Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Лизинг

Објавено

на

Доколку имаш желба да бидеш дел од динамичен банкарски тим кој со отворен ум ги прифаќа секојдневните предизвици имаш позитивен пристап во работата, покажуваш ентузијазам секогаш да бидеш најдобар во тоа што го работиш, имаш желба да учиш и да се развиваш преку организацијата и се трудиш да изнајдеш иновативни и креативни начини за реализација на задачите, а воедно ти е важно да работиш во средина во која се вреднува тимскиот дух и фер однесување, Шпаркасе Лизинг ве охрабрува да се придружите на нивниот тим и заедно, секојдневно да ги живеете корпоративните вредности!

Шпаркасе Лизинг вработува Член на Управен одбор задолжен за управување со ризици и финансии.

Што ќе биде твојата улога:

 • Учество во донесување одлуки и грижа за спроведување на деловната политика и плановите на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, со цел остварување на стратешките, оперативните и финансиските цели, дефинирани од страна на Надзорниот одбор и другите релевантни управни и надзорни органи и тела
 • Одлично да ја познавате работата на Секторот за Финансии и Секторот за управување со ризиците
 • Јасна визија за правецот на движење на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје во делот на дигитализацијата и унапредување на ефикасноста
 • Учество во изработка на програмски решенија и планови на активности за потребите на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје
 • Координира и учествува во изработка на стратешкиот план и го координира процесот на оперативно планирање и предвидување
 • Управување и надзор на процесите поврзани со годишно буџетирање и учество во дефинирање и следење на стратешките цели (KPI’s)
 • Се грижи за изработка, имплементација и примена на Риск политиките и процедурите во согласност со Групациските стандарди и законската регулатива
 • Организира изработка на периодични и годишни сметки и се грижи за нивно навремено доставување
 • Организира навремено доставување на интерните извештаи и екстерните извештаи до надлежните институции
 • Активно учество во заедничките/групациските лизинг проекти, координација и известување
 • Го координира процесот на обезбедување на податоци за екстерна и интерна ревизија на финансиските извештаи
 • Врши контрола и мониторинг на планските остварувања на деловните линии и ги контролира изготвените анализи за работењето
 • Дава предлози за поефикасно управување со активата и пасивата на Лизингот
 • Воведување на АЛМ групациски стандарди и развој на Funds Transfer Pricing систем
 • Го следи работењето на вработените и изготвува цели за систем за наградување
 • Учество во процесот на утврдување на резервациите на месечна основа
 • Планирање, буџетирање и форкаст на салдото на NPL, default rates, резервациите и исправката на вредност покриеноста на портфолиото со резервации, дистрибуцијата на кредитното портфолио, SRC, адекватноста на капиталот
 • Пресметка на ризично пондерираната актива (RWA) дефинирање на методологија за пресметка на ризично пондерираната актива, мониторинг, известување и стрес-тестирање
 • Го поттикнува тимскиот дух, соработката и развивање на лидерски вештини помеѓу клучните вработени
 • Ги запознава вработените за насоките на деловната политика и се грижи за овозможување нивен развојот

Квалификации кои се потребни:

 • Најмалку 5 години релевантно работно искуство во областа на управување со ризици и финансии и 3 години менаџерско искуство, ќе се смета за предност
 • ВСС – Економски факултет
 • Активно познавање на англиски јазик и MS Office
 • Лидерски и менаџерски способности и изразени комуникациски вештини
 • Енергичност, креативност, ентузијазам, способност за тимска работа, прифаќање на предизвиците и превземање на одговорност, иницијативност, доверливост, флексибилност и посветеност кон работата

Шпаркасе Лизинг Ве охрабрува да ја искористите оваа можност и да аплицирате на отворената позиција со испраќање на CV и мотивационо писмо на: kariera@sparkasse.mk, заклучно со 07.07.2023 со назнака „Член на Управен одбор во Шпаркасе Лизинг Доо Скопје“.

* Вашите апликации ќе имаат третман на строга доверливост. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат повикани на интервју.

* Ве молиме за доставување на Ваша согласност Вашите податоци и поднесени документи да се чуваат во базата на податоци на Банката во период од 1 година, доколку сте согласни со тоа. Оваа согласност кандидатот може да ја повлече во секое време со писмено барање.

За дополнителни информации, посетете ја страницата www.s-leasing.mk.

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти на НЛБ Банка АД Скопје го зајакнува својот тим на успешни професионалци и нуди можност за работење во Службата за мали и средни претпријатија.

Доколку имаш желба и амбиција да се приклучиш на тимот за работење во сегментот на работа со корпоративни клиенти, НЛБ Банка те мотивира да се пријавиш на отворената работна позиција:

Банкарски комерцијалист за личен третман
Деловен сектор за работа со корпоративни клиенти

Улога во тимот:

 • Промовирање, понуда и продажба на продукти и услуги на правни лица на постојни клиенти и аквизиција на нови клиенти;
 • Остварување на продажните цели и резултати со цел зголемување на пазарното учество, портфолиото и конкурентската предност на Банката;
 • Воспоставување, посредување, уредување и проактивно негување и развој на контакти и деловни аранжмани со клиентите
 • KYC активности (познавање на бизнис моделот, финансиските извештаи и показатели на клиентот).

Потребни квалификации и компетенции:

 • Универзитетско образование;
 • Претходно искуство за работа со клиенти (работа со правни лица, анализа на финансиски показатели) ќе се смета за предност;
 • Развиени комуникациски и продажни вештини потребни за советување на клиенти и продажба;
 • Способност за тимска работа, одлучување, самоиницијативност, организациски и аналитички вештини;
 • Одлично познавање на англиски јазик, како и стручно/напредно користење на MS Office.

Мотив да се придружите на НЛБ тимот:

 • Препознатлив регионален бренд и современо работно опкружување;
 • Меѓусебната доверба и грижа за другиот се основни начела во работењето;
 • Напредна обука и индивидуален кариерен развој; менторство од врвни банкарски експерти;
 • Позитивна организациска култура базирана на флексибилно работно време и слободни денови за различни пригоди;
 • Континуирано учество во групациски корпоративни проекти;
 • Конкурентен пакет на плата и надоместоци (вклучително приватно здравствено осигурување и трет пензиски фонд).

Потврди го твојот интерес со доставување на мотивациско писмо во кое ќе ги образложиш амбициите, мотивите и начините на придонес на наведеното работно
место како и кратка биографија (CV) најдоцна до 27.03.2024 година на: NLBKariera@nlb.mk со назнака за Банкарски комерцијалист за личен третман.

Само кандидатите кои ги исполнуваат основните критериуми ќе бидат контактирани за интервју.

Продолжи со читање

Банки

Комерцијална банка вработува Помлад соработник за општи, правни и финансиски работи во Филијала Струмица

Објавено

на

Доколку сакаш да ги оствариш твоите желби и амбиции за професионален и кариерен развој во финансиска институција со долгогодишна традиција, која определбата за стабилност, ефикасност и иновативност ја гради со успешен и посветен тим на професионалци, аплицирај за вработување во Комерцијална банка АД Скопје.

Работна позиција: Помлад соработник за општи, правни и финансиски работи во Филијала Струмица.

Тип на вработување: На определено време од 12 месеци, со можност за продолжување на Договорот за вработување.

Работно време: 40 часа неделно.

Огласот важи до: 27.03.2024 година.

Работни цели и задачи:

 • Подготовка на документација потребна за воспоставување заложно право на побарувања пласирани од Филијалата,
 • Поведување постапки за присилна наплата на побарувања пласирани од Филијалата,
 • Активности за наплата на проблематични побарувања,
 • Застапување на Банката пред судови и други државни органи,
 • Следење и примена на прописите од областа во која што работи.

Потребни квалификации и способности:                           

 • Завршено високо образование од областа на правни науки,
 • Познавање англиски јазик и MS Office алатки,
 • Со или без работно искуство,
 • Висок личен интегритет, доверливост и чесност,
 • Прецизност во извршување на работните задачи,
 • Ориентираност кон потребите на клиентите,
 • Адаптибилност во динамична работна средина,
 • Комуникациски вештини за работа во тим.

Придобивки:

 • Пријатна и тимска работна атмосфера во современи работни услови,
 • Обуки од ментори со висок степен на стручност и искуство,
 • Можност за личен и професионален развој, стекнување нови вештини и компетенции,
 • Доброволно приватно здравствено осигурување,
 • Учество во општествено одговорни и спортски активности, корпоративни настани, користење библиотека и сл.

Би бил одличен дел од тимот ако ги поседуваш потребните вештини, се препознаваш во овие вредности и имаш силна мотивација за успех.

Пополни ја  следната апликација или достави твое CV на: vrabotuvanje@kb.mk или на адреса: Сектор за човечки ресурси и општи работи, Комерцијална банка АД Скопје, ул. Васил Иљоски, бр. 3, 1000 Скопје, со назнака: „Oглас за вработување Помлад соработник за општи, правни и финансиски работи во Филијала Струмица”.

Телефон за контакт: (02) 3168-412

На интервју ќе бидат повикани само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Напомена: Апликацијата за вработување ќе биде третирана како доверлива. Според Законот за заштита на личните податоци со самото доставување на твојата апликација за работа согласен си твоите лични податоци да се обработуваат во процесот на селекција на кадри во период од 1 година. Освен за наведениот случај, твоите лични податоци нема да бидат користени за ниту една друга цел ниту, пак, достапни на трети лица.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје е универзална банка – партнер за населението и за малите и средните претпријатија, којашто креира вредности за своите акционери, клиенти и вработени, со помош на претприемачкиот и профитабилниот начин на размислување, оперативната ефикасност и градењето долгорочно партнерство.(повеќе…)

Продолжи со читање

Популарно