Connect with us

Банки

ПроКредит Групацијата постигна значителни резултати последните 9 месеци со принос на капиталот од 13,6%

Објавено

на

Групацијата ПроКредит, која главно е активна во Југоисточна и Источна Европа, објави висок финансиски резултат од 94,0 милиони евра за првите девет месеци од 2023 година. Приносот на капиталот значително се подобри на ниво од 13,6 %, со што се нагласуваат среднорочните проекции на групацијата. Добриот резултат главно беше поттикнат од континуираната позитивна динамика на нето-каматната маржа, како и од подобрениот коефициент трошоци-приходи од 58,7%. Стабилните показатели за кредитниот ризик доведоа до умерена цена на ризикот од 20 базични поени, каде спаѓаат и дополнителните резервации за загуби резервирани во третиот квартал на работењето на групацијата во Украина. Како резултат на силниот оперативно-финансиски развој во целата групација, Управниот одбор реши на 26 октомври 2023 година повторно да ги подигне проекциите за финансиската 2023 година.

Кредитното портфолио се зголеми за 119 милиони евра или 1,9% во првите девет месеци од годината (9М 2022: 6,2%). Во вториот и третиот квартал, остварен е раст од 165 милиони евра или 2,7%. Од крајот на годината, депозитите се зголемија за 649 милиони евра или 10,3% (9М 2022: 8,0%), што конкретно се припишува на приватните клиенти и покажува цврст напредок на целосно дигиталната понуда за приватните клиенти на групацијата, како и на стратегијата „ПроКредит Директ“. Во однос на истиот период претходната година, коефициентот на депозитите и кредитното портфолио се зголеми за 16,3 процентни поени на добро ниво од 111,4% (9М 2022: 95,1%). Коефициентот ЦЕТ1 изнесуваше 14,9% на крајот на третиот квартал; зголемувањето во текот на годината пред сѐ се должи на припишување на полугодишната добивка (минус 1/3 за дивиденди) како и на поголемата ефикасност на средствата пондерирани за ризикот (RWA).

Развојот на добри резултати е многу разновиден во групацијата

Деветмесечниот резултат на групацијата од 94,0 милиони евра е значително повисок отколку во истиот период лани (9М 2022: 17,3 милиони евра) и одговара на принос на капиталот од 13,6% (9М 2022: 2,7%). 

Оперативните приходи на групацијата се зголемија за 22,1%, поттикнати од повисоките нето-приходи од камати и повисоките нето-приходи од надоместоци и провизии. Нето-приходите од камати се зголемија за 52,6 милиони евра или 27,4% на 244,7 милиони евра (9М 2022: 192,1 милиони евра), бидејќи растот на приходите од камати ги надмина зголемените расходи за камати. Досега оваа година, нето-каматната маржа се зголеми за околу 50 базични поени, растејќи на 3,6% главно поради повисоките клучни каматни стапки. Во К-3, нето-каматната маржа изнесува 3,9%.

Со 43,2 милиони евра, нето-приходите од надоместоци и провизии се за 7,4% над приходите во истиот период лани (9М 2022: 40,2 милиони евра). Особено позитивно се развиваа приходите од трансакции и картички. Останатите нето-оперативни приходи придонесоа со 13,2 милиони евра во вкупната заработка (9М 2022: 14,3 милиони евра); Релативниот пад од 1,1 милион евра се должи на неповторливите позитивни ефекти во периодот лани. 

Општо, оперативните приходи на групацијата се подобрија за 54,5 милиони евра, а кадровско-административните расходи се зголемија за 27,1 милиони евра. Ова доведе до видливо подобрување на коефициентот трошоци-приходи за 2,0 процентни поени на 58,7% (9М 2022: 60,7%) и солидно зголемување од 27,4 милиони евра или 28,3% на добивката пред оданочување и резервациите за загуби. 

Резервациите за загуби од 9,0 милиони евра (9М 2022: 79,1 милион евра) одговараат на цената на ризикот од 20 базични поени. Показателите за кредитниот ризик на групацијата од третата фаза уште повеќе се подобрија од веќе добрите нивоа забележани на крајот на 2022 година. Во третиот квартал, регистрирани се резервации за загуби од 8,5 милиони евра главно за работењето на групацијата во Украина. На ниво на групација, учеството на нефункционалите („лоши“) кредити се намали од 3,3% на крајот од годината, на 3,0%. За групацијата без Украина, овој показател, исто така, благо се намали од 2,4% на 2,3%.

Позитивниот оперативно-финансиски развој на групацијата во 9М од 2023 година беше поддржан од сите десет банки во Југоисточна и Источна Европа. Во Југоисточна Европа, остварен е резултат од 72,4 милиони евра, што одговара на поврат на капиталот од 14,2%. Во Источна Европа, резултатот од 36,3 милиони евра е еквивалентен на поврат на капиталот од 23,0%. 

Коментари на Управниот одбор околу зголемените изгледи за 2023 година објавени на 26 октомври 2023 година

На 26 октомври 2023 година, Управниот одбор ги подигна изгледите за финансиската 2023 година, доведувајќи ги проекциите за принос на капиталот на нивото на среднорочни изгледи од околу 12% (со опсег од плус/минус 1 процентен поен). Претходно проектираниот опсег за принос на капиталот беше 8%-10%. Ажурираните проекции сега се врз основа на претпоставената цена на ризикот до 30 базични поени (претходно: до 45 базични поени). Коефициентот трошоци-приходи сега се очекува на 60%-62% (претходно: 62-64%). Растот на кредитното портфолио се предвидува во ниска до средна едноцифрена процентна рамка (претходно: средна едноцифрена процентна рамка). Ажурираните проектирани рамки и натаму се предмет на негативни претпоставки за четвртиот квартал од годината; поточно, во нив и натаму се земаат предвид актуелните воени активности во Украина и поврзаната неизвесност.

Изгледите за коефициентот ЦЕТ1 од над 13% и за коефициентот на задолженост од околу 9% беа потврдени во текот на овие прилагодувања. Заради пресметување на показателите на капиталот, една третина од полугодишната добивка за финансиската година е акумулирана за исплата на дивиденди во 2024 година.

Претседател на Управниот одбор, Хуберт Шпехтенхаузер: Нашите деветмесечни резултати ги гледаме како цврста потврда за многу добриот напредок остварен во групацијата. Особено сме задоволни од добрите и стабилни резултати на нашите клиенти-мали и средни претпријатија и фактот што сите наши десет банки во Југоисточна и Источна Европа од година во година го зголемуваа својот придонес во добивката на групацијата. И покрај нашиот многу грануларен и разнолик позитивен развој, повторно ги зголемивме проекциите за тековната година и сега очекуваме да постигнеме поврат на капиталот на ниво на нашата среднорочна амбиција од околу 12%. Важно е да се напомене дека сè уште гледаме неизвесност поради проблематичната работна средина на некои пазари, како и поради ризиците од сè уште тековната војна против Украина. Сепак, остануваме сигурни и веруваме дека нашите резултати од 9М ги нагласуваат нашите среднорочни цели и го демонстрираат среднорочниот и долгорочниот потенцијал за заработка на нашиот бизнис-модел. Покрај финансиските резултати, сакаме повторно да ја истакнеме успешната правна конверзија во АГ што ја финализиравме во овој квартал. Убедени сме дека и натаму можеме да ја зајакнеме нашата позиција на пазарите на капитал во 2024 година. Затоа, со задоволство го најавувам нашиот втор Ден на пазарите на капитал што ќе се одржи на 21 март 2024 година, на кој сакаме подетално да ги претставиме нашите стратешки иницијативи и амбиции за финансиската 2024 година и понатаму“.

Кварталниот финансиски извештај на групацијата ПроКредит заклучно со 30 септември 2023 година од денеска е достапен на веб-страницата на ПроКредит Холдинг под Односи со инвеститори на https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports. Финансискиот календар за ПроКредит Холдинг е достапен на https://www.procredit-holding.com/investor-relations/financial-calendar.

Банки

Народната банка по вторпат добитничка на наградата на „Комерцбанк“ за 2023 година, за квалитетно автоматизирано извршувања на плаќањата

Објавено

на

Народната банка по вторпат е добитничка на наградата на „Комерцбанк“, којашто претставува една од водечките меѓународни деловни банки во Европа. Наградата се доделува за 2023 година, за квалитетно автоматизирано извршување на плаќањата на државните органи и на трансферите со финансиските институции во меѓународниот платен промет. Ова е големо признание за Народната банка коешто го доби за високото ниво на квалитет и автоматизираност на процесите при извршувањето на плаќањата, во конкуренција со голем број финансиски институции и компании на меѓународно ниво.

Главни критериуми при изборот на добитниците на оваа традиционална годишна награда на „Комерцбанк“ се бројот на обработените трансакции и квалитетот на форматот и структурата на свифт-пораките, во согласност со стандардите на СВИФТ. Оттука, таа претставува и признание за високата усогласеност со меѓународните стандарди на СВИФТ за автоматизирана електронска обработка на прекуграничните комерцијални плаќања и финансиските трансфери без потреба од рачна интервенција, што придонесува за висока ефикасност при обработката на плаќањата. Оваа награда ја одразува и цврстата определба на Народната банка за постојано вложување во ресурси за унапредување на интерните системи, со цел да биде во чекор со најновиот технолошки развој во финансиската и особено во платежната сфера.

Соработката меѓу Народната банка и „Комерцбанк“ од Германија е во доменот на извршувањето на плаќањата со странство за државата и државните органи, како и во процесот на порамнување трансакции поврзани со управувањето со девизните резерви, каде што „Комерцбанк“ е кореспондентна банка на Народната банка за прекуграничните плаќања.

Народната банка и натаму ќе биде посветена на унапредувањето на квалитетот во сферата на плаќањата. За оваа цел е и поднесувањето на формалното барање за членство на земјата во Единствената област за плаќања во евра (СЕПА), што претставува клучен исчекор за понатамошниот развој и интеграција на домашниот финансиски систем во европскиот економски простор. Членството на земјава во СЕПА ќе донесе бројни придобивки за граѓаните, фирмите и целокупната економија, преку обезбедување побрзи, поефикасни и поевтини плаќања во евра кон и од земјите членки на СЕПА, поедноставување на процедурите, поголема транспарентност и засилена заштита на потрошувачите.

Продолжи со читање

Банки

Стопанска Банка а.д. Битола оствари добивка од 51,01 милион денари во првото полугодие на 2024 година

Објавено

на

Во првата половина од 2024 година, фокусот во работењето на Стопанска банка а.д. Битола беше ставен на остварување на клучните стратегиски и деловни цели дефинирани во Деловната политика, развојниот и финансискиот план на Банката за 2024 – 2026 година, приспособувајќи го своето работење на промените во домашните економски услови, модерните банкарски текови и глобалните пазарни случувања.

Финансиски перформанси на Банката

Стопанска Банка а.д. Битола оствари добивка од 51,01 милион денари во првото полугодие на 2024 година, што е значајно подобрување во однос на првото полугодие од 2023 година, кога работеше со загуба од 53,69 милиони денари. Позитивниот финансиски резултат се должи на задржаниот висок оперативен резултат (од 75,92 милиони денари), засилената наплата на нефункционалното портфолио на Банката, како и на пониското ниво на исправка на вредност на нефункционални пласмани во однос на претходната година.

Нето-приходите од камата во периодот 1.1.2024 – 30.6.2024 година се повисоки за 17,99 милиони денари, или за 8,21% во однос на истиот период од претходната година. Приходите од камати се повисоки за 31,61 милион денари, односно за 11,19%. Преструктурирањето на активата на Банката кон ликвидна актива се одвиваше во услови на поволни каматни стапки на пласманите на Банката во инструменти на монетарната политика, државата и странските банки. Од друга страна, трендот на засилено штедење на населението во Банката, којшто започна во 2023 година, се одрази врз растот на расходите по камати, кои во првото полугодие на 2024 година се зголемија за 13,62 милиони денари, односно за 21,55% во однос на истиот период од претходната година.

Нето-приходите од провизии и надомести се пониски за 8,88 милиони денари, односно 13,42% споредено со првата половина од претходната година што се должи на зголемените тарифи на добавувачите на услуги на Банката. Нето-курсните разлики не бележат значајни промени на годишна основа.

По спроведување на процесот на дорезервации на портфолиото на Банката, кој започна претходната 2023 година, исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа во периодот 1.1.2024 – 30.6.2024 година е значително пониска споредено со истиот период од 2023 година, и тоа за 62,00%.

Трошоците за вработени се одржуваат на оптимално ниво, без поголеми промени на годишна основа. Активностите за оптимизација на трошоците резултираа со намалување на останатите расходи од дејноста за 16,37 милиони денари, односно 15,82% споредено со првата половина од 2023 година.

Ваквиот начин на управување со билансот ја зајакна капиталната и ликвидносната позиција на Банката. Стапката на адекватност на капиталот заклучно со 30.6.2024 година изнесува 24,57%, додека учеството на ликвидната актива во вкупната актива достигна 43,42% и истите се значајно над просечните нивоа регистрирани во банкарскиот сектор.

Очекувања за претстојниот период

Во согласност со Деловната политика, развојниот и финансискиот план, Банката и во идниот период ќе биде насочена кон прудентно, стабилно и профитабилно оперативно работење со фокус на јакнење на депозитниот потенцијал и кредитната активност, подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и контрола на трошоците, понатамошно подобрување на вкупната актива преку засилено преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити и продажба на преземен имот. Воедно, Банката ќе настојува да ја одржи динамиката на раст на приходните позиции во однос на динамиката на раст на расходите, што ќе создаде предуслови за профитабилно работење во согласност со планираните цели.

Продолжи со читање

Банки

Одлука на Народната банка: Од август 2025 година стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот ќе изнесува 1,75%

Објавено

на

Врз основа на редовната квартална оцена на системските ризици и последните расположливи податоци, Извршниот одбор на Народната банка донесе одлука за зголемување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите на банките за дополнителни 0,25 процентни поени, до нивото од 1,75%, којашто ќе се применува од 1 август 2025 година.  Стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот којашто ќе се применува во јули 2025 година се задржува на нивото од 1,5%, како и во претходниот квартал.

Оваа одлука ќе придонесе за натамошно јакнење на отпорноста на банкарскиот систем, додека сѐ уште постојат ризици во домашната и светската економија. Одлуката се заснова врз оцената дека сѐ уште постојат неизвесности од окружувањето, во услови на сигурен и стабилен банкарски систем, со подобрена солвентност и соодветно ниво на ликвидност, како и ниско системско остварување на кредитниот ризик. Профитабилноста на банките, иако поумерено, и понатаму се зголемува и претставува основа за натамошно јакнење на нивната  солвентност. Со оваа одлука дополнително се зајакнува и претпазливоста на монетарната политика.

Неизвесните макроекономски услови и нестабилниот геополитички контекст и натаму упатуваат на ризици за следниот период и на потребата од натамошна внимателност од страна на банките.

Во вакви услови, а имајќи ги предвид билансите на банките, се оцени дека зголемувањето на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот до 1,75% има превентивен карактер и ќе придонесе кон натамошно јакнење на сопствените средства на банките, а со тоа и јакнење на нивната отпорност. Јакнењето на сопствените средства е предуслов и за соодветна кредитна поддршка на граѓаните и на компаниите. Народната банка ќе продолжи со внимателно следење на системските ризици и ќе ја преоценува висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот на редовна квартална основа.

Продолжи со читање

Популарно