Connect with us

Домашни банки

Стопанска банка АД Скопје прокнижи 11,4 милиони евра во првите три месеци од 2023 година

Објавено

на

Деловното опкружување во првиот квартал од 2023 година претставува континуитет на исклучително сериозните предизвици со кои економиите и бизнисите, како глобално така и на ниво на домашната економија, се соочија во претходната 2022 година. Војната во Украина, енергетската криза, инфлаторните притисоци што достигнуваат децениски максимум и како последица на сето тоа, затегнувањето на монетарните политики на централните банки, неминовно доведува до негативни ефекти и ги  влошува изгледите за глобалниот економски раст. Во тој контекст, деловното опкружување и во Република С.Македонија се карактеризира со забавување на растот на БДП, кој според очекувањата, треба да биде на ниво од скромни нешто над 2%, додека според проекциите на Меѓународниот монетарен фонд за 2023, треба да достигне само 1,4%. Банкарскиот сектор продолжува да испорачува значајна кредитна поддршка на реалниот сектор и домаќинствата, како и стабилност и сигурност за националното штедење во форма на банкарски депозити.

Во согласност со очекувањата, во првиот квартал од 2023 година, Стопанска банка АД Скопје (во натамошниот текст: СБ или Банката) оствари добивка пред оданочување и резервации во износ од 1.151.593 илјади денари, што е 25% повеќе споредено со претходната година. Истовремено, врз основа на прудентните политики на Банката за управување со ризиците, имајќи ги предвид сите предизвици што ги носи тековното деловно опкружување, глобално и на ниво на домашната економија, во текот на првиот квартал од 2023 година, Стопанска банка АД Скопје издвои исправка на вредност на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа, во износ од 375.149 илјади денари. Со тоа, добивката на Стопанска банка АД Скопје пред оданочување на 31.03.2023 година изнесува 776.444 илјади денари и во однос на истиот период од минатата година е повисока за 5%. Во најголем дел, ова е резултат на зголемени приходи по сите основи заради континуираниот тренд на зголемување на  обемот на деловни активности, како и зголеменото кредитно портфолио на Банката. Успешното работење е остварено во услови на органски раст на активата на Банката, која на 31.03.2023 година изнесува 121.240.794 илјади денари. На тој начин, Банката, во согласност со својата деловна стратегија продолжува со раст на обемот на нејзините бизнис-активности.

Во натамошниот текст ќе бидат претставени одделните позиции од билансот на успех и од билансот на состојба на Банката.

Биланс на успех

Нето-приходите од камати изнесуваат 1.289.288 илјади денари и се зголемени за 30 % во однос на истиот период од минатата година, како резултат на интензивните кредитни активности и зголеменото кредитно портфолио на Банката и трендот на раст на каматните стапки.

Нето-приходите од провизии и надоместоци изнесуваат 207.386 илјади денари и се намалени за 3 % во однос на анализираниот период во 2022 година, што се должи  на зголемени расходи од провизии поради повисоките трошоци за обезбедување на овие услуги, пред сè во делот на платните и картичните трансакции.

Нето-приходите од курсни разлики забележаа пораст од 9 % и изнесуваат 45.279 илјади денари, како резултат на зголемениот обем на тргувања на девизниот и менувачкиот пазар.

Останатите приходи од дејноста изнесуваат 123.289 илјади денари.

И покрај ценовните флуктуации и високата инфлација, Банката успеа да ги ограничи оперативните трошоци од работењето и да ги одржи на релативно стабилно ниво, при што  на 31.03.2023 година трошоците за вработени изнесуваат 250.062 илјади денари, додека оперативните трошоци изнесуваат 229.115 илјади денари.

Во анализираниот период, врз основа на прудентниот пристап во управувањето со ризиците, Банката издвои исправка на вредност на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа, во износ од 375.149 илјади денари.

Како резултат на сето наведено, остварената добивка пред оданочување и резервации  изнесува 1.151.593 илјади денари, додека добивката пред оданочување на 31.03.2023 година изнесува 776.444 илјади денари, што е за 5 % повисоко во однос на истиот период од минатата година.

Биланс на состојба

Вкупната актива на Банката изнесува 121.240.794 илјади денари.

Паричните средства и парични еквиваленти споредени со крајот на 2022 година се пониски за 3.410.756 илјади денари, што се должи на редовна сезонска флуктуација на средствата на некои од поголемите депоненти на Банката.

Кредитите на и побарувања од други комитенти нето изнесуваат 86.445.863 илјади денари и се приближно на исто ниво во однос на крајот од минатата година.

Кредитите на и побарувањата од банки изнесуваат 294.537 илјади денари и се приближно на исто ниво во однос на крајот од минатата година.

Вложувањата во хартии од вредност изнесуваат 11.457.231 илјади денари и забележаа зголемување од 10 % споредено со крајот на минатата година.

Останатите побарувања забележаа пораст од 7 % и изнесуваат 2.769.197 илјади денари.

Вкупните депозити на други комитенти изнесуваат  92.419.934 илјади денари.

Капиталот и резервите изнесуваат 22.894.732 илјади денари, што претставува  зголемување за 3 % во однос на крајот на 2022 година.

Очекувања за претстојниот период

Во следниот период се очекува продолжување на деловните активности во согласност со дефинираниот деловен план на Банката со целосна ориентираност кон поддршка на клиентите, прудентно управување со ризиците и одржување на високата стабилност, сигурност и ефикасност во сите сегменти од нејзиното работење. Исто така, Банката продолжува со реализација на започнатите проекти, пред сè, во делот на дигитализацијата, како и подготовка на понуда на нови услуги. Секако, фокусот останува на редовното и ефикасно извршување на основните деловни активности, одржување на лидерското пазарно учество од околу 27 % во сегментот на кредитирање на население, со фокус за натамошно зголемување на пазарното учество во делот на кредитирање на компаниите, кое на крајот на март 2023 година достигна 16,4 %.

Грижата за општествената заедница како и секогаш останува во зацртаната агенда на Банката, преку реализација на повеќе проекти кои станаа препознатливи во заедницата,  како и со повеќе донации – како пред пандемијата така и за време на пандемијата. При крајот на првиот квартал годинава, Банката ја реализираше и втората фаза од проектот „Зелен ѕид“ засадувајќи нови 300 високи садници дрвја во Скопје, долж Кејот на реката Вардар од Националната арена „Тоше Проески“ до мостот „Близнак“. Со проектот што ќе се одвива во период од две години, Банката има за цел да го зголеми фондот на дрвја во Градот со домашни видови липа, црвен даб, багрем, јавор, црвен јавор и прунус и со тоа да засади нов зелен појас кој, како што ќе расте низ годините, ќе ја подобрува животната средина за сите нас.

Истовремено, покрај клиентите и пошироката заедница, Банката продолжува и понатаму со соодветна грижа и посветеност кон своите вработени.

Домашни банки

Комерцијална банка е најпосакуван работодавач во 2023 во категоријата Банкарство и финансии

Објавено

на

Комерцијална банка е прогласена за Најпосакуван работодавач во 2023 година во категоријата Банкарство и финансии од страна на платформата Vrabotuvanje.com.

Банката е особено горда на оваа награда затоа што е признание за задоволството и успехот на вработените, кои се еден од нејзините најсилни и највредни ресурси.

Изборот е направен врз основа на интересот на потенцијалните вработени за отворените работни позиции во Банката, како и врз база на анкетите спроведени на веб-страницата на Vrabotuvanje.com за испитување на јавното мислење.

Д-р Маја Стевкова Штериева, Главен финансов директор и член на Управниот одбор на Комерцијална банка, во име на целиот менаџмент на Банката изрази голема благодарност за доделената награда.

„Огромна благодарност и до сите вработени за нивниот придонес, посветеност и професионализам, со кои секојдневно излегуваат во пресрет на потребите на клиентите. Комерцијална банка е горда на КБ тимот и продолжуваме заедно понатаму кон нови успеси затоа што дефинитивно така е полесно“, истакна д-р Стевкова Штериева.

Признанијата за најдобрите работодавачи во земјава во 8 категории беа доделени вчера вечер на свечениот настан „Работодавач на годината”, организиран од страна на Vrabotuvanje.com.

Продолжи со читање

Домашни банки

Општина Центар започна со изградба нов плоштад во соработка со Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Стопанска банка АД – Скопје 80 години создава трајни вредности за нашата заедница. Преку општествено одговорните активности Банката неуморно донира, спонзорира, но и активно делува за подобра животна средина, поголема инклузивност и мобилност.

Денес, во соработка со Општина Центар  го најавува почетокот на изведба на ново урбано катче, нов плоштад, за чии потреби веќе е ограден просторот на аголот од ул. „Михаил Цоков“ и ул. „Орце Николов“ во Дебар Маало.

Модерната конструкција наречена „Урбан атрактор“ опфаќа површина од 56m2 за релаксација и одмор на граѓаните и ќе го збогати јавниот простор со платформа со неправилни облици, клупи, зеленило и паркинг за велосипеди.

Продолжи со читање

Домашни банки

КБ пакети – сѐ во едно за пониска цена и уште поголеми поволности

Објавено

на

Плати помалку, а добиј повеќе со КБ Стандард, КБ Плус или КБ Бонус и уживај во современото банкарство на Комерцијална банка.

Избери КБ пакет каков што најмногу ти одговара и добиј ефикасни, брзи и поевтини банкарски производи и услуги.

КБ пакетот го користиш секој ден, а го плаќаш еднаш месечно и тоа во симболичен износ.

КБ пакетите се вистинскиот избор за секој што има платежна сметка во денари и во девизи, користи мБанка и Интернет банка, поседува дебитни и кредитни картички, сака да плаќа со Google Pay и Garmin Pay или на рати без камата со дебитните картички, има потреба од дозволено пречекорување и, најважно од сѐ, сака да има целосна контрола на личните финансии.

Секој КБ пакет може да го активираш со едноставно пополнување барање во најблиската експозитура на Комерцијална банка.

Доколку немаш сметка во Комерцијална банка, можеш да ја отвориш онлајн на лесен и брз начин со електронска идентификација преку OneID, а пакетот може да го активираш при подигање на дебитната картичка во избраната експозитура.

Дознај повеќе и избери го твојот омилен КБ пакет на следниот ЛИНК.

Продолжи со читање

Популарно