Connect with us

Осигурување

Tриглав Осигурување АД Скопје оствари нето добивка од речиси 1 милион евра за периодот јануари-септември 2020 година

Објавено

на

Tриглав Осигурување АД, Скопје заклучно со 30.09.2020 година оствари нето добивка од работењето во износ од 61.259 илјади денари, што е за 12.666 илјади денари повисоко во однос на минатата година.

• Нето приходите од премија за 2020 година изнесуваат 698.127 илјади МКД, кое што претставува намалување во однос на 2019 година за 7,2%, односно за 53.867 илјади МКД. Гледано аналитички, причините за намалувањето се:

– Пад на бруто премијата за 152.870 илјади денари, што делуваше негативно на нето приходите од премијата;
– Пад на премијата предадена во реосигурување и соосигурување за 45.775 илјади денари, што делуваше позитивно на нето премијата.
– Промената во нето резервите за преносна премија, во споредба со 2019 година, влијаеше позитивно за 45.198 илјади денари.

• Приходите од финансиски вложувања изнесуваат 40.112 илјади МКД и бележат раст во однос на истиот период претходната година за 11%. 77% од овие приходи се однесуваат на камати, а 6% се однесуваат на приходи од наемнини. Останатите приходи од вложувања произлегуваат од позитивни курсни разлики (3,3%) и капитални добивки од продадени финансиски вложувања (8,1%). Растот во однос на минатата година е пред се резултат на поголемото финансиско портфолио, како и на повисоките приходи од курсни разлики и капитални добивки.

• Приходи по основ на провизии од реосигурување се пониски за 1.088 илјади МКД, односно за 2% во однос на 2019 година, соодветно на падот на предадената премија во реосирување.

• Oстанати приходи на осигурување остварени се во износ од 5.923 илјади МКД и бележат пад од 25%. Овој пад се должи на пониските приходи по основ на ликвидирани штети за останати осигурителни компании како и поради пониските приходи за регресни побарувања од Гарантниот фонд.

• Oстанатите приходи се во износ од 9.356 илјади МКД и бележат пад од 5%. Главна причина за намалувањето е тоа што минатата година се реализираа капитални добивки од продажба на основни средства во износ од 1.829 илјади мкд.

Во делот на расходите, Друштвото ги оствари следниве резултати:

• Нето расходите за штети се во износ од 353.278 илјади МКД и споредно со претходната година тоа претставува намалување за 15,1% или за 62.690 илјади МКД во апсолутен износ. Падот се должи на пониската ликвидација на штети, како и на поголемо учество на реосигурителите во резервациите за штети.

• Останатите технички резерви се за 1.158 илјади МКД намалени поради намалените резервации за менаџерско осигурување (дел од Класата 1 – Осигурување од незгода).

Трошоците за бонуси и попусти изнесуваат 22.271 илјади МКД и се зголемени за 10,3% во однос на минатата година, главно како резултат на попустите во класа 2 – здравствено осигурување.

• Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2020 година изнесуваат 319.204 илјади МКД што претставува пад од 3,1% или 10.101 илјади МКД во однос на истиот период претходната година. Најголемо влијание за падот имаше позицијата „трошоци за стекнување“, а кои се намалени за 11.293 илјади МКД (индекс од 93).

• Трошоци од вложувања се во износ од 2.400 илјади МКД и претставуваат зголемување од 33% во однос на минатата година. Зголемувањето се должи на вредносно усогласување/исправка на вложувањето во Триглав Живот поради реализираната загуба на ова друштво.

• Останати осигурително технички трошоци се во износ од 45.761 илјади МКД и ова претставува раст од 4,4%, а зголемувањето е главно резултат на повисоките трошоци за ликвидирање на НН и НВ возила од Гарантниот фонд.

• Вредносно усогласување на побарувањата е зголемено за 778 илјади МКД.

Прогласената вонредна состојба заради превенција од ширење на коронавирусот, како и прогласената пандемија на светско ниво, во одредена мера влијаеше и на вкупната наплата на премија.

Исплатени дивиденди

Во периодот од 01.01.2020 – 30.09.2020 година, Друштвото нема исплатено дивиденди. До денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото.

 

Очекувања за претстојниот период

Работењето на Друштвото ќе се одвива во влошени макроекономски услови, а истовремено може да се очекува заострена конкуренција на осигурителниот пазар и неповолно финансиско опкружување за остварување на принос од финансиските вложувања.

Последиците од ширење на вирусот COVID19 се веќе видливи и очигледно е дека македонската економија 2020 година ќе ја заврши во рецесија, а оценките за нејзината висина варираат од 4% (ММФ) до 5% (ЕБОР). Генерално, очекувањата се дека Друштвото ќе се соочи со намалена економска активност, која може да резултира со намалена премија и намалена наплата на истата, но од друга страна очекуван е и забавен раст во ликвидација на штети како и намалени бруто оперативни трошоци.

Триглав Осигурување АД, Скопје во претстојниот период очекува да ја одржи водечката позиција на пазарот и да ја задржи профитабилноста и сигурноста во работењето.

Друштвото ќе ги превземе сите неопходни активности за остварување на зацртаните цели и задачи во рамки на Планот за 2020 година и притоа ќе биде фокусирано пред сè на дополнителен развој на стратешките осигурителни производи, обезбедувајќи им на клиентите врвна, навремена и доверлива услуга.

Осигурување

Бројот на претставки решени во корист на осигуреници зголемен за 83%

Објавено

на

Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) го зголеми за 83 отсто бројот на претставки решени во корист на незадоволни осигуреници за првите девет месеци годинава во споредба со истиот период лани. До крајот на септември позитивно се решени 22 претставки на осигуреници кои се пожалиле од осигурителните друштва, а во истиот период лани во корист на осигуреници биле решени 12 претставки. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Триглав осигурување Живот и КБ Публикум со заеднички Унит линк производ

Објавено

на

Новите животни текови носат нови предизвици и потреба од развој на нови производи. Триглав осигурување Живот, по внимателно истражување, а следејќи ги потребите на клиентите, во своето портфолио на продукти понуди нов Унит линк производ со балансирана распределба на инвестираните средства, во осигурување на живот и инвестициски фонд. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Групацијата Триглав со раст на премијата и добивката и подобрена проценка на овогодинешниот профит

Објавено

на

Групацијата Триглав во првите девет месеци од годинава оствари раст на консолидираните бруто премии од осигурување од 10% (1,06 милијарди евра) во однос на истиот период минатата година, додека во управувањето со средствата на клиентите во инвестициски фондови и преку индивидуално управување, го зголеми обемот на средства со коишто управува за 21% (на 1,4 милијарди евра). Деветмесечната добивка на Групацијата пред оданочување изнесува 92,1 милиони евра, што е за 48 проценти повеќе во однос на истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање


Популарно