Connect with us

Домашни банки

46 Јавен повик за учество на Собрание на акционери на Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

Врз основа на член 30 став 4 и став 5 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Надзорниот одбор на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА

П О В И К

за учество на Собрание на акционери

46то Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје ќе се одржи на 04.09.2020 година (петок), со почеток во 12:00 часот, во седиштето на Банката ул. Македонија бр. 34, Скопје, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Избор на  претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови;
  2. Разгледување на Записник од 45.седница на Собранието на акционери;
  3. Предлог за ре-избор на членови на Надзорниот одбор, Одлука и
  4. Предлог за избор на друштво за ревизија на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје за 2020 година, Одлука

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката, е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание. Поради актуелните мерки за заштита на населението, седницата на Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје ќе биде со можност за гласање преку писмена кореспонденција. Обрасците за гласање со писмена кореспонеднција се на следниот линк: Образец за гласање со кореспонденција-правно лице и Образец за гласање со кореспонденција-физичко лице

Приjавите да се достават до Банката – Кабинет на Управен одбор.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да ја извести Банката по писмен пат или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномоштвата и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Банката.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да доставуваат предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да доставуваат предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предози на одлуки и прашања и тоа во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет-страница на Банката.

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието што е свикано, се испраќа до органот што го свикал Собранието на Банката, и тоа во рок од 8 (осум) дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за учество на Собранието.

Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во просториите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и на интернет-страницата на Банката.

Домашни банки

Стопанска банка имуна на коронавирусот, забележа профит од 25,7 милиони евра за девет месеци

Објавено

на

Стопанска банка АД – Скопје објави дека во периодот од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година оствари добивка пред оданочување во износ од 1.580.087 илјади денари. Во споредба со истиот период од минатата година, остварената добивка е помала за 17,8 % како последица на ефектите од пандемијата, кои се значителни како на глобално ниво, така и во домашната економија. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

КОВИД не и може ништо на Комерцијална: Профит од 21,3 милиони евра за првите девет месеци годинава

Објавено

на

Во периодот од 01.01-30.09.2020 година Комерцијална банка АД Скопје од своето работење оствари позитивен финансиски резултат во износ од 1.310,6 милиони денари наспроти остварениот позитивен финансиски резултат во истиот период минатата година во износ од 1.300,6 милиони денари што претставува зголемување за 0,8%. Планираната бруто-добивка за деветте месеци од годинава е остварена со 89,1%. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Профитот на Охридска банка за девет месеци изнесува 7,4 милиони евра

Објавено

на

Охридска банка АД Скопје објави дека кумулативниот реализиран финансиски резултат за периодот од 1.1.2020 до 30.9.2020 изнесува 457,5 милиони денари, бележи зголемување од 72 милиони денари или пораст од 18,7% споредено со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно