Connect with us

НБРМ

Јавен оглас за избор на двајца кандидати за вицегувернери на Народната банка на Република Македонија

Објавено

на

Врз основа на член 48 став 2, а во врска со член 49 став 3, член 50 и член 50-а од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Народната банка на Република Македонија распишува

 

ЈАВЕН ОГЛАС
за избор на двајца кандидати за вицегувернери на

Народната банка на Република Македонија

 

1. Кандидатите за вицегувернери треба да ги исполнуваат следниве критериуми:

 • да бидат лица државјани на Република Македонија и да имаат соодветна репутација;
 • да имаат најмалку високо образование240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование и соодветно професионално или академско искуство на полето на економијата, финансиите, банкарството или правото;
 • да не се должници во стечајна или ликвидациона постапка;
 • да не им е изречена прекршочна санкција, забрана за вршење професија, дејност или должност и
 • да не им е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка или друга финансиска институција, одземање на дозвола за основање и работа на банка или друга финансиска институција, забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на финансиите и банкарството.

2. За исполнување на горенаведените критериуми, кандидатите кон пријавата која е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија потребно е да достават:

 • кратка биографија во која ќе бидат содржани податоци за претходното професионално или академско искуство на полето на економијата, финансиите, банкарството или правото;
 • потврда за државјанство издадена од надлежен орган на Рeпублика Македонија (не постара од 6 месеци пред денот на поднесувањето на пријавата);
 • диплома или уверение за завршено високо образование, најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование;
 • изјава за исполнување на критериумот од точка 1 алинеја 3 (заверена кај овластено лице  нотар);
 • потврда од надлежен орган на Република Македонија за неизречена прекршочна санкција, забрана за вршење професија, дејност или должност (не постара од 6 месеци пред денот на поднесувањето на пријавата);
 • изјава за исполнување на критериумот од точка 1 алинеја 5 (заверена кај овластено лице – нотар);

Сите потврди, дипломата или уверението за завршено високо образование, треба да бидат во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар).

3. Рокот за доставување на пријави со потребните документи изнесува 30 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

4. Изборот на двајца кандидати за вицегувернери на Народната банка на Република Македонија ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

5. Ненавремената и некомплетна пријава и документација нема да бидат разгледувани.

6. Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул.„Кузман Јосифовски Питу“ бр.1 – Скопје.

НБРМ

НБРМ: Емилија Нацевска и Ана Митреска се именувани за вицегувернери

Објавено

на

Во рамки на 60. седница на Собранието на Република Македонија, на 18 октомври 2018 година, за вицегувернери на Народната банка на Република Македонија беа именувани м-р Емилија Нацевска и м-р Ана Митреска, кои по спроведен оглас беа предложени од гувернерката, д-р Анита Ангеловска-Бежоска. Ден потоа, пред стапувањето на функцијата, тие дадоа свечена изјава пред претседателот на Собранието, г. Талат Џафери. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

НБРМ: Домаќин на семинар организиран од страна на Европскиот банкарски орган и Европската банка за обнова и развој на тема: „Справување со нефункционалните кредити во ЕУ: регулаторни и супервизорски активности“

Објавено

на

На 18. и 19. октомври 2018 година Народната банка на Република Македонија е домаќин на семинар организиран од страна на Европскиот банкарски орган и  Европската банка за обнова и развој на тема: „Справување со нефункционалните кредити во ЕУ: регулаторни и супервизорски активности“. Имајќи го предвид негативното влијание коешто го имаат нефункционалните кредити врз работењето на банките во меѓународни рамки, на семинарот ќе бидат презентирани најзначајните активности преземени во рамките на ЕУ за решавање на нефункционалните кредити, како од аспект на промените (предлозите за промени) во постојната банкарска регулатива, така и во поглед на супервизрските активности за справување со сеуште високиот износ на нефункционални кредити кај кредитните институции во ЕУ. Покрај ова, на семинарот ќе бидат презентирани и искуствата на неколку земји од регионот во решавањето на нефункционалните кредити. Преку размената на искуствата и согледувањата стекнати во процесот на решавање на нефункционалните кредити, ќе се овозможи натамошно зајакнување на овој процес во одделните земји, но и усогласен пристап во идните активности коишто треба да се преземат заради натамошно справување со проблемите предизвикани од поголемото присуство на нефункционални кредити.

На семинарот ќе присуствуваат претставници на регулаторните и супервизорските органи од Албанија, Словенија, Косово, Босна и Херцеговина, Србија, Република Српска и Македонија.

На почетокот на семинарот, воведно обраќање имаше и гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска – Бежоска, која посочи на тоа дека и по десет години од почетокот на глобалната криза, проблемот на нефункционалните кредити се уште има големо значење во глобални рамки. Таа потенцираше дека правилното справување со овој проблем и развивањето на механизми за превенција се исклучително важни за непречено функционирање и раст на активноста на банките. Меѓудругото, таа се осврна и на македонското искуство, потенцирајќи го релативно пониското ниво на нефункционални пласмани во однос на регионот. Причините за тоа се отсуството на прекумерен кредитен раст во пред-кризниот период, малото потпирање на банките на надворешно финансирање и многу важно, прудентната регулаторна рамка.  И покрај фактот што овој проблем во Македонија не е изразен како во други земји, гувернерката ја нагласи свесноста за потребата од располагање на механизми за превенција. Токму од оваа причина во тек е и заокружувањето на “Стратегијата за поттикнување на справувањето и подобрување на управувањето со нефункционалните кредити”, како меѓуинституционална и систематизирана рамка за решавање и спречување на проблемот на нефунционални пласмани. 

Продолжи со читање

НБРМ

Учество на гувернерката на НБРМ на настан по повод европскиот ден на статистиката

Објавено

на

По повод европскиот ден на статистиката, денес на Економскиот факултет – Скопје, се одржа настан под мотото „Подобри податоци – подобар живот“. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange