Connect with us

Домашни банки

Централна кооперативна банка АД Скопје оствари добивка во висина од 14 милиони денари за девет месеци

Објавено

на

Во периодот март-јуни 2020 година, македонската економија се одвиваше во услови на прогласена вонредна состојба.

Причината е појавата на епидемијата КОВИД-19, која енормно брзо се рашири низ целиот свет, по што Светската здравствена организација прогласи пандемија.

Во многу национални економии настана комплетен прекин на одделни економски активности. Границите беа затворени, беа прекинати синџирите на набавки и доставување, привремено беа затворени производствените капацитети со цел справување со епидемијата КОВИД-19.

Македонската економија во тој период се одвиваше во услови на воспоставен високорестриктивен полициски час за одделни старосни групи на население, затворени производствени, услужни и трговски капацитети. Следствено, Банката забележа пад во бројот на банкарски операции, зголемени трошоци со цел заштита на вработените и клиентите на Банката, поради што во третото тримесечје се јавуваат значителни отстапки од првичниот план за 2020 година.

Заклучно со третото тримесечје од 2020 година, Банката оствари добивка во висина од 14 милиони денари. Овој финансиски резултат е за 20 милиони денари подобар од резултатот остварен минатата година, но е за 43,7% понизок од планираниот за периодот.

На 30 септември 2020 година, вкупната актива/пасива на Банката бележи незначителна промена во однос на крајот од минатата година и остварување на  поставениот план од 94,8%.

Вложувањата во државни записи бележат пораст со што позицијата вложувања во хартии од вредност е повисока во однос на истиот период претходната година за 34,2% и за 13,7% повисока од планот. Соодветно на тоа, Паричните средства и парични еквиваленти бележат пад од 40,4% и отстапување од планот за 32,3%.

До третото тримесечје на 2020 година, Банката бележи пораст на кредитната активност кај секторот население и опаѓање на истата кај нефинансиските друштва. Позицијата кредити на и побарувања од други комитенти бележи пораст од 5,4% во однос на крајот од 2019 година. Оваа позиција порасна за 368.5 милиони денари. Во однос на поставениот план, позицијата кредити на и побарувања од други комитенти бележи реализација од 96.8%.

Позицијата останати побарувања, бележи голем пораст и во однос на претходната година и во однос на поставениот план, што во основа се должи на евидентираната авансна исплата на пензиите во септември.

Позициите нематеријални средства и недвижности и опрема бележат пад во однос на крајот на минатата година, што се должи на континуираната амортизација на овие средства.

Позицијата депозити на други коминтенти остана стабилна и во третото тримесечје, при што планот е реализиран со 94%.

Преземените активности во доменот на управувањето со изворите на средства, доведоа до зголемување на расходите за камати за 1,3% во третото тримесечје во однос на истиот период минатата година. Остварените расходи за камати во третото тримесечје од 2020 година, во однос на планираните, се пониски за 6,4%.

Континуираниот раст на кредитна активност, особено во сегментот домаќинства, предизвика раст на позицијата приходи од камати од 1,1% во споредба со истиот период минатата година, односно подобрување за 3,3 милиони денари. Вкупниот план за оваа позиција бележи реализација од 92,4%.

Во текот на 2020 година, позицијата приходи од провизии бележеше одредено намалување, но во третото тримесечје, како резултат на привлечени нови клиенти во Банката, забележан е пораст на приходите од провизии за 5.6% во однос на истиот период претходната година или подобрување од 4,7 милиони денари. Тој пораст придонесе кон пораст на позицијата нето-приходи од провизии и надомести за 3,8% или 2,1 милиони денари, во однос на истиот период претходната година, додека планот е исполнет со 95,8%.

Во однос на позицијата трошоци за вработените, забележан е незначителен пораст од 0,7%. Планот е реализиран со 97,8%.

Позицијата останати расходи од дејноста бележи зголемување во однос на истиот период минатата година од 5,1%. Остварени се повисоки останати расходи од дејноста за 1,5% во однос на планот.

Останатите приходи од дејноста се пониски во однос на претходната 2019 година  и во однос на планираните за периодот.

Заклучно со третото тримесечје на 2020 година, реализирани се повисоки нето–приходи од курсни разлики за 24,5% во однос на истиот период минатата година.

Расходите за амортизација бележат пад од 3,1% во однос на истиот период минатата година и незначително отстапуваат од планираните.

Заклучно со третото тримесечје од 2020 година, како резултат на задржаната стабилност и квалитет на кредитното портфолио, издвоена е исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа во износ од 13,1 милиони денари, односно забележано е подобрување на оваа позиција во износ од 24 милиони денари во однос на истиот период минатата година. Оваа позиција е за 64,7% пониска од истиот период минатата година и 37,7% пониска од планираната.

Домашни банки

Комерцијална банка прогласена за Банка на годината во 2021 година од магазинот The Banker

Објавено

на

За „Банка на годината во 2021 година во Република Северна Македонија“ е прогласена Комерцијална банка АД Скопје. Оваа престижна награда финансискиот магазин The Banker ѝ ја доделува на Комерцијална банка втора година по ред, препознавајќи ги нејзината клучна улога во поддршката на економското закрепнување во земјава и излегувањето во пресрет на потребите на клиентите.  (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Кире Наумов и Фарук Исмаили ќе продолжат да раководат со Развојната банка

Објавено

на

Развојна банка на Северна Македонија преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување на Банката. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Петер Зелен реименуван за член на Управниот одбор на НЛБ Банка

Објавено

на

НЛБ Банка АД Скопје преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување на Банката. (more…)

Продолжи со читање


Популарно