Connect with us

Анализи

Третата банка по вкупна актива, прва банка според профитот: Преку зголемено кредитирање НЛБ Банка прокнижи 39 милиони евра добивка

Објавено

на

Во периодот од 1.1.2022 до 31.12.2022 година, НЛБ Банка АД Скопје работеше согласно усвоената Деловна политика на Банката за 2022-та година.Во анализираниот период, Банката оствари нето добивка во износ од 2.433.910 илјади МКД, што претставува зголемување за 9,7% во однос на остварената нето – добивка истиот период претходната година.

Зголемувањето се должи на континуирани продажни активности на кредитните продукти со особен фокус кај домаќинствата, микро, малите и средни претпријатија и зголемен број на корисници на платните сервиси на Банката. Во извештајниот период Банката склучи нов договор со ЕБОР за кредитна линија од програмата за финансирање “Зелена енергија” која е наменета за инвестиции на домаќинствата во енергетската ефикасност. НЛБ Банка во своето портфолио воведе и нови „Зелени“ кредитни продукти наменeти за физички лица, со кои се стимулира купување на недвижности со енергетска лиценца, подобрување на енергетската ефикасност на постоечките објекти и инвестирање во еколошки транспорт и е-мобилност, со што се придонесува кон намалување на загадувањето на животната средина, емисиите на стакленички гасови во воздухот и одржлив развој.

Во втората половина од 2022 година, НЛБ Банка Скопје најави ново поглавје во своето работење, вложување во придружено друштво НЛБ ЛИЗ & ГО ДОО Скопје. Банката учествува во основната главнина на Друштвото со паричен влог што одговара на 49% од вкупниот основачки капитал на друштвото, заедно со NLB Lease&Gо, д.о.о. Љубљана. Со ова Банката и понатаму ја проширува понудата на финансиски услуги на сите физички лица и компаниии на кои им се потребни лизинг производи.

Во првиот квартал од 2022 година, првиот банкарски електронски асистент НЕЛА на НЛБ Банка беше наградена со второ место во категоријата „Најдобра автоматизирана алатка чет бот“ од – Порталот „Сајт на годината 2021“ Скопје. Во вториот квартал од 2022година НЛБ Банка доби национална награда во организација на Министерството за економија на Република Северна Македонија за општествена – одговорност и признание за најинвентивна практика за проектот „НЛБ Рамка за помош“. Во третиот квартал од 2022 година НЛБ Банка ја доби наградата „Најдобра банка во Македонија за2021 година“ што ја доделува реномираниот магазин EMEA Finance, како и дополнителни пет награди во најновото годишно рангирање на магазинот „Finance Central Europe“ во категориите: вкупна актива, големина на капитал, бруто-добивка, поврат на актива и поврат на капитал. Во четвртиот квартал НЛБ Банка по единаесетти пат беше прогласена за „Банка на годината за 2022“ од реномираниот интернационален финансиски магазин, The Banker, со што уште еднаш ја потврди својата позиција на најнаградувана банка во Р.С.Македонија.

Како потврда за досегашното ефикасно работење на НЛБ Банка АД Скопје се и трите признанија кои ги доби Банката од Visa како Банка која покажува извонредни резултати, не само во Р.С.Македонија, туку и во цела југоисточна Европа. Овие признанија зборуваат за големината на партнерствата кои ги гради Банката, посветеноста на бизнисот и клиентите и поддршката која ја дава на заедницата во која делува.

Банката е системски значајна банка врз основа на Одлуката за методологија за идентификување системски значајни банки на Народната банка на Р.С.Македонија со силна пазарна позиција и висок пазарен удел во банкарскиот сектор на Република С.Македонија.

Биланс на состојба

Заклучно со 31.12.2022 година билансната сума изнесува 112.698.023 илјади МКД,односно се зголеми за 4.988.544 илјади МКД или 4,6% во однос на 31.12.2021 година.

Паричните средства и паричните еквиваленти изнесуваат 20.857.276 илјади МКД и бележат зголемување од 5,8% во однос на 31.12.2021 година.

Кредитите и побарувањата од банки бележат зголемување од 188 илјади МКД во однос на 31.12.2021 година.

Вкупните Кредити кај небанкарскиот сектор изнесуваат 71.047.337 илјади МКД и бележат зголемување од 8,3% во однос на 31.12.2021 година. Кредитирањето во секторот домаќинства е зголемено за 9,4% во текот на 2022 година што се должи на порастот кај потрошувачките и станбените кредити, додека кредитирањето на нефинансиски правни лица е зголемено за 5,3%.

Вложувања во хартии од вредност изнесуваат 16.397.576 илјади МКД и се намалени за 10,6% во однос на 31.12.2021 година поради доспевање на домашни и странски државни записи и обврзници.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања во однос на31.12.2021 година се зголемени за 18,5%.

Вкупните депозити (депозити на комитенти и депозити на банки) изнесуваат90.498.439 илјади МКД и во однос на 31.12.2021 година се зголемени за 3.909.271 илјади МКД или за 4,5%. Зголемувањето се должи на зголемување на тековните сметки кај домаќинствата.

Обврски по кредити се зголемени за 576.599 илјади МКД заради повисокиот износ на долгорочни кредити од кредитна линија од домашна банка (РБСМ).

Акционерскиот капитал и резервите на Банката се зголемени 10,7% и изнесуваат15.571.017 илјади МКД.

Анализи

АНАЛИЗА: Стопанска банка АД – Скопје е банката која најмногу ги кредитирала граѓаните во 2022 година

Објавено

на

Според податоците на Народната банка за банкарскиот сектор во земјата за 2022 година, Стопанска банка АД- Скопје е банката која најмногу ги кредитирала граѓаните, односно домаќинствата. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

8 МАРТ АНАЛИЗА: Колку се застапени жените во Управните одбори на банките во Македонија?

Објавено

на

Со цел утврдување на статусот на жената во општеството, Банкарство.мк спроведе истражување на тема „Жените во Управните одбори на банките во Република Северна Македонија”. Истражувањето ја опфаќа процентуалната застапеност на жените во Управните одбори на банките во Македонија, па за таа цел беа анализирани сите банки. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

АНАЛИЗА: Зголемен интересот за осигурување при земање банкарски заем од приватни лица – Триглав Осигурување Живот на врвот на листата со продадени полиси за осигурување на кредитобарателите

Објавено

на

Откако Агенцијата за супервизија во осигурувањето извести за движењата во третиот квартал од минатата година на осигурителниот сектор, Банкарство.мк направи свој краток осврт за тоа какви се резултатите на компаниите кои се грижат за сигурноста на нашите граѓани, а какви се и искуствата на клиентите, кои се нивните потреби и кое е нивото на култура за инвестирање и осигурување кај нас. (more…)

Продолжи со читање

Популарно