Connect with us

Интервјуа

Очекувања 2023 година | Д-Р МАЈА СТЕВКОВА ШТЕРИЕВА, КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Објавено

на

На почетокот на тековната 2023 година, се обраќаме до банките во Република С.Македонија со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките во периодот што следи.

Од соговорниците побаравме да направат кратка ретроспектива на изминатата 2022 година, да ги споделат своите очекувања околу новите трендови во банкарскиот сектор во 2023 година, да дадат свој коментар на движењето на каматите на активата и пасивата, да ги истакнат предизвиците со кои ќе се соочи банкарскиот сектор по имплементацијата на новиот Закон за платежни услуги и платни системи и да откријат еден новитет кој банката ќе го воведе во тековната година.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на д-р Маја Стевкова Штериева, Главен финансов директор и член на Управниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје.

Банкарство: Кратка ретроспектива на изминатата 2022 година. Кои настани ја одбележаа годината, дали истата беше успешна за Вас и кои поуки ги извлековте?

Д-р Маја Стевкова Штериева: Изминатата 2022 година беше уште една солидна година, во која Комерцијална банка оствари позитивни резултати, а при тоа и во кризна година остана значаен кредитен поддржувач на македонската економија. Може да се набројат поголем број активности и настани кои ја одбележаа годината, особено ако се има предвид дека тоа е година во која започна воениот конфликт помеѓу Русија и Украина, што се одрази на глобалните пазарни трендови, цената на енергенсите и растечката инфлација. Во такви околности, во текот на мината година во еден период беше забележан тренд на намалена ликвидност кај банките во нашата земја, при што во случајот на Комерцијална банка оваа состојба беше речиси без никакво влијание. Како една од најликвидните банки во Македонија непречено ја остваруваше својата функција и беше активен доверител на пазарот на пари меѓу банките. Тоа го потврдува квалитетното управување со ликвидноста и стратегијата на Банката.

Изминатата година продолжија активностите на Банката во доменот на дигитализацијата и најголемиот број активности беа насочени кон воведување нови и подобрување на постојните дигитални услуги за нашите клиенти. Иако во моментот голем дел од клиентите сѐ уште се насочени кон примена на традиционалните канали, сепак Банката со зголемена динамика инвестира во дигитализацијата, препознавајќи дека современите алатки носат бројни бенефити за клиентите и го олеснуваат секојдневното управување со финансиите.

Комерцијална банка продолжи со оптимизација на деловната мрежа преку поставување дигитални зони кои се достапни 24 часа на ден, а воведе и електронско потпишување договори на правни лица без надомест со што клиентите можат без посета на банката, односно од кое било место, брзо и едноставно да ги потпишат потребните договори за користење разни производи и услуги. Воведени беа и бројни други новитети и подобрувања во делот на дигиталните алатки, а притоа се продолжи со модернизација и целосно реновирање на повеќе експозитури и филијали на Банката низ Републиката.

Во духот на „зелената агенда“, Банката продолжи со примена на современи технологии за производство на „чиста“ енергија од обновливи извори. Покрај претходно поставениот фотоволтаичен систем на покривот на деловниот објект во Скопје, инсталираше и фотоволтаична централа во Филијалата Прилеп, што претставува дел од стратегијата на Комерцијална банка за одржливо и одговорно банкарство од интерес за животната средина и целокупното општество.

Банкарство: Кои ќе бидат нови трендови во банкарскиот сектор во 2023 година во Македонија?

Д-р Маја Стевкова Штериева: Една од најголемите промени кои претстојат во 2023 година е примената на новиот Закон за платежни услуги и платни системи, кој за банките наметнува потреба од промена на бизнис моделот по кој досега се работеше во сегментот платежни услуги.

Истиот претставува отворање, односно либерализација на пазарот на платежни услуги, со цел да се создадат можности за влез на нови платежни институции кои не се банки, но истовремено значи и многу промени кои ги предвидува Законот и кои претставуваат крупни поместувања во системите на ИКТ во банките, а преку тоа и дополнителни инвестиции.

Законот дава можност банките кои најбрзо ќе се отворат, да ги прифатат и имплементираат сите можности кои ги даваат Законот и технолошкиот развој, да бидат многу поподготвени од новите играчи и да одговорат на конкуренцијата. Здравата конкуренција секогаш носи развој и напредок.

Вториот новитет се однесува на одржливото банкарство, зелената агенда и ЕСГ принципите за работење на банките, за кои се очекува дополнително да бидат нагласени во 2023 година. Тоа меѓу другото се однесува на фактот што голем дел од банките котирааат на Македонската берза и со новиот Кодекс за корпоративно управување веќе се обврзани да известуваат за своите ЕСГ активности, со што секоја наредна година ќе мораат и да работат на унапредување на овој сегмент. Поголем дел од банките, како што е и случајот со Комерцијална банка, одамна ги практикуваат овие аспекти во своето работење и известување, така што освен помали промени во формата на известување нема да подразбираат позначајни адаптации. Општествено одговорните компании со задоволство ги применуваат најсовремените ЕСГ принципи бидејќи се свесни за бенефитите кои ги носат за сите засегнати страни.

Банкарство: Краток коментар околу очекувањата за движењето на каматните стапки на кредитните/депозитните производи во 2023 година.

Д-р Маја Стевкова Штериева: Во изминатиот период, сведоци сме на континуирано зголемување на општото ниво на каматните стапки. Почнувајќи од каматните стапки на инструмените на монетарната политика, каде НБРСМ настојува да го искористи расположивиот инструментариум за борба против инфлацијата, преку каматните стапки со кои се задолжува државата, па сѐ до каматните стапки на комерцијалните банки, штедилниците и останатите финансиски институции. Во сите случаи се забележува умерен, но постојан тренд на зголемување на каматните стапки. Во таа смисла, секако дека може да се очекува понатамошен раст на каматните стапки, особено ако се има предвид дека во текот на годината што измина динамиката на пораст на каматните стапки кај банките и штедилниците не ја следеше динамиката на пораст на каматната стапка на централната банка.

Последните податоци покажуваат дека просечната пондерирана каматна стапка на денарските кредити изнесува 4,69% и споредено со јануари 2022 година бележи само 0,07 процентни поени зголемување. Зголемувањето на каматната стапка на благајнички записи во месец декември споредено со месец јануари 2022 година е 3,5 процентни поени.

Банкарство: Со какви предизвици се соочува банкарскиот сектор со имплементацијата на новиот Закон за платни системи и платежни услуги?

Д-р Маја Стевкова Штериева: Законот за платежни услуги и платни системи по тригодишна подготовка беше донесен во април 2022 година, а се применува од 01.01.2023 година, со сукцесивна примена во пооделни сегменти. Генерално, овој Закон има за цел усогласување на домашното законодавство со европските директиви од областа на платежните услуги и системи.

Во таа смисла, како што веќе наведов, една од најзначајните промени која ја предвидува Законот е отвореното банкарство, со кое всушност се отвораат вратите на новите играчи, небанкарски субјекти кои се платежни институции, финтек компании, институции за електронски пари, компании кои имаат намера да воведуваат технолошко иновативни финансиски услуги. Овој концепт предвидува банките кои ги водат сметките на клиентите да ги отворат своите информациски системи за субјектите преку кои клиентите ќе можат да иницираат плаќања, да добиваат одредени извештаи и сл.

Со тоа, главните предизвици, активности, а и трошоци во 2023 година банкарскиот сектор ќе ги има најмногу во овој сегмент. За да се овозможи сѐ она што е предвидено во законската регулатива, банките ќе мора да ги прилагодуваат ИКТ системите, а во некои делови целосно да ги менуваат со цел да се исполнат обврските наметнати во делот на засилената проверка на идентитетот на клиентите, плаќања на клиентот иницирани кај трети даватели на платежни услуги, обезбедување информации за сметки и сл.

Истовремено, голем дел од Законот се фокусира на заштитата на потрошувачите корисници на платежни услуги. За ранливите категории на клиенти се воведува сметка со основни платежни функции, на која банките имаат ограничување за висината на надоместокот кој смее да се наплати од клиентот.

Законот предвидува нови и промена на постојните платни инструменти. Оваа промена е со одложена примена (од 01.01.2024 година), меѓутоа истата ќе создаде потреба од големи измени не само кај банките туку и кај клиентите, бидејќи се менуваат елементите и нивниот распоред предвидени со налозите за плаќање. Исто така, процесот на присилна наплата целосно ќе биде изменет. Наместо досегашната реализација на решенијата од страна на банките, а добиени од извршителите, во новиот концепт, извршителите ќе доставуваат целосно пресметани налози за плаќање и истите веднаш ќе бидат наплатени од сметките на должниците.

Банкарство: Наведете еден новитет што Комерцијална банка ќе го имплементира во 2023 година и што очекувате од имплементација на истиот?

Иако Комерцијална банка планира поголем број нови производи и услуги кои ќе бидат воведени во 2023 година, најпрво би сакала да го истакнам воведувањето на електронскиот идентитет преку апликацијата OneID, односно далечинската електронска идентификација за физички лица со примена на безбедно дигитално потпишување. Во последните години кај речиси сите банки често се јавува оперативна пречка за непречено работење поради неажурирани лични податоци на клиентите, обврска која произлегува од законските прописи.

Со цел да се растоварат клиентите, односно да им се олесни работењето и да се избегне блокирање поради неажурирани лични податоци, во 2023 година Комерцијална банка ќе го продолжи потребниот рок за ажурирање на лични податоци кај најголемиот број клиенти. Воедно за да се избегне потребата од доаѓање на шалтер ја воведовме и услугата за електронска идентификација, која е бесплатна за клиентите и ќе го олесни и забрза нивното работење и во други сегменти. Со тоа очекуваме да се задржи високото задоволство кај клиентите, што впрочем е еден од врвните приоритети на Комерцијална банка.

Интервјуа

Интервју | АНТОНИО АРГИР: Групацијата НЛБ прерасна во регионален пионер во областа на напредните дигитални плаќања

Објавено

на

Во денешниот дигитален пејзаж кој брзо се развива, точката во која се вкрстуваат финансиите и технологијата го обликува начинот на кој спроведуваме трансакции. Еден од пионерите во оваа област е г-дин Антонио Аргир, искусен експерт со длабоко разбирање на дигиталните платежни системи.

Со фокус на теми како што се Apple Pay, Google Pay, NLB Smart POS и поширокиот спектар на дигитализација, Аргир носи богатство на знаење и детален увид во овие дејности.

Во ова ексклузивно интервју, навлеговме во нијансите на овие трансформативни технологии, истражувајќи го нивното влијание врз потрошувачите, бизнисите и иднината на финансиските екосистеми.

Во продолжение разговараме со г-дин Антонио Аргир, член на УО на НЛБ Групација, одговорен за управување со групацијата, плаќања и иновации.

Банкарство: Неодамна НЛБ го имплементираше Apple Pay во Словенија. Кажете ни малку повеќе за опциите што Apple Pay им ги нуди на клиентите? 

Антонио Аргир: Така е, ние сме исклучително горди што на крајот на февруари во Словенија ја овозможивме услугата Apple Pay за корисниците на НЛБ. Реакциите кои ги добиваме од клиентите се многу позитивни, бидејќи клиентите навистина со нетрпение ја очекуваа оваа услуга. Со овозможувањето на Apple Pay, НЛБ дополнително ја зајакна својата позиција како дигитално напредна банка. Сепак, ова не е единствената иновација што ја воведовме во НЛБ Групацијата во последната година. 

Дефинитивно би го споменал и воведувањето на услугата Google Pay, воведувањето на новата повеќеканална дигитална банка Клик која овозможува исто корисничко искуство на сите уреди, односно и на паметните телефони и на компјутерите, и последно, но не и најмалку важно, лансирањето на NLB Smart POS решението кое овозможува паметно користење на телефоните и како ПОС терминал. Со сите решенија што ги нудиме, клиентите секогаш ги имаме во нашиот фокус. На нашите клиенти сакаме да им го понудиме најдоброто корисничко искуство кое можат да го добијат на пазарот. 

Оценувам дека НЛБ Групацијата во последниот период навистина презеде решителни чекори на патот кон обезбедување на најдобро корисничко искуство за своите клиенти на сите пазари каде што работи, вклучително и во Македонија. Амбицијата на НЛБ е секако многу поголема и поширока. Сакаме што поскоро да ја овозможиме услугата Apple Pay и на другите пазари, секако и во Македонија. Желбата е слична како во случајот со услугата Google Pay, кога практично НЛБ Групацијата прва ја донесе глобално популарната услуга на пазарите во Северна Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. 

Со Google Pay докажавме колку е значајна улогата на НЛБ Групацијата и каква системска позиција имаме во однос на глобалните технолошки компании, како и на локалните пазари каде што работиме. Така, слично на Google Pay, сакаме да ја направиме услугата Apple Pay достапна за сите наши клиенти во регионот кој го нарекуваме наш дом. НЛБ Групацијата сака на клиентите да им ги понуди најнапредни решенија за дигитално банкарство, а во исто време да обезбеди најдобро корисничко искуство, кое е безбедно и доверливо. 

Apple Pay е чекор на овој пат, бидејќи со услугата Apple Pay можете брзо, лесно и безбедно да плаќате со НЛБ картичките директно со вашиот iPhone или други уреди на Apple. Можете да плаќате и на ПОС терминали и онлајн. Користењето на Apple Pay е многу лесно, бидејќи клиентите едноставно го доближуваат својот iPhone или Apple Watch поблиску до терминалот за плаќање. Кога плаќате онлајн и преку апликации, информациите како што се вашето име и презиме и адреса се пополнуваат автоматски. Apple Pay користи безбедносни карактеристики вградени во вашиот Apple уред, вклучувајќи Face ID и Touch ID, кои се дизајнирани така што само вие можете да одобрувате плаќања.

Банкарство: Дали е достапна дигитализацијата на платежните картички за сите брендови (Mastercard/Visa) и дали крајниот корисник има некакви почетни трошоци, т.е. цена по трансакција? 

Антонио Аргир: Во Словенија, НЛБ Групацијата обезбедува Apple Pay услуги и за Visa и за Mastercard картички. Истата амбиција ја имаме и за останатите пазари каде што работи НЛБ Групацијата. Apple Pay е достапен бесплатно за нашите клиенти, нема дополнителни трошоци за клиентите кои користат ја користат оваа услуга. 

Банкарство: Кога реално може да очекуваме Apple Pay во Македонија? Дали Apple Pay моментално се имплементира во НЛБ Банка Скопје? 

Антонио Аргир: Имплементацијата на услугата Apple Pay се одвива истовремено за останатите членки на НЛБ Групацијата. Се надеваме дека и другите банки од нашата Групација, за кои Банкарт обезбедува услуги за обработка на картички и банкомати, ќе можат да воведат Apple Pay за релативно краток временски период. Услов за имплементација на услугата е секако присуството на Apple Pay на секој пазар, што е исклучиво одговорност на Apple. Apple Pay сè уште не е достапен на пазарите во Северна Македонија, Босна и Херцеговина и Косово, па НЛБ Групацијата води интензивни разговори со Apple со цел што поскоро да ги отвори овие пазари за нивните производи. Врз основа на успешната имплементација во Словенија, сметам дека сме на добар пат да го донесеме Apple Pay и во Македонија.

Банкарство: Дали мислите дека имаме потенцијал да го користиме овој паричник во Македонија? Колку корисници со iPhone реално може да се очекува да ги дигитализираат своите картички преку Apple Pay, имајќи предвид дека во Македонија во септември 2023 година се дигитализирани само 29.000 дебитни и 14.000 кредитни картички? 

Антонио Аргир: Групацијата НЛБ е регионален пионер во областа на напредните дигитални плаќања. Уверен сум дека има голем потенцијал за раст на мобилните плаќања како на македонскиот, така и на другите регионални пазари. Овој вид на плаќање носи многу предности за клиентите, но и за продавачите и последно, но не и најмалку важно за државата, бидејќи го намалува уделот на сивата економија.

Токму поради ова, сметам дека земјите исто така треба да преземат поактивен пристап кон промовирање на дигиталните и безготовински плаќања, бидејќи уделот на овие плаќања во регионот е далеку под европскиот просек. По воведувањето на услугата Google Pay, а сега и услугата Apple Pay и со тоа подобреното корисничко искуство, бројот на дигитализирани картички меѓу корисниците на НЛБ во Словенија расте исклучително брзо. Од воведувањето на Google Pay минатиот јуни, бројот на дигитализирани картички меѓу корисниците на НЛБ во Словенија се зголеми за повеќе од четири пати до крајот на 2023 година, а тој број сè уште расте. 

Податоците за Apple Pay се уште поимпресивни, бидејќи корисниците на НЛБ дигитализираа повеќе од 30.000 картички само во првата недела. Подобреното корисничко искуство и популарноста на Google Pay меѓу корисниците на НЛБ во Словенија се докажува со фактот дека уделот на бесконтактните плаќања со мобилни и паметни часовници е двојно поголем од минатогодишниот просек. Сè уште немаме податоци по воведувањето на Apple Pay, но врз основа на бројот на дигитализирани картички, претпоставуваме дека процентот на плаќање преку мобилен и паметен часовник значително ќе се зголеми. Истовремено, неопходно е да се истакне и фактот дека во овој период обемот (износот) на трансакциите на клиентите на НЛБ направени со паметен телефон или паметен часовник исто така е повеќе од двојно зголемен. Сигурни сме дека ќе бидеме сведоци и на сличен тренд на брз раст на дигитализираните картички и трансакциите направени со овие картички и во Македонија.

Банкарство: Имајќи предвид дека ова интервју го спроведовме партнерски со АЕТМ Скопје, следното прашање е поврзано со нивното делување. Асоцијацијата за е-трговија преку своето делување се стреми да ги едуцира клиентите за бенефитите кои ги нуди е-плаќањето и дигитализацијата. Како ја оценувате работата на АЕТМ кога е во прашање овој сегмент на плаќања?

Антонио Аргир: Да потсетам дека НЛБ Банка Скопје е прва банка која на македонскиот пазар овозможи процесирање на плаќањата преку електронска трговија, практично уште во 2008 година, а денес банката има преку 50% пазарно учество во остварен волумен кога станува збор за онлајн плаќањата. На клиентите Банката им нуди стабилен, 24/7 достапен сервис за плаќање, но и низа дополнителни алатки и функционалности со цел корисниците да ги спроведат плаќањата на брз, едноставен и безбеден начин. 

За работата на Асоцијацијата, можам да дадам само позитивни оценки. Навистина сметам дека оваа организација, од нејзиното основање во 2017 година, е непоколеблива во своите напори да го катализира растот и напредокот на секторот за е-трговија. Би рекол, слично како што НЛБ е пионер во обогатување на финансискиот пејзаж со иновативни услуги и трансформација на традиционалното банкарство, така и Асоцијацијата за е-трговија е пионер во визионерски иницијативи и постојана потрага по иновации кои имаат трансформативно влијание на дигиталната трговија.

Преку регионалната улога која во моментов ја имам во нашата НЛБ Групација, имајќи подобар поглед и знаења за регионот, можам да кажам дека стратешките иницијативи на Македонската Асоцијација за е-трговија не само што ја поттикнаа индустријата напред, туку и поставија „златен стандард“ за сличните организации во регионот. 

Преку своите иновативни програми и посветеност кон извонредност, тие постојано демонстрираат длабоко разбирање на динамиката на пазарот, градејќи поволна средина за раст на овој сегмент, но и на сите останати чинители кои учествуваат во процесот на е-трговија, практично поттикнувајќи еден просперитетен екосистем кој придонесува за деловен успех.

Продолжи со читање

Интервјуа

Очекувања 2024 година | Д-Р ДРАГОЉУБ АРСОВСКИ, ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Објавено

на

На почетокот на тековната 2024 година, се обраќаме до банките во Република Северна Македонија со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките во периодот што следи.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на д-р Драгољуб Арсовски, Претседател на Управниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Банкарство: Кратка ретроспектива на изминатата 2023 година. Кои настани ја одбележаа годината, дали истата беше успешна за Вас и кои поуки ги извлековте?

д-р Драгољуб Арсовски: На почетокот на 2024 година размислуваме за изминатата година и како и секогаш, со голем ентузијазам гледаме кон иднината.

Предизвиците беа секојдневни, за жал, но ние, како мала Банка, успеавме да покажеме видлива финансиска отпорност, да напредуваме и да се бориме со нашата посветеност, со конкурентноста и со ефикасноста.

ТТК Банка ги приспособи своите стратешки и финансиски цели кон макроекономското окружување. Тоа доведе до зголемување на профитабилноста, надминувајќи ги очекувањата за раст и обезбедувајќи конзистентна вредност за нашите клиенти, вработени и акционери.

Со еден збор, 2023 година беше година на силни финансиски перформанси!

Како активен, стабилен и етаблиран учесник на македонскиот финансиски пазар, ТТК Банка успешно го заврши процесот на зголемување на основната главнина преку скрип емисија на нови акции по пат на приватна понуда, а истовремено Банката се посвети на обезбедување различни иновативни решенија кои носат корист за Банката на долг рок.

Во 2023 година депозитите од комитенти пораснаа за 18,8 %. Тоа е резултат на изградениот имиџ за нас како стабилен, доверлив и сигурен партнер. Изворите на средства и вкупната актива на Банката бележат пораст од 15,6 % при што e задржан и високиот квалитет на кредитното портфолио.

Напорите за подобрување на достапноста резултираа со двојно зголемена мрежа од над 80 банкомати, отворање две нови експозитури во Скопје и во Гевгелија, како и неколку релокации во рамките на мрежата којашто брои вкупно 7 филијали и 24 експозитури.

Без разлика дали сте во срцето на градот или на пооддалечена локација, ние ги покриваме вашите банкарски потреби.

Во условите во кои стопанисуваме, за ТТК Банка стабилноста има посебно внимание и приоритет. За нас тоа е содржано во нашето знаење и особената посветеност на тимот кој веќе долги години ефикасно функционира во иста насока.

Банката започна да ја зајакнува посветеноста кон начелата на ESG, преку интегрирање на концептот на одржливост во деловните процеси и производи. Воведовме наменски ЕКО-кредитни производи за физичките лица со цел да понудиме поддршка за полесна реализација на инвестициите за подобрување на енергетската ефикасност на нивните домови, за купување енергетски ефикасни производи и за купување еколошки превозни средства. Тоа долгорочно би придонело за намалување на емисиите на штетни гасови, за еколошки одржливи подобрувања на условите за живеење, заштеда на енергија, заштеда на трошоци и намалување на загадувањето.

Посветеноста на ТТК Банка кон достојно спроведување на стратегијата за општествена одговорност придонесе кон остварување многубројни позитивни придобивки за заедницата. Изминатата година исто така реализиравме повеќе работилници за финансиска едукација за околу 600 деца од повеќе градови коишто имаа за цел да ја подигнат свеста за значењето на финансиската писменост, да ги збогатат знаењата за финансиските производи и услуги и да влијаат на создавање здрави финансиски навики.

Банкарство: Краток коментар околу очекувањата за движењето на каматните стапки на кредитните/депозитните производи во 2024 година.

д-р Драгољуб Арсовски: Каматните стапки се секогаш под влијание на пошироките економски услови, вклучувајќи ги стапките на инфлација, политиките на централната банка и целокупното економско здравје.

Секоја финансиска институција поставува сопствена кредитна политика и ги одредува каматните стапки врз основа на каматната стапка на изворите на средства, регулаторните и оперативните трошоци, трошоците кои произлегуваат од изложеноста на ризик и очекуваната стапка на добивка.

Во основата на нашето постоење е нашата посветеност кон обезбедување разновидно и сеопфатно портфолио на производи со високо конкурентни услови. Разбираме дека нашите клиенти имаат уникатни финансиски потреби и веруваме во понудата на низа решенија кои ги задоволуваат тие различни барања.

Можеме да кажеме дека и во 2024 година ќе продолжи понудата на поволни и атрактивни каматни стапки.

Банкарство: Колку домашните банки се дигитализирани и дали заостануваат во овој процес во однос на банките од регионот/Европа?

д-р Драгољуб Арсовски: Банкарската индустрија претрпува значителна трансформација заради брзиот технолошки напредок и развојните очекувања на клиентите. Приспособувањето на идните банкарски трендови станува клучно за банките да ја одржат конкурентноста и да ги задоволат постојано променливите потреби на нивните клиенти.

Споредено со другите банки во регионот и во Европа, домашните банки се блиску до просекот во Европа, но сепак имаат простор за подобрување и, исто така, и тие би можеле да имаат корист од понатамошните инвестиции во технологијата, инфраструктурата и градењето свесност за клиентите.

Условите на локалниот пазар, регулаторните рамки и технолошката инфраструктура влијаат на темпото и природата на дигиталната трансформација во банкарскиот сектор.

Нашите онлајн платформи (електронското банкарство ТТК е-bank и мобилната апликација ТТК m-bank) обезбедуваат беспрекорно и безбедно банкарско искуство за нашите клиенти и ја зацврстија нашата позиција како банка којашто е силно посветена да понуди најповолни услови во дигиталното банкарство, сè уште без трошоци за активирање и за користење. Промовираме подобрено и ново ниво на искуство за нашите корисници, без временски и просторни ограничувања. Корисниците на ТТК Банка веќе имаат можност за тековен увид во состојбата на сметките, имаат можност да вршат плаќања со поголема брзина и со пониски трошоци и да орочуваат средства без доаѓање во банка.

ТТК Банка останува отворена и ќе продолжи да инвестира во новите технологии за дополнително подобрување на безбедноста и пристапноста за нашите ценети клиенти.

Континуираното иновирање и развојот на дигиталното банкарство, подобрувањето на квалитетот на услугата и искуството на корисниците остануваат императив со фокус на унапредување на продуктивноста и контролата на трошоците.

Банкарство: Наведете еден новитет што ТТК Банка АД Скопје ќе го имплементира во 2024 година и што очекувате од имплементација на истиот? Што можеме да очекуваме од ТТК Банка во 2024 година?

д-р Драгољуб Арсовски: ТТК Банка останува посветена на приспособување на динамиката на пазарот и развојните потреби на клиентите. Во таа насока продолжуваме со активно унапредување на понудата на производи и услуги со фокус на проширување на поволностите на понудата на кредитните производи за физички лица, платежните картички, осигурителните производи и пакетите производи со атрактивни, конкурентни и поволни услови дизајнирани да ја подобрат финансиската благосостојба и да ги поттикнат поединците да ги постигнат своите финансиски цели.

Иднината на банкарството е дигитална и ТТК Банка е целосно посветена да ја води оваа трансформација во насока на остварување на целите за развој на пристапи во продажбата, развој на производи и услуги и развој на дистрибутивните канали. Целиме кон беспрекорно, интуитивно и безбедно искуство преку развој на дигиталните канали што одговара на барањата на современиот клиент.

Согледувајќи ги околностите, ние веќе се позиционираме проактивно. Се фокусираме кон стабилно и профитабилно оперативно работење. Предвидуваме реален и остварлив раст во сите сегменти на работењето.

Зголемувањето на кредитното портфолио преку квалитетни пласмани е една од стратешките цели на ТТК Банка па оттука предност имаат клиентите со добар бонитет и квалитетни претприемнички идеи сo развоен потенцијал. Банката е секогаш подготвена да ја поддржи нивната ефикасност и успешност преку понуда на соодветни индивидуални решенија и производи, а сè со цел создавање стабилно и долгорочно партнерство.

2024 година ја започнавме со неколку активни промоции за кредитни производи за физички лица: атрактивните потрошувачки кредити со ниска фиксна каматна стапка во првите две години почнувајќи од 4,80% годишно, хипотекарните кредити со фиксна каматна стапка во првите три години од 4,00% годишно, супер станбениот кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години од 3,20% годишно, односно со фиксна каматна стапка во првите десет години од 3,70% годишно без трошоци за одобрување и останати поволности.

Банката останува посветена и на иницијативите на одржливост и понудата на еколошки производи и одржливи банкарски решенија во согласност со нашата посветеност кон одговорноста за животната средина. Зелените опции за финансирање и еколошките дигитални иницијативи ќе бидат составен дел од нашата банкарска понуда.

Активно продолжуваме да ја спроведуваме стратегијата на општествено одговорна компанија преку реализација на спонзорства, донации како и организирање и поддршка на настани и проекти кои ќе придонесат за развој на посреќна и поуспешна заедница.

Продолжи со читање

Интервјуа

Очекувања 2024 година | МИЛКА ТОДОРОВА, УНИБАНКА АД СКОПЈЕ

Објавено

на

На почетокот на тековната 2024 година, се обраќаме до банките во Република Северна Македонија со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките во периодот што следи.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на Милка Тодорова, Претседател на Управниот одбор на УНИБанка АД Скопје.

Банкарство: Кратка ретроспектива на изминатата 2023 година. Кои настани ја одбележаа годината, дали истата беше успешна за Вас и кои поуки ги извлековте?

Милка Тодорова: Оваа година УНИБанка заокружи 30 години постоење на македонскиот банкарски пазар. Jубилеjната 2023 е уште една многу успешна година – jа завршивме со одлични резултати, наjдобрата година во историjата на банката. Како и во претходните години, бележиме пораст на активата како и на и добивката на Банката, која е исто така на досегашно рекордно ниво. Цената на акциjата на УНИБанка годинава се зголеми за 41%.

Во 2023 година УНИБанка е вклучена во MBI 10 на Македонската берза – една од 10-те компании што го формират индексот на берзата. И оваа година jа продолживме тенденцијата за доделување на дивиденда на акционерите – исплативме дивиденда од 282,97 МКД бруто по акциjа што претставува дивиденден тековен принос од 5,44 %.Издадовме нова, трета по ред, перпетуална обврзница во вкупен износ од 1.350.000 € -дополнителен капитал, наменет за одржување на нашите стратешки цели.

Успешната 2023 година и доброто работење на УНИБанка години наназад, одличниот имиџ и репутација кои ги ужива во јавноста и во деловното опкружување , придонесоа Банката да биде добитник на две значајни признанија од Македонска берза за 2023 година.

Првата награда е во категорија „Акција со најголем промет во 2023 година“, а втората за „Акција со најголем пораст на цената во 2023 година“ и двете во сегментот акционерски друштва под 50 милиони евра пазарна капитализација.

Во 2023 година продолживме континуирано да ги подобруваме услугите за нашите клиенти и корисничкото искуство:

  • Имаме нова, модерна веб страна, која сите продукти и услуги ќе ги направи уште поблиски и подостапни до потенцијалните клиенти;
  • Годинава целосно се заменети банкоматите на банката со нови, модерни и сите со функцијата chash–in – што овозможува 24/7 внес и изнес на готовина.
  • Воведени се нови функционалности на мобилното банкарство:
  • Моj Буџет, што го олеснува финансиското планирање на граѓаните;
  • Моментални плаќања во реално време со функциjата Плати на приjател;
  • Далечинска идентификација на нови и постоечки клиенти и користење на сите наши продукти и услуги – отворање сметка, кредити, депозити и др., без потреба од посета во експозитура, вклучувајќи и од странство.

Дополнително ја подобривме и ефикасноста на банката со воведување на неколку нови софтвери -за олеснување на комуникациjата со клиентите преку сите продажни канали и систем за оптимизациjа на работата со документи во банката.

Банкарство: Кои ќе бидат нови трендови во банкарскиот сектор во 2024 година во Македонија?

Милка Тодорова: Главните трендови во банкарскиот сектор за 2024 година ќе бидат поддршката и подготовката на економијата и граѓаните за подигитална и позелена иднина.

Дигитализацијата е тренд коj веќе неколку години е се посилно застапен – речиси сите банки овожможуват користење на своите продукти и услуги преку електронските канали 24/7 и овој тренд е веќе стандард во банкарското работење. Очекувам и во 2024 година да продолжат да се зголемуваат можностите за дигитален онбординг на клиенти, електронско аплицирање за кредитни продукти, моментални плаќања /плати на приjател/, депонирање готовина преку банкомат, плаќања со телефон, часовник и сл.

Следењето на принципите на еколошко, социјално и добро корпоративно управување (ESG), бара од банките уште поголем напредок во вклучувањето на климатските,еколошките и социјалните ризици во нашите постоечки стратегии и процеси за управување со ризик. Ние, банките, како и секоја компанија, мораме да се грижиме повеќе за планетата преку контролирање на нашето влијание врз животната средина и намалување на штетните емисии, со цел подобрување на здравјето и безбедноста на нашите клиенти, добавувачи и вработени.

Банкарство: Краток коментар околу очекувањата за движењето на каматните стапки на кредитните/депозитните производи во 2024 година.

Милка Тодорова: Позитивните сигнали за закрепнување на глобалните економски процеси и најавата за започнување на циклус на намалување на основните референтни каматни стапки на Американскиот Долар и Еврото од страна на Федералните Резерви во САД и ЕЦБ во ЕУ, креираат очекување кај мнозинството на економски аналитичари за почеток на процес на намалување на референтните камати во првата половина на 2024-та година.

Во таа насока на последна аукција за државни записи понудена е намалена каматна стапка кај краткорочните и долгорочните хартии од вредност за 0,15%. Ова исто така е сигнал дека во 2024-та чекориме во многу постабилна макроекономска состојба пред сè како резултат на намалена инфлација и позитивните макроекономски трендови кај девизните резерви и девизниот пазар.

Во моментот можеме да констатираме дека трендот на натамошно зголемување на основните каматни стапки е прекинат и доколку не се појават поголеми ризици, каматните стапки постепено би се намалувале на среден рок не само како резултат на монетарните каматни политики на централните банки,туку и како резултат на конкурецијата помеѓу банките за привлекување на квалитетни клиенти и градење на долгорочно депозитно јадро и квалитетно кредитно портфолио.

Од друга страна, сеуште сме сведоци на глобални воено-политички нестабилности, турбуленции на светските берзи, прекинати дистрибутивни канали за главните енергетски ресурси и храната, кои креираат ризици, што може да доведе до повторен процес на раст на инфлацијата и зголемување на каматните стапки.

Во таа насока, во 2024-та година банките како економски субјекти врз чие работење најмногу влијае каматната политика, можат да планираат благо релаксирање на каматните стапки согласно пазарните информации и континуирано да ги следат економските индикатори, заради потврда на стабилизарачкото движење на клучните економски индикатори, како и следење на можно повторно појавување на евентуалните ризици.

Банкарство: Колку домашните банки се дигитализирани и дали заостануваат во овој процес во однос на банките од Регионот/Европа?

Милка Тодорова: Домашните банки го следат чекорот со банките од регионот во делот на дигитализација, односно на нудење на своите услуги преку дигиталните канали.

Сепак, во споредба со Европа и регионот, домашните банки заостануваат во трендовите во иновациите во платежните услуги, пред сè поради недостаток на сервиси за брзи плаќања помеѓу домашните банки, а и користење на платежниот сервис СЕПА во рамките на Европа, со кој би се овозможила поголема брзина и ефикасност на плаќањата и овозможување на поголема конкуренција и фокус кон иновации.

Дополнителен предизвик на домашните банки е развојот и користењето на вештачка интелегенција (Artificial intelligence), како во делот на креирање на нови поволности за клиентите, така и во делот на унапредување на банкарските процеси. Користењето на вештачка интелегенција во домашните банки е на самиот почеток, но со оглед на стратегиските планови, се очекува застапеноста на истата во следниот период да се приближи до банките во регионот и Европа.

Банкарство: Наведете еден новитет што УНИБанка АД Скопје ќе го имплементира во 2024 година и што очекувате од имплементација на истиот?

Милка Тодорова: Оваа година, УНИ Банка со задоволство објавува успешна имплементација надоградување на мобилната банкарска апликација со алатката “Мој Буџет”.

Станува збор за ново, едноставно и ефикасно банкарско искуство за клиентите, кое има за цел да помогне во креирање на позитивни финансиски навики.

Како одличен финансиски советник “Moj Буџет” комуницира со клиентите преку персонализирани нотификации и совети кои помагаат за подобар увид и контрола на трошењето на личните средства и соодветно остварување на месечна заштеда.

Услугата е намената за секој поединец кој ги препознава бенефитите од новите технологии исака да има контрола врз трошењето, а истовремено да планира распределба и заштеда на личните средства, да има увид во своите навики на трошење и штедење и да ги менува кон подобро.

“Мој Буџет” е веќе достапна за секој корисник на мобилното банкарство на УНИБанка, преку најновата верзија на мобилната апликација.

Продолжи со читање

Популарно