин ја демонстрираа својата поддршка на здравиот начин на живот преку физичка активност, а присутните ги поздрави Ивана Петревска, директор на дирекција за маркетинг и комуникации во Шпаркасе Банка.

Петревска им се заблагодари на сите учесници и им честиташе на победниците, изразувајќи го своето задоволство од успешното реализирање на „Sparkasse LIFE Прв до врв“ како резултат на заложбите на Банката за промоција на спортот и создавање здрави
навики кај луѓето, од најмлади до највозрасни.

„Преку платформата ‘Sparkasse Life’, Шпаркасе Банка постојано поддржува иновативни проекти, поединци и групи. Во нашата банка сме посветени на поддршка на настани што промовираат спорт, здрав начин на живот и чиста животна средина. Веруваме во моќта на спортот да ги зближи заедниците, веруваме во придобивките од здравиот начин на живот како и важноста од зачувување на животната средина за идните генерации. Преку нашето спонзорство и партнерства, имаме за цел да ги охрабриме и да ги инспирираме поединците да водат активен и здрав живот, и дека заедно можеме да направиме позитивно влијание врз нашата заедница, за подобра иднина на сите.“

„Им честитам на сите учесници што направија уште едно величествено и најдобро досега издание на ‘Прв до врв’. Масовноста, рекордите, учесниците од странство, добрата енергија и задоволството што можеа да се видат на целта, ни даваат силен поттик за организирањето на следното издание. Водно, Скопје и Македонија заслужено го имаат најмасовниот планински настан во регионот“, изјави Александар Георгиевски, претседател на Здружението за спорт и рекреација „Прв до врв“.

Следното издание на манифестацијата е закажано за 18 мај 2025 година.

Продолжи со читање

Домашни банки

Нова деловна стратегија на НЛБ Групацијата – Повеќе од три милиони клиенти, двојно поголем биланс и една милијарда евра добивка до 2030 година

Објавено

на

НЛБ Групацијата до 2030 година ќе стане водечка банкарска Групација во регионот, со повеќе од три милиони клиенти, двојно поголем биланс и добивка од една милијарда евра. Ова е основата на новата, амбициозна деловна стратегија на НЛБ Групацијата, која вчера беше претставена на вториот по ред „НЛБ Ден на инвеститорите“ во Љубљана, пред повеќе од 200 странски инвеститори, финансиски експерти, аналитичари, претставници на клучни регионални компании и медиуми.

Развиена како одговор на променливото банкарско опкружување, претстојните предизвици, но и новите можности, стратегијата предвидува до 2030 година НЛБ Групацијата да стане лидер во сегментот на мали и средни претпријатија, истовремено играјќи водечка улога во областа на финансирањето на енергетската транзиција, каде обемот на ваквите заеми ќе изнесува 3,2 милијарди евра.

Голем акцент е ставен и на дигитализацијата и вештачката интелигенција, а една од стратешките цели е учеството на мобилните плаќања да надмине 80 проценти, во чија реализација НЛБ Групацијата има намера да инвестира меѓу 170 и 200 милиони евра во наредните пет години.

Заклучок на вториот „Ден на инвеститорите“ на НЛБ е дека како најголема банкарска Групација со седиште и ексклузивен стратешки фокус на Југоисточна Европа, го препознава големиот потенцијал на овој регион. Затоа новите стратешки цели се амбициозни, но реални.

За потсетување, на вчерашниот „Ден на инвеститорите“ во Љубљана, НЛБ Групацијата ги објави и трите најдобри регионални идеи за подобро општество од проектот „Рамка за помош“, за кои Групацијата обезбеди вкупен награден фонд од 100.000 евра. Оваа сезона баравме иновативни проекти од регионот кои го подобруваат и збогатуваат нашето општество и решаваат различни предизвици. Добивме вкупно 272 апликации од сите пазари каде што работи НЛБ Групацијата, а меѓународното жири избра три регионални победници за кои сметаше дека најмногу можат да помогнат да се надминат предизвиците во општеството, системските нееднаквости и да придонесат кон благосостојба на поединци.

Продолжи со читање

Домашни банки

НЛБ Групацијата ги објави победниците на регионалниот проект „Рамка за помош“

Објавено

на

НЛБ Групацијата ги објави трите најдобри регионални идеи за подобро општество од проектот „Рамка за помош“, кој четврта година по ред се спроведува на сите пазари каде е присутна Групацијата. За проектите одлучуваше интернационално жири составено од експерти со богато искуство во областа на претприемништвото и одржливоста, пришто беа избрани оние проекти за кои жирито сметаше дека најмногу можат да помогнат да се надминат предизвиците во општеството, системските нееднаквости и да придонесат кон благосостојба на поединци. За поддршка на најдобрите идеи, НЛБ Групацијата обезбеди вкупен фонд од 100.000 евра.

Регионален победник во проектот „Рамка за помош“ за оваа година е Krožnik app – иновативно софтверско решение кое помага да се намалат ефектите од два големи проблеми во општеството: гладта и фрлањето на храна. Станува збор за апликација која ги поврзува корисниците со рестораните, кафетериите, пекарите и останатите локали на кои им останува вишок храна на крајот од денот. Апликацијата покажува листа на расположливи состојки и оброци од компании близу корисникот, по намалени цени, групирани во посебни пакети. Корисниците можат да ги истражат овие листи и да одберат продуктна група базирана на нивните преференци. Победничката идеја доби парична награда од 50.000 евра.

Второто место ѝ припадна на српската компанија Inclusio, која разви апликација што им помага на луѓето со разни инвалидитети и доби финансиска поддршка од 30.000 евра. Апликацијата има две компоненти, едната за лицата со попреченост, а другата за вработени кај даватели на услуги, на пример банки, супермаркети и сл. Откако лицето со попреченост ќе влезе во просториите, апликацијата го известува давателот на услугата, а нивниот персонал веќе знае каков вид на помош е потребна.

Решението Zuno Gomes на црногорската компанијa Alicorn, апликација за гејмификација на наставниот метод во образовниот процес, го освои третото место и доби парична награда од 20.000 евра.

Изборот на проекти за оваа година беше спроведен преку отворен конкурс од 29 јануари до 10 март, на кој организации од регионот имаа можност да пријават сопствен проект насочен кон решавање на социјално-општествените проблеми во заедницата и поттикнување на одржливоста. На конкурсот се пријавија 272 организации од сите земји каде е присутна НЛБ Групацијата, а само во Македонија пристигнаа 70 апликации, од кои локална комисија ги одбра најдобрите 10 одржливи идеи во земјава.

Десетте финалисти НЛБ Банка Скопје ги наградува со парична поддршка во износ од 60.000 денари и бесплатната Visa картичка, а истите добија и медиумска поддршка и презентација на дигиталните канали на Банката и медиумските партнери на проектот. Овие 10 решенија беа и дел од 60-те регионални финалисти кои влегоа во завршната селекција.

Инаку годинава, учеството во проектот „Рамка за помош“ беше отворено за компании, трговци-поединци и физички лица кои самостојно вршат деловна дејност, кои даваат можности за одржливи идеи и проекти со социјална нота, без разлика на индустријата. 

Продолжи со читање

Популарно