Connect with us

НБРМ

Ангеловска-Бежоска на годишното генерално собрание на БИС

Објавено

на

Гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска учествуваше на годишното генерално собрание на најстарата меѓународна финансиска институција ̶ Банката за меѓународни порамнувања (БИС), коешто се одржа во Швајцаријa. Нашата централна банка е полноправна членка со уште шеесет и две централни банки и монетарни власти од светот, кои учествуваат и имаат право на глас на генералното собрание, што говори за улогата на  Народната банка како активен учесник во дебатите и анализите и носењето на дел од одлуките коишто се клучни за монетарната политика и монетарните движења и во светски рамки.

На 92. годишно генерално собрание на БИС беа разгледани и усвоени најновиот Годишен извештај за работата на БИС и Годишниот економски извештај на БИС за 2023 година. Усвоениот Економски извештај се осврнува на три области: антиинфлациските политики, заедничкото дејствување на монетарната и на фискалната политика со цел одржување на стабилноста и довербата, како и идните движења во монетарниот систем. Во Извештајот се нагласува потребата од холистички пристап при конципирањето на монетарните, фискалните, макропрудентните и структурните политики, земајќи ја предвид сложеноста на тековните предизвици. Како приоритет на кус рок се нагласува потребата од стабилизирање на инфлацијата и нејзино враќање кон претходните ниски стапки, фискалната консолидација и јакнење на отпорноста на финансискиот систем. На долг рок, потребни се политики коишто ќе обезбедат стабилна макроекономска и финансиска околина за одржлив и забрзан економски раст. Како значаен аспект и структурна реформа за јакнење на економскиот потенцијал се истакнуваат иновациите во дигиталната сфера во монетарниот и на финансискиот систем, имајќи превид дека иновациите во монетарната сфера секогаш биле двигателот на економската активност и раст.

Гувернерката воедно учествуваше и на 22. годишна конференција на БИС, каде што вниманието беше свртено кон актуелните теми, односно централните банки, макрофинансиската стабилност и иднината на финансискиот систем, на која беше дискутирано за односите помеѓу монетарната и фискалната политика во контекст на макроекономската стабилност, пазарите на капитал, политиките на централните банки во смисла на пазарот на обврзници, а се дискутираше и за иднината на криптосредствата, додека акцентот на дискусиите беше ставен на одржувањето на монетарната и финансиската стабилност во времиња исполнети со предизвици.

Имајќи ја предвид улогата на БИС на банка на централните банки, како и улогата на меѓународната соработка за поддршка на монетарната и финансиската стабилност, овие настани се од исклучително значење за справување со тековните предизвици, но и подготовка за идните движења во монетарната сфера. Гувернерката оствари и билатерални средби со повеќе свои колеги од централни банки членки на БИС.

НБРМ

Годишен раст на зелените кредити за 29% во 2023 година

Објавено

на

Народната банка ги објави податоците за „зелените кредити“ за четвртиот квартал од 2023 година, каде што се забележува раст на квартално ниво од 5%, додека на годишна основа од 29,1%. Во споредба со крајот на 2019 година, кога почнале да се прибираат податоците, „зелените кредити“ се зголемени за 2,8 пати. Станува збор за заеми наменети за проекти коишто поддржуваат одржливи, еколошки цели, или цели коишто придонесуваат за зелената транзиција во општеството, како што е развивање нова еколошка технологија.

Според податоците на Народната банка, на крајот од 2023 година, банкарските побарувања врз основа на зелени кредити изнесуваат 19.863 милиони денари. За споредба, на крајот на 2019 година тие изнесувале 7.176 милиони денари. Растот на зеленото кредитирање се должи најмногу на кредитите земени од фирмите, додека најмногу зелени кредити давале големите банки.

Расте и уделот на зелените во вкупните кредити, иако сѐ уште е на ниско ниво. Oд крајот на 2019 година, заклучно со 2023 година, учеството на зелените во вкупните кредити е зголемено од 2,2% на 4,5%.

Народната банка, препознавајќи ги ризиците од климатските промени на долг рок, зазеде проактивен став и како една од своите стратегиски цели ја постави зголемената свесност за климатските промени и придонесот кон зелената одржлива економија. Преку низа активности, нашата централна банка придонесува за поттикнување на зеленото финансирање, вклучувајќи ги и монетарните мерки. Народната банка изработи Среднорочен план на активностите во доменот на управување со ризиците поврзани со климатските промени за периодот 2023 − 2025 година, а неодамна заради подобрување на расположливоста на податоците за климатските промени објави и Преглед на зелените показатели коишто ќе помогнат во анализите за понатамошно носење политики. Се гради и зелено портфолио на хартиите од вредност во девизните резерви. За оцена на отпорноста на банкарскиот систем на климатските промени се планираат стрес-тестови.

Продолжи со читање

НБРМ

Народната банка објави Преглед на „зелените“ показатели

Објавено

на

Народната банка продолжува со активностите за промовирање на зелените финансии, во рамките на своите надлежности. Така, на својата веб-страница, за првпат објави Преглед на „зелените“ показатели, во согласност со предвидените активности во рамките на Среднорочниот план на активности на Народната банка во доменот на управувањето со климатските ризици. Целта е да се подобри расположливоста на податоците за климатските промени, којашто е суштинска при изработката на анализи и носењето политики.

Прегледот содржи податоци и показатели коишто се групирани во три целини, и тоа: показатели за животната средина и енергетика, показатели за климатските ризици и показатели за зелените финансии. Изворот на податоците се различни институции и со овој преглед се прави обид да се соберат релевантните податоци од различни извори на едно место. Податоците и показателите од Прегледот имаат за цел да послужат како основа за подготовка на анализите поврзани со климатските промени, да придонесат за полесно следење на одржливоста на финансискиот систем и економијата и да помогнат во следењето на трендовите на „зелените“ пазари на капитал. Заедно со Прегледот, е објавен и Методолошки водич со појаснувања и дефиниции на показателите заради полесно разбирање и нивна правилна употреба.

Достапноста на податоците ќе овозможи поблиско следење на климатските ризици и проширување на познавањата за нив. Во изработката на Прегледот особено беа корисни контактите на Народната банка со Министерството за животна средина и просторно планирање и Истражувачкиот центар за енергетика и одржлив развој при МАНУ со своите искуства на оваа тема.

Прегледот на „зелените“ показатели и Методолошкиот водич се достапни преку следнава врска.

Продолжи со читање

НБРМ

Одржана седница на Советот на Народната банка: Во вториот квартал од 2025 година стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот ќе остане 1,5%

Објавено

на

Советот на Народната банка, на својата редовна седница, одржана на 28 март 2024 година, врз основа на редовната квартална оцена на системските ризици, донесе одлука за задржување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите на банките во Република Северна Македонија во висина од 1,5%, којашто ќе се применува и во вториот квартал од 2025 година. 

Одлуката се заснова врз оцените за постепено стабилизирање на нагорните циклични системски ризици и постојана стабилност на банкарскиот систем. Исто така, ги зема предвид условите од окружувањето коешто и натаму е неизвесно и придружено со ризици, што е причина за претпазливо спроведување на макропрудентните мерки заради натамошно јакнење на отпорноста на банкарскиот сектор. Со одржувањето на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот се придонесува за спречување и за намалување на можните ризици.

Народната банка ќе продолжи со внимателно следење на системските ризици и ќе ја преоценува висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот на редовна квартална основа. Притоа, имајќи ја предвид природата на противцикличниот заштитен слој на капиталот и насоките на релевантните европски институции, Народната банка може да ја оцени потребата за зголемување на стапката, при раст на ризиците и неизвесностите од окружувањето, во услови на поволни остварувања на банките. Во случај, пак, на значително остварување на ризиците во билансите на банките,може да се оцени и потребата од делумно или целосно ослободување на овој заштитен слој на капиталот,како поддршка во работењето на банките при евентуални неповолни сценарија.

Советот на Народната банка на седницата разгледа и други материјали поврзани со работата на централната банка.

Продолжи со читање

Популарно