Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Осигурување

Tриглав Осигурување АД оствари добивка од 3,5 милиони денари во првото полугодие од 2019 година

Објавено

на

Tриглав Осигурување АД, Скопје преку соопштение на Македонска берза објави дека заклучно со 30.06.2019 година оствари нето добивка од работењето во износ од 3.527 илјади денари.

 • Нето приходите од премија заклучно со 30.06.2019 година изнесуваат 546.108 илјади денари, што во однос на 2018 година претставува намалување за 11,2%, односно за 60.024 илјади денари. Гледано аналитички, причините за намалувањето се:
  – Пад на бруто премијата за 50.044 илјади денари, што делуваше негативно на нето
  приходите од премијата;
  – Раст на премијата предадена во реосигурување и соосигурување за 92.470 илјади
  денари, што делуваше негативно на нето премијата;
  – Промената во нето резервите за преносна премија, во споредба со 2018 година,
  влијаеше позитивно за 82.491 илјади денари.
 • Приходите од финансиски вложувањаизнесуваат 23.673 илјади денари и доживуваат пад од 2% споредено со истиот период претходната година. Од овие приходи 88% се однесуваат на камати, а 7% се однесуваат на приходи од наемнини. Поголемиот дел од останатите приходи од вложувања произлегуваат од капитални добивки и приходи од курсни разлики. Падот во однос на минатата година е пред сè резултат на високиот пад на пазарните каматни стапки.
 • Приходите по основ на провизии од реосигурување се повисоки за 17.588 илјади денари, односно за 116% во однос на истиот период во 2018 година, што е резултат на растот на премијата предадена во реосигурување.
 • Oстанатите приходи на осигурување изнесуваат 6.733 илјади денари и бележат раст од 27%. Овој раст се должи на повисоките приходи по основ на наплатени судски трошоци од минати години, како и повисок износ на приходи по основ на ликвидирани штети за останати осигурителни компании.
 • Oстанатите приходисе во износ од 7.426 илјади денари и бележат раст од 68%. Главна причина за растот е остварената капитална добивка од продажба на материјални средство. Дополнително, во 2019 година, се реализирани и повисоки износи на приходи по основ на камати од судски спорови.

Во делот на расходите, Друштвото ги оствари следниве резултати:

 • Нето расходите за штети се во износ од 283.879 илјади денари и споредно со претходната година имаат намалување од 9%, т.е. 27.019 илјади денари во апсолутен износ. Падот се должи на фактот што оваа година имавме намалување на бруто  ликвидирани штети за 9.166 илјади денари, како и намалување на нето резервите за штети за 16.808 илјади денари.
 • Трошоците за бонуси и попусти се намалени за 4.492 илади денари споредено со претходната година поради одлуката за ограничување на употребата на одобрените попусти, главно во класа 3 (Осигурување на копнени моторни возила), како и класите 8 и 9 (Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот);
 • Нето трошоците за спроведување на осигурувањето се зголемија за 9.654 илјади денари поради растот на трошоците за стекнување, односно промената во одложените трошоци за стекнување. Од друга страна, административните трошоци бележат намалување за 2.860 илјади денари;
 • Трошоци од вложувања се во износ од 880 илјади МКД и претставуваат намалување од 24% Намалувањето се должи на понискиот износ на амортизација поради продажба на значаен дел од вложувањата во недвижнини, како и понизок износ на вредносно усогласување/исправка на вложувањето во Триглав Живот;
 • Останати осигурително технички трошоци се во износ од 26.024 илјади МКД и ова претставува пад од 16%. Причината за падот е тоа што годинава имаме евидентирано пониски трошоци за учество во штетите за неосигурени и непознати возила (Национално Биро), како и пониски трошоци за пожарен придонес;
 • Вредносно усогласување на побарувањата е зголемена за 1.173 илјади МКД, додека во истиот период минатата година имаше ослободување на исправката во износ од 10.807 илјади денари;
 • Останатите расходи во деловната 2019 година се во износ од -2.000 илјади денари, што се должи на ослободување на исправка (вредносно усогласување) на регреси од 2.131 илјади денари.

 

Осигурување

Доброволниот трет пензиски фонд носи предности и за вработените и за компаниите

Објавено

на

Вработените може да бидат наградени преку уплата во доброволниот, трет пензиски фонд, а истото носи поволности и за компаниите. Оваа и другите предности и за вработените и за компаниите од уплата во третиот, доброволен пензиски фонд, беа презентирани на денешната работилница „Како до посреќни вработени во ИКТ компаниите“, организирана од Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ) во соработка со КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

КРОАЦИА ДОМИНИРА: 70% од полисите се издадени од Кроациа Осигурување – Живот

Објавено

на

Во период од 6 (шест) месеци во Македонија склучени се вкупно 13.500 полиси за животно осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Илон Маск се насочува кон осигурителниот бизнис

Објавено

на

Производителот на електрични автомобили Tesla објави дека ќе започне со осигурителни услуги. Првично, оваа услуга ќе биде достапна само во најголемата компанија за електрични автомобили во Калифорнија, но се очекува да влезе и во други американски држави. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange