Connect with us

Осигурување

Се формира нова компанија за осигурување живот „Прва живот“

Објавено

на

По пауза од шест години на македонскиот пазар на осигурување живот се формира нова осигурителна компанија во која словенечки сопственици ќе вложат 4 милиони евра. Оваа инвестиција е доказ дека актуелниот менаџмент на АСО во соработка со другите финансиски институции активно ја подобрува деловната клима и создава услови за вложувања во осигурителниот бизнис.

Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) издаде дозвола за работа на нова осигурителна компанија „Прва живот“. Оваа  компанија ќе нуди осигурување живот на нашиот осигурителен пазар. Основач и единствен сопственик на новоформираното друштво за осигурување живот е словенечкиот осигурителен холдинг ПРВА ГРУП (SKUPINA PRVA, zavararovalniski holding, d.d).

Словенечката групација е реномиран холдинг кој две децении управува со пензиски фондови во Словенија, Србија, Македонија и на Косово. Групацијата има осигурителна компанија во Словенија, а се очекува нивниот влез на нашиот осигурителен пазар да ја подобри конкурентноста во секторот и да придонесе во збогатување на понудата на производи за осигурување живот.

Во новоформираното осигурително друштво словенечката компанија вложи 4 милиони евра колку што изнесува и основачкиот капитал на „Прва живот“. Средствата се депонирани на посебна девизна сметка на централната банка.

Советот на експерти на АСО на редовната седница го донесе решението за издавање дозвола со која „Прва живот“ ќе врши работи на осигурување во рамките на групата на осигурување на живот во класата 19  – осигурување на живот.

„Прва живот“ ќе започне со работа во рок од шест месеци од денот на издавање на дозволата за работа, а седиштето на компанијата ќе биде во Скопје. За извршен член на одборот на директори е именуван Предраг Милошевски.

АСО го задолжи друштвото да назначи овластен актуар во рок од два месеци од уписот на друштвото во трговскиот регистар.

„Прва живот“ ќе биде шеста компанија на македонскиот пазар за осигурување живот на кој сега работат „Кроација осигурување – живот“, „Триглав живот“, „Граве“, „Винер Лајф ВИГ“ и „Уника Лајф“.

Во првите шест месеци граѓаните во петте компании за осигурување живот вложиле над 14 милиони евра во осигурување живот.

На нашиот осигурителен пазар се вложува во три групи производи за осигурување живот. Во вкупното осигурување живот најголемо учество имаат вложувањата во осигурување со штедна компонента. Овој продукт овозможува осигуреникот по истек на договорот за осигурување да ги добие вложените средства зголемени со камата. Уплатите на осигурениците кои го имаат овој тип на осигурување се вложуваат во банкарски депозити во државни обврзници или други безризични финансиски инструменти.

Официјалните податоци на компанииите за осигурување живот покажуваат дека најголем раст на продажбата има животното осигурување кое нема штедна компонента.  Со него во случај на смрт за времетраење на договорот се исплаќа осигурена сума на член на семејството или на друг корисник на осигурувањето. Но доколку не се случи ризикот до истек на договорот за осигурување сите вложени средства ги задржува осигурителната компанија која го превзела ризикот да исплати средства во случај на смрт на осигуреното лице.

Осигурувањето живот во кое ризикот од вложување на средствата го превзема осигуреникот е најновиот осигурителен продукт од палетата на животни осигурувања на нашиот пазар. Овој продукт е популарно познат како „јунит линкд“ осигурување. Кај ова осигурување значаен дел од парите се вложуваат во инвестициски фондови, избрани од осигурениците, чии пазарни цени зависат од движењата на регионални и глобални пазари на капитал.

Осигурување

Приватното здравствено осигурување ја зголемува лојалноста кај вработените

Објавено

на

Анализите покажуваат дека кога компаниите им обезбедуваат приватно здравствено осигурување на своите вработени, тие им испраќаат јасна порака: “Вие сте важни”. Овој гест не само што го подобрува здравјето и благосостојбата на вработените туку и ја зголемува нивната лојалност кон компанијата. Вработените чувствуваат дека нивната компанија се грижи за нив и нивната здравствена состојба е важна за работната позиција што ја имаат. Тоа резултира со поголема посветеност, продуктивност и помала флуктуација на кадарот.

Вработените кои имаат пристап до приватно здравствено осигурување покажуваат повисоко ниво на задоволство од работата и се помалку склони да бараат нови работни можности. Приватното здравствено осигурување овозможува побрз пристап до медицински услуги, покрива различни потреби од рутински прегледи до сериозни медицински интервенции. Ова им дава на вработените сигурност дека во секое време можат да добијат квалитетна здравствена нега без да се грижат за финансискиот аспект.

Компаниите кои за своите вработени вложуваат во приватно здравствено осигурување исто така забележуваат подобрување во продуктивноста на ниво на цела компанија, и постигнуваат подобри финансики резултати. Здравите и задоволни вработени се помалку отсутни од работа и се посветени на своите задачи. Покрај тоа, овој вид на бенефит привлекува и талентирани професионалци кои ја препознаваат вредноста на дополнителната грижа за своето здравје.

Во свет во кој конкуренцијата за квалификувани вработени е висока, компаниите мора да понудат повеќе од основната плата за да ги задржат најдобрите. Приватното здравствено осигурување се покажува како клучен елемент во стратегијата за задржување на стручни, едуцирани, квалитетни вработени, како и за целокупниот прогрес на една компанија.

Изборот на соодветен пакет за индивидуално и семејно приватно здравствено осигурување е клуч за осигурување на долготрајна здравствена заштита и заштеда на финансиски средства во случај на здравствени предизвици. Соодветните пакети често покриваат широк спектар на услуги што ги задоволуваат потребите на различни возрасти и здравствени состојби, што може значително да ги намали трошоците за неочекувани медицински интервенции.

Освен што нудат финансиска сигурност, приватните здравствени осигурувања исто така овозможуваат пристап до здравствени установи и специјалисти, што може значајно да го подобри квалитетот на медицинската грижа и да го скрати чекањето за важни медицински услуги. Ваквиот вид на осигурување може да биде особено важен за лица со хронични состојби или за оние кои бараат високо специјализирани медицински третмани.

Продолжи со читање

Осигурување

Граѓани наплатија над 7 милиони евра од осигурување живот за пет месеци

Објавено

на

Речиси шест милиони евра за пет месеци наплатиле граѓани од нивните полиси за осигурување живот со кои имале можност и за штедење на уплатените средства. За смртни случаи покриени со ризико осигурување компаниите исплатиле 613.000 евра, а за осигурување со инвестициска компонента во овој период се исплатени 640.000 евра.

Граѓаните наплатиле 443 милиони денари (над 7,2 мил.евра) од осигурување живот во првите пет месеци годинава, покажуваат официјалните податоци кои шесте компании за осигурување живот ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО). Во овој период над 2.500 граѓани добиле надомест за штетите кои биле покриени со полиси за осигурување живот издадени од пет компании за осигурување живот.

Најмногу средства во овој период се исплатени по полиси за осигурување живот со штедна компонента. Ова е најстариот производ на животно осигурување кој на нашиот осигурителен пазар се продава 20 години. Негова главна карактеристика е тоа што покрај осигурувањето живот нуди и штедење на вложените средства. Овој продукт овозможува осигуреникот по истек на договорот за осигурување да ги добие вложените средства зголемени со камата за дадениот период. Во првите пет месеци годинава од ова осигурување граѓаните од компаниите за осигурување наплатиле 366 милиони денари (5,95 мил.евра). Во најголема мерка, во првите пет месеци, парите се исплатени на осигуреници на кои им завршил договорот за осигурување и ги добиле  нивните вложени средства зголемени за каматата.

На второ место според висината на исплатените средства во првите пет месеци, е осигурувањето со инвестициски компонента кое е популарно познато под називот „јунит линкд“ осигурување. Овој осигурителен продукт на граѓаните заедно со осигурување живот им овозможува и вложување на поголем дел од уплатените средства во удели на инвестициски фондови. Заради тоа што цените на уделите на инвестициските фондови зависат од светските берзи тие се подложни на промени. Токму таа карактеристика создава можност за пристојни па дури и солидни приноси од вложувањата, но носи и ризик кога паѓаат цените на берзите. Важно е да се знае дека со вложувањето во овој осигурителен продукт ризикот од вложувањето го носи осигуреникот. Со цел подобра информираност и поголема заштита на осигурениците АСО донесе правилник со кој дефинираше квантум на информации што мора да ги добијат осигурениците од продавачите на осигурување пред да одлучат да купат „јунит линкд“. Во првите пет месеци кај ова осигурување компаниите на осигуреници им исплатиле 39,35 милиони денари (640.000 евра).

Најмало учество во исплатените средства во овој период има осигурувањето без штедна компонента кои е популарно познато како ризико осигурување. Кај овој продукт осигуреникот го осигурува својот живот и доколку настане смрт во осигурениот период компанијата исплаќа осигурена сума на членови на негово семејство или на носители на правото на обештенување кои ги навел осигуреникот во својата полиса. Поради смрт на осигуреници во овој период компаните за осигурување живот исплатиле 37,7 милиони денари (613.000 евра) на нивни семејства или лица кои биле носители на правото на осигурување.

Повеќе податоци за состојбата на пазарот за осигурување живот се достапни на следниот линк https://aso.mk/category/publikaczii/izveshtai-za-rabotata-na-osiguritelnata-industri-a/drushtva-za-osiguruva-e/

За потребата од и значењето на осигурувањето живот повеќе може да научите на нашиот едукативен портал https://edukacija.aso.mk/

Продолжи со читање

Осигурување

АНАЛИЗА Животно Осигурување: За кого е, кои се бенефитите од него и што да очекуваме во иднина?

Објавено

на

Растечкиот интерес за полисите за животно осигурување во нашата земја покажува дека свеста за оваа проблематика е во пораст, а луѓето стануваат се’ поодговорни за нивното здравје во иднина, но и за финансиската иднина на најблиските. Животното осигурување постои токму за тоа: да обезбеди финансиска поддршка за луѓето кои ги сакаме, во случај нешто лошо или непредвидено да ви се случи вам. Бројот на осигуреници и на активни договори постојано расте и се добива впечаток дека просечниот Македонец ја сфаќа вредноста на заштита на својот живот и чувството на безбедност која полисата за осигурување им ја дава на неговите најблиски. Трендот е позитивен, но осигурувањето на живот во Македонија се уште е во развојна фаза. Според густината на премијата за осигурување на живот, Македонија е на последното место од земјите во поранешна Југославија со околу 22 евра премија за осигурување на живот по жител, додека останатите држави од регионот имаат значително повисока густина на премија (во Босна и Херцеговина висината на премијата се движи околу 32 евра, Србија има околу 35 евра, Црна Гора има 36 евра премија, додека Хрватска и Словенија имаат значително повисок износ на премија по жител од останатите држави со 102 и 384 евра соодветно). Полисата за животно осигурување, претставува инвестиција во иднината, но и во финансиската сигурност на целото семејство. Имајќи ја предвид значајноста на темата се решивме да контактираме неколку осигурителни компании, и темата да ја доближиме до пошироката јавност.

Зошто треба да имаме полиса за животно осигурување, и кој се треба да биде осигуран?

Маја Станковска Костова, Кроациа Осигурување Живот:  Животното осигурување е од суштинско значење поради неколку причини:

– Акумулација на приход –  обезбедува извор на приход за вашето семејство, помагајќи му да ги подмири дневните трошоци, трошоците за образование и идните финансиски цели.

– Финансиска сигурност за финансиски зависни лица – осигурувањето на живот овозможува семејство да го одржи својот животен стандард во случај на загуба на член кој е главна финансиска поддршка.

– Покриеност на долгот –  Може да ги отплати долговите како хипотека, автомобилски заеми или лични заеми, олеснувајќи го финансискиот товар на вашите најблиски.

Кој треба да биде осигуран?

Согласно искуството и профил на осигуреници сметам дека задолжително е животното осигурување за: 

– Примарен носител на финансиски средства  –  лицето чиј приход е критичен за одржување на животниот стил на семејството.

– Сопственици на бизниси – може да обезбеди континуитет на бизнисот и да ги покрие неподмирените деловни долгови.

– Кредитокорисници –  секој што е кредитно задолжен, кредити, заеми, кредитни лимити и сл , за да спречите други лица да бидат оптоварени со вашиот долг.

Животното осигурување бележи раст, но сеуште заостануваме зад регионот. Која е главната причина за тоа?

Дарко Дедиќ, Винер Лајф: Степенот на развој на една економија секогаш е во делумна корелација со степенот на развој на сите учесници во таа економија вклучително и животното осигурување. Развојот на животно осигуривање кај нас отпочна пред неполни 20 години и сосема е природно сеуште да имаме одредени разлики во обемот на пазарот на животно осигурувањево однос на земјите во регионот.

Што се однесува до палетата на производи и квалитетот на истите кои се нудат на македонскиот пазар, ние воопшто не заостаниваме не само од земјите во регионот туку гледано и пошироко од земјите во Централна и Југоисточна Европа. Како основачи на сите компании за животно осигурување на нашиот пазар се јавуваат групации/компании со седишта во земји членки на Европската Унија и ние сме во можност да ја понудиме истата палета на производи која се нуди и во земјите членки на Европската Унија.

Она што сеуште не разликува од поразвиените пазари е степенот на финансиска едукација, која што кај нас е на пониско ниво. Сепак во услови на глобализација и лесен пристап до информации и тука се видливи позитивни промени, посебно кај помладата популација. За ралика од популацијата над 40 години кои животното осигурување често  примарно го перцепираат како можност за вложување, младите генерации се поголем акцент ставаат на компонентата на покривање на ризик од несакани настани вклучени во полисите за животно осигурување.

Кај одредени групи на граѓани и понатаму е евидентен наративот дека вложувањето во животно осигурување не се исплати. Како може да ја промениме перцепцијата дека осигурувањето не е само трошок на џебот на осигуреникот?

Христина Џамбазовска Анастасов, Триглав Осигурување Живот: Континуирано работиме на подигнување на финансиската писменост. Од самите почетоци па до сега организираме јавни дебати, едукативна настани и пласираме информации кој начин на инвестирање да го одберат идните наши клиенти. Секоја индивидуа има своја потреба и план за долгорочно инвестирање и заштита па ние најпрво ги слушаме нивните барања за на крајот да им помогнеме да го изберат она кое им е потребно. Големо олеснување е кога ќе бидете сигурни дека на Вашите деца не им оставате долг како наследство, него напротив сте вложувале за подобро образование и сте ја обезбедиле нивната иднина.

Целиот сектор континуирано работи на промена на перцепцијата на граѓаните, зголемување на знаењето за финансиските услуги, како и можноста за инвестирање во различни производи од осигурителниот сектор, и заштита од ризиците кои се непредвидливи.

Ако ја изолираме годината на пандемијата, животното осигурување забележува двоцифрени стапки на раст целата измината деценија. Денеска зборуваме за сегмент од пазарот на осигурување чија понуда е целосно доближена до секој развиен европски пазар, поставени се јасни стандарди, а регулаторно сме во фаза во која транспарентноста, правилното информирање на клиентот и заштита на неговите права се примарен фокус. Сето наведено е резултат на порастот на побарувачката за животно осигурување. Иако степенот на пенетрација е сѐ уште многу понизок од земјите во регионот, треба да бидеме реални и да кажеме дека е адекватен на целокупниот економски развој. Животното осигурување е една од основите на добар економски систем во секоја развиена економија. Единствено овој производ има уникатна компонента на осигурување, но и на заштеда и секако е солиден дополнителен приход за пензиски денови за клиентите. Гледајќи ретроактивно, но и перспективно, сѐ уште зборуваме за пазар во развој, но со развиена свест дека ова е производ на кој сѐ повеќе граѓани гледаат придобивка од него и сакаат да го имаат во своето инвестициско портфолио.

Какво влијание имаат глобалните услови на понудата на осигурителните компании? Дали пандемијата од пред неколку години некако влијаеше на условите и пакетите кои се нудат на пазарот?

Христина Џамбазовска Анастасов, Триглав Осигурување Живот: Во време на пандемијата осигурителниот сектор остана стабилен, компаниите успешно одговорија на предизвикот и се справија со новите околности.

Иако тој период е далеку зад нас, кога би се навратиле можам да констатирам дека добро се справивме со специфичната ситуација која беше присутна речиси две години. Клучно во тој период беше што во нашите производи веќе ризикот од пандемија беше имплементиран со целосно покритие па обезбедивме поголема сигурност за нашите клиенти. Пандемија го забрза процесот на развој на емоционалната свест кај нашите граѓани. Сметаме дека оттогаш наваму чувството на одговорност кај секој од нас веќе е доволно развиено и дека секој наш граѓанин е свесен колку осигурувањето е значајно за неговата и заштитата на неговите најблиски. Битно за секторот е што после пандемијата граѓаните се уверија дека овој тип на производ не е привилегија него потреба.

Што ни носи иднината во полето на животно осигурување? Како ќе влијаат поновите механизми поврзани со животното осигурување, како што се рентното осигурување и ризикоосигурување, во поглед на интересот на потенцијалните осигуреници? 

Маја Станковска КостоваКроациа Осигурување Живот:  Иднината на животното осигурување во Македонија изгледа ветувачка, со неколку трендови и случувања кои се подготвени да ја обликуваат индустријата:

– Зголемена свест и образование- како што се подобрува финансиската писменост, повеќе луѓе ќе ја разберат важноста на животното осигурување, што очекувано ќе доведе до зголемено прифаќање.

– Прилагодени производи – осигурителите може да понудат поприспособени полиси за задоволување на специфичните потреби, привлечни за пошироката публика.

– Рентното осигурување како една од опциите за исплата на ануитети во период на пензионирање очекувам да има значаен допринос во развој на животното осигурување. 

Ануитетите обезбедуваат постојан прилив на приходи за време на пензионирањето. Воведувањето на повеќе опции за ануитет би можело да привлече поединци кои бараат стабилен приход по пензионирањето, што ќе го подобри долгорочното финансиско планирање.

-Ризико осигурувањето е производ кој со релативно ниска премија нуди осигурителна заштита при настанување на осигурен случај-смрт на осигуреникот. Изминативе години ризико осигурувањето се почесто е дел од понудата на Банките – застапници во осигурување, кои го нудат заедно со кредитни производи во насока на заштита на клиентите кои се кредитно задолжени. Компаниите го вклучуваат колективното ризико осигурување како дел од бенефитите за вработените. Очекувам да продолжи трендот на застапеност на ризико осигурувањето.

Сумирано, иднината на животното осигурување во Македонија очекувам да се карактеризира со поголема достапност, разновидност и прилагодување на производите, да се зголеми интересот кај потенцијалните осигуреници, што на крајот ќе создаде посилен осигурителен пазар.

Продолжи со читање

Популарно