Connect with us

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС
за избор и именување на директор на Централен регистар на Република Македонија

За именување на директор на Централниот регистар на Република Македонија на определено време за 4 четири) години, се именува лице кое треба да ги исполнува следните услови:

1) да е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именување со правосилна судска пресуда да не му е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3) да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
4) да има најмалку пет години работно искуство;
5) да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен или БУЛАТС (BULATS) – најмалку 60 бода и
6) да има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Во прилог на пријавата кандидатите треба да ги достават следните документи:

  • СВ со кратка биографија;
  • Уверение за државјанство
  • Доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
  • Уверение (Диплома) за завршено образование;
  • Доказ за работно искуство;
  • Сертификат или уверение за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години, со потребните бодови/ниво
  • Доказ за положен психолошки тест и тест за интегритет;
  • Копија од лична карта

Заинтересираните кандидати, пријавата заедно со доказите за исполнување на општите и посебните услови по овој оглас можат да ги достават во рок од 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето на огласот, непосредно до архивата на Централниот регистар на Република Македонија бул. Кузман Јосифовски Питу број 1 или по пошта.

Некомплетните и ненавремено поднесените пријави нема да се разгледуваат.
Централен регистар на Република Македонија Скопје

Огласот е активен до: 14.02.2018 година

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во Стопанската комора на Македонија

Објавено

на

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13, 113/14,20/2015, 33/2015, 72/2015; 129/2015 и 27/2016), Стопанската комора на Македонија, објавува (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange