Connect with us

Вработување

Оглас за вработување во Шпаркасе Лизинг

Објавено

на

Доколку имаш желба да бидеш дел од динамичен банкарски тим кој со отворен ум ги прифаќа секојдневните предизвици имаш позитивен пристап во работата, покажуваш ентузијазам секогаш да бидеш најдобар во тоа што го работиш, имаш желба да учиш и да се развиваш преку организацијата и се трудиш да изнајдеш иновативни и креативни начини за реализација на задачите, а воедно ти е важно да работиш во средина во која се вреднува тимскиот дух и фер однесување, Шпаркасе Лизинг ве охрабрува да се придружите на нивниот тим и заедно, секојдневно да ги живеете корпоративните вредности!

Шпаркасе Лизинг вработува Член на Управен одбор задолжен за управување со ризици и финансии.

Што ќе биде твојата улога:

 • Учество во донесување одлуки и грижа за спроведување на деловната политика и плановите на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, со цел остварување на стратешките, оперативните и финансиските цели, дефинирани од страна на Надзорниот одбор и другите релевантни управни и надзорни органи и тела
 • Одлично да ја познавате работата на Секторот за Финансии и Секторот за управување со ризиците
 • Јасна визија за правецот на движење на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје во делот на дигитализацијата и унапредување на ефикасноста
 • Учество во изработка на програмски решенија и планови на активности за потребите на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје
 • Координира и учествува во изработка на стратешкиот план и го координира процесот на оперативно планирање и предвидување
 • Управување и надзор на процесите поврзани со годишно буџетирање и учество во дефинирање и следење на стратешките цели (KPI’s)
 • Се грижи за изработка, имплементација и примена на Риск политиките и процедурите во согласност со Групациските стандарди и законската регулатива
 • Организира изработка на периодични и годишни сметки и се грижи за нивно навремено доставување
 • Организира навремено доставување на интерните извештаи и екстерните извештаи до надлежните институции
 • Активно учество во заедничките/групациските лизинг проекти, координација и известување
 • Го координира процесот на обезбедување на податоци за екстерна и интерна ревизија на финансиските извештаи
 • Врши контрола и мониторинг на планските остварувања на деловните линии и ги контролира изготвените анализи за работењето
 • Дава предлози за поефикасно управување со активата и пасивата на Лизингот
 • Воведување на АЛМ групациски стандарди и развој на Funds Transfer Pricing систем
 • Го следи работењето на вработените и изготвува цели за систем за наградување
 • Учество во процесот на утврдување на резервациите на месечна основа
 • Планирање, буџетирање и форкаст на салдото на NPL, default rates, резервациите и исправката на вредност покриеноста на портфолиото со резервации, дистрибуцијата на кредитното портфолио, SRC, адекватноста на капиталот
 • Пресметка на ризично пондерираната актива (RWA) дефинирање на методологија за пресметка на ризично пондерираната актива, мониторинг, известување и стрес-тестирање
 • Го поттикнува тимскиот дух, соработката и развивање на лидерски вештини помеѓу клучните вработени
 • Ги запознава вработените за насоките на деловната политика и се грижи за овозможување нивен развојот

Квалификации кои се потребни:

 • Најмалку 5 години релевантно работно искуство во областа на управување со ризици и финансии и 3 години менаџерско искуство, ќе се смета за предност
 • ВСС – Економски факултет
 • Активно познавање на англиски јазик и MS Office
 • Лидерски и менаџерски способности и изразени комуникациски вештини
 • Енергичност, креативност, ентузијазам, способност за тимска работа, прифаќање на предизвиците и превземање на одговорност, иницијативност, доверливост, флексибилност и посветеност кон работата

Шпаркасе Лизинг Ве охрабрува да ја искористите оваа можност и да аплицирате на отворената позиција со испраќање на CV и мотивационо писмо на: kariera@sparkasse.mk, заклучно со 07.07.2023 со назнака „Член на Управен одбор во Шпаркасе Лизинг Доо Скопје“.

* Вашите апликации ќе имаат третман на строга доверливост. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат повикани на интервју.

* Ве молиме за доставување на Ваша согласност Вашите податоци и поднесени документи да се чуваат во базата на податоци на Банката во период од 1 година, доколку сте согласни со тоа. Оваа согласност кандидатот може да ја повлече во секое време со писмено барање.

За дополнителни информации, посетете ја страницата www.s-leasing.mk.

Вработување

Оглас за вработување во ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје е универзална банка – партнер за населението и за малите и средните претпријатија, којашто креира вредности за своите акционери, клиенти и вработени, со помош на претприемачкиот и профитабилниот начин на размислување, оперативната ефикасност и градењето долгорочно партнерство.

Банката има тековна потреба за вработување во Дирекција за правни рабoти, лoши пласмани и преземени средства (Оддел за управување со лоши пласмани и превземени средства) и за таа цел, ТТК Банка АД Скопје објавува:

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СЛЕДНОТО РАБОТНО МЕСТО
Самостоен соработник
(1 извршител)

Продолжи со читање

Вработување

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

Деловниот сектор за управување со продажна мрежа на НЛБ Банка АД Скопје го зајакнува својот тим на успешни професионалци и нуди можност за работење во Експозитура Куманово.

Доколку имаш желба и амбиција да се приклучиш на тимот, НЛБ Банка те мотивира да се пријавиш на отворената работна позиција:

Раководител на Експозитура Куманово

Улога во тимот:

 • Промовирање, понуда и продажба на продукти и услуги на правни лица на постојни клиенти и аквизиција на нови клиенти;
 • Остварување на продажните цели и резултати со цел зголемување на пазарното учество, портфолиото и конкурентската предност на Банката;
 • Воспоставување, посредување, уредување и проактивно негување и развој на контакти и деловни аранжмани со клиентите
 • KYC активности (познавање на бизнис моделот, финансиските извештаи и показатели на клиентот).

Потребни квалификации и компетенции:

Универзитетско образование;

 • Претходно работно искуство од минимум 3 години на менаџерска позиција за работа со клиенти;
 • Развиени лидерски, менаџерски и продажни вештини.
 • Одлични комуникациски и организациски вештини;
 • Подготвеност за креативно и иновативно размислување;
 • Способност за тимска работа, самоиницијативност и аналитички вештини;
 • Одлично познавање на англиски јазик како и стручно и напредно користење на MS Office.

Мотив да се придружите на НЛБ тимот:

Препознатлив регионален бренд и современо работно опкружување;

 • Меѓусебната доверба и грижа за другиот се основни начела во работењето;
 • Напредна обука и индивидуален кариерен развој; менторство од врвни банкарски експерти;
 • Позитивна организациска култура базирана на флексибилно работно време и слободни денови за различни пригоди;
 • Континуирано учество во групациски корпоративни проекти;
 • Конкурентен пакет на плата и надоместоци (вклучително приватно здравствено осигурување и трет пензиски фонд).

Потврди го твојот интерес со доставување на мотивациско писмо во кое ќе ги образложиш амбициите, мотивите и начините на придонес на наведеното работно место како и кратка биографија (CV) најдоцна до 19.07.2024 на: NLBKariera@nlb.mk, со назнака за: Раководител на Експозитура Куманово.

Само кандидатите кои ги исполнуваат основните критериуми ќе бидат контактирани за интервју.

Продолжи со читање

Вработување

Оглас за вработување во ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје е универзална банка – партнер за населението и за малите и средните претпријатија, којашто креира вредности за своите акционери, клиенти и вработени, со помош на претприемачкиот и профитабилниот начин на размислување, оперативната ефикасност и градењето долгорочно партнерство.

Банката има тековна потреба за вработување во Дирекција за правни работи, лoши пласмани и преземени средства (Оддел за управување со лоши пласмани и превземени средства) и за таа цел, ТТК Банка АД Скопје објавува:

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СЛЕДНОТО РАБОТНО МЕСТО
Самостоен проценувач
(1 извршител)

Продолжи со читање

Популарно