Connect with us

Банки

Стопанска банка а.д. Битола оствари позитивен финансиски резултат за изминатата 2022 година

Објавено

на

Изминатата 2022 година се карактеризираше со изразена економска неизвесност како резултат на продлабочувањето на пазарните дисторзии настанати поради пандемијата на ковид-19, а дополнително разгорени со конфликтот меѓу Русија и Украина, што предизвика пролонгирани проблеми во синџирите на снабдување, раст на цената на енергенсите и раст на општото ниво на цени, така што централните банки беа исправени пред предизвикот наметнат од двоцифрените стапки на инфлација.

Во вакви влошени услови на економска активност, како и на намалена денарска ликвидност на финансискиот пазар во земјата, проследено со константно зголемување на каматната стапка на благајнички записи и зголемување на референтната каматна стапка, Стопанска банка а.д. Битола оствари позитивен финансиски резултат за 2022 година, односно нето-добивка во износ од 29,95 милиони денари.

Финансиски перформанси на Стопанска банка а.д. Битола

Нето-приходите од камати бележат зголемување за 15,32%, односно 44,48 милиони денари во однос на остварувањето од минатата година. Приходите од камати се повисоки за 40,54 милиони денари, односно 10,16%, додека расходите за камати бележат годишно намалување од 3,94 милиони денари, односно 3,63%. Планот на нето-приходи од камати за 2022 година, е остварен со 98,10%.

Нето-приходите од провизии и надоместоци се пониски за 8,45 милиони денари, односно 5,55% во споредба со претходната година. Притоа приходите од провизии и надоместоци се помали за 1,32 милиони денари, односно 0,61%, а расходите за провизии и надоместоци се повисоки за 7,13 милиони денари, односно 10,76%. Растот на расходите за провизии и надоместоци главно произлегува од работата со платежните картички, паралелно со зголемените тарифи на провајдерите Visa и Master. Остварувањето на планот за 2022 година во оваа позиција изнесува 88,55%.

Нето-приходите од курсни разлики се позитивни во износ од 25,31 милиони денари и пониски за само 0,76 милиони денари, односно 2,90% споредено со истите од минатата година, а планот за 2022 година е остварен со 93,72%.

Останатите приходи од дејноста се повисоки за 7,18 милиони денари, односно 25,27% во споредба со 2022 година, како резултат на остварени капитални добивки од продажба на преземен имот. Планот за 2022 година во оваа позиција е реализиран со 122,88%.

Според проценките за квалитетот на кредитното портфолио во значително тешки економски услови за клиентите на Банката, исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа изнесува -77,09 милиони денари.

За разлика од 2022 година, во 2021 година беше извршено еднократно ослободување на исправка на вредност од наплата на претходно отпишано побарување од каде што произлегува разликата во реализираната нето-исправка на вредност во двете споредбени години.

Загубата поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа е позитивна во износ од 12,75 милиони денари, што се должи на продажба на дел од преземениот имот и ослободување на претходно издвоената исправка на вредност во согласност со регулативата на НБРСМ.

Трошоците за вработените бележат зголемување од 4,88% во споредба со претходната година, додека планот за анализираниот период кај оваа позиција е остварен со 99,35%. Останатите расходи од дејноста се повисоки за 9,19%, а реализацијата на планот изнесува 88,70%. Амортизацијата е зголемена за 11,57% на годишна основа, а планот е остварен со 99,02%.

Промени во сметководствените политики и методи на вреднување

Во периодот 1.1.2022 – 31.12.2022 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Очекувања за претстојниот период

Во услови кога на повидок е забавување на инфлацијата, на краток рок очекувањата на Стопанска банка а.д. Битола се во насока на продолжена неизвесност поврзана со конфликтот во Украина и движењето на пазарот на енергенси. На среден рок, Банката очекува одредено стабилизирање на макроекономското опкружување и умерено нагорно придвижување во економијата, притоа приспособувајќи го своето работење на деловната клима и на динамикaта на пазарот.

Во согласност со Деловната политика, развојниот и финансискиот план, Стопанска банка а.д. Битола и во идниот период ќе биде насочена кон прудентно, стабилно и профитабилно оперативно работење со фокус на јакнење на депозитниот потенцијал, понатамошно подобрување на вкупната актива преку засилено преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити, подобрување на квалитетот на кредитното портфолио, како и активности поврзани со продажба на преземениот имот и контрола на трошоците. Воедно Банката ќе настојува да ја одржи динамиката на раст на приходните позиции во однос на динамиката на раст на расходите, што ќе создаде предуслови за профитабилно работење во согласност со планските цели

Банки

Стани дел од ХалкЕЗ заедницата и стигни до EXIT 2024

Објавено

на

Денеска стартува наградната игра „Стани дел од ХалкЕЗ заедницата и стигни до EXIT 2024” во организација на Халкбанк АД Скопје, која ќе трае до 4 јули.

Во наградната игра право на учество имаат сите физички лица на возраст од 18 до 24 години кои ќе станат корисници на пакетот за млади Halk EZ (Halk Easy), а со тоа ќе имаат подигнато VisaPayWave дебитна платежна картичка која е во рамките на пакетот.  Право на учество имаат и постоечките корисници на студентскиот пакет на Халкбанк кои имаат активна Visa PayWave дебитна платежна картичка чиј пакет се преименува во пакет за млади.

Како потврда за учество во наградната игра ќе се смета пополнетата изјава за согласност за учество во наградната игра електронски пополнета на веб-страницата на банката. Во извлекувањето на 5 јули ќе бидат земени во предвид сите корисници на пакетот за млади,  на возраст од 18 до навршени 24 години, кои имаат активна дебитна платежна картичка  на денот на извлекувањето и кои дале согласност за учество во наградната игра.

Ќе бидат извлечени вкупно пет награди – ВИП пакети за EXIT искуство за двајца, со карти за EXIT, авионски превоз, хотелско сместување и VIP третман во рамки на фестивалот. Секој добитник на ВИП пакет со себе може да избере придружба од едно лице.

Пакетот за млади Halk EZ (Halk Easy) претставува посебен и иновативен банкарски
пакет кој нуди голем број поволности и динамични содржини за сите корисници на
возраст од 16 до 24 години. Пакетот нуди бесплатно мобилно и електронско
банкарство, Visa PayWave дебитна платежна картичка без надоместок за годишна
членарина, со која може да се повлекува  готовина без надомест на сите банкомати во
земјата и во странство, платежна сметка без трошоци за водење на истата, и низа
иновативни услуги како GarminPaySmartSend и SmartCash.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Доколку имаш желба да бидеш дел од динамичен банкарски тим кој со отворен ум ги прифаќа секојдневните предизвици, имаш позитивен пристап во работата, покажуваш ентузијазам секогаш да бидеш најдобар во тоа што го работиш, имаш желба да учиш и да се развиваш преку организацијата и се трудиш да изнајдеш иновативни и креативни начини за реализација на задачите, а воедно ти е важно да работиш во средина во која се вреднува тимскиот дух и фер однесување, Шпаркасе Банка те охрабрува да се придружиш на нивното семејство и заедно со нив секојдневно да ги живееш нивните корпоративни вредности!

Што ќе биде твојата улога?

 • Одговорност за ефикасно обезбедување, инсталација/конфигурација, операционализација и одржување на системскиот хардвер и софтвер и за соодветната инфраструктура;
 • Одговорност за серверски (оперативни) системи, системи за складирање на податоци, серверски апликации, системи за бекапирање, телефонски системи, (мобилна и фиксна телефонија), системи за заштита на податоци и останати ИТ системи;
 • Одговорност за извршување на дневен мониторинг на системот и потврда на интегритетот и достапноста на целиот хардвер, серверски ресурси, системски и клучни процеси, преглед на системските и апликациските технички записи и потврдување на извршувањето на закажаните постапки како што е бекапот;
 • Одговорност за извршување на редовен безбедносен мониторинг со цел идентификација на евентуални упади;
 • Одговорност за извршување на дневни бекап операции, осигурувајќи дека сите потребни системски фајлови и системски податоци се успешно копирани на соодветен резервен медиум и доставени;
 • Инсталација на нов / доградба на постоечките сервери и конфигурација на хардверот;
 • Инсталација и конфигурирање на системи кои се дел од инфраструктурни апликации.

Кои квалификации се потребни?

 • ВСС, Акредитирани високо образовни институции во РСМ,
 • Најмалку 3 години работно искуство во областа на информационата технологија ќе се смета за предност;
 • Познавање на методи и техники за администрација, управување со проекти и администрација, познавање на банкарско работење и релевантни информациони технологии и Microsoft сертификати ќе се сметаат за предност;
 • Англиски – солидно познавање, читање и пишување.

Шпаркасе Банка те охрабрува да ја искористиш оваа можност и да аплицираш на отворената позиција со испраќање на CV и мотивационо писмо на: kariera@sparkasse.mk, заклучно со 17.06.2024 со назнака „Апликација за САМОСТОЕН СОРАБОТНИК – СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР “.

Вашите апликации ќе имаат третман на строга доверливост. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат повикани на интервју.

Шпаркасе Банка ве замолува за доставување на согласност Вашите податоци и поднесени документи да се чуваат во базата на податоци на Банката во период од 6 месеци, доколку сте согласни со истото. Оваа согласност кандидатот може да ја повлече во секое време со писмено барање.

За дополнителни информации, посети ја страницата www.sparkasse.mk.

ТИ ЈА ПРАВИШ РАЗЛИКАТА!

Продолжи со читање

Банки

Бранко Грегановиќ се повлече од функцијата Претседател на Управен одбор на НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

Врз основа на член 33 од Правилата за котација на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје известува дека на ден 07.06.2024 година, Г-дин Бранко Грегановиќ, поднесе оставка од функцијата Претседател на Управниот Одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Воедно, НЛБ Банка АД Скопје известува дека Надзорниот одбор на банката со одлука донесена на 131-вата седница, одржана на 10 Јуни 2024 година, го именуваше г- дин Тони Стојановски за нов Претседател на Управниот одбор на банката, која одлука ќе влезе во сила по добивање на согласност од Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија.

До добивање на согласност од Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија за именувањето на нов Претседател на Управен одбор на Банката, г-дин Бранко Грегановиќ ќе продолжи да ја извршува својата функција како Претседател на Управен Одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Продолжи со читање

Популарно