Connect with us

Домашни банки

Централна кооперативна банка оствари добивка од 17 милиони денари во 2020 година

Објавено

на

Во текот на периодот март-јуни 2020 година, македонската економија се одвиваше во услови на прогласена вонредна состојба.

Причината е појавата на епидемијата КОВИД-19, која енормно брзо се рашири низ целиот свет, по што Светската здравствена организација прогласи пандемија.

Во многу национални економии настана комплетен прекин на одделни економски активности. Границите беа затворени, беа прекинати синџирите на набавки и доставување, привремено беа затворени производствените капацитети со цел справување со епидемијата КОВИД-19. Многу европски земји сè уште се соочуваат со забавување на економската активност.

Македонската економија извесен период се одвиваше во услови на воспоставен високорестриктивен полициски час за одделни старосни групи на население, затворени производствени, услужни и трговски капацитети, што доведе до пад на севкупната економска активност во државата. Следствено, Банката забележа пад во бројот на банкарски операции, зголемени трошоци со цел заштита на вработените и клиентите на Банката, поради што со крајот на годината се јавуваат значителни отстапки од првичниот план за 2020 година.

Во текот на 2020 година, Банката оствари нето-добивка во висина од 17 милиони денари. Овој финансиски резултат е за 7 милиони денари подобар од резултатот остварен минатата година, но е за 45% понизок од планираниот за периодот.

На 31 декември 2020 година, вкупната актива/пасива на Банката бележи незначителна промена во однос на крајот од минатата година и остварување на  поставениот план од 93,7%.

Вложувањата во безризични пласмани бележат пораст, со што позицијата вложувања во хартии од вредност е повисока во однос на крајот на минатата година за 26,9% и за 11,2% повисока од планот. Соодветно на тоа, Паричните средства и парични еквиваленти бележат пад од 36,2% и отстапување од планот за 26,7%.

Во текот на 2020 година, Банката бележи  пораст на кредитната активност кај секторот население и опаѓање  на истата кај нефинансиските друштва. Позицијата кредити на и побарувања од други комитенти бележи пораст од 5,9% во однос на крајот од 2019 година. Оваа позиција порасна за 397 милиони денари. Во однос на поставениот план, позицијата кредити на и побарувања од други комитенти бележи реализација од 94%.

Позицијата останати побарувања, бележи голем пораст и во однос на претходната година и во однос на поставениот план, што во основа се должи на евидентираната авансна исплата на пензиите на крајот од месецот.

Позициите нематеријални средства и недвижности и опрема бележат пад во однос на крајот на минатата година, што се должи на континуираната амортизација на овие средства.

Позицијата депозити на други коминтенти остана стабилна и со крајот на 2020 година, при што планот е реализиран со 92,8%.

Преземените активности во доменот на управувањето со изворите на средства, доведоа до намалување на расходите за камати за 2,6% во 2020 година во однос на минатата година. Остварените расходи за камати во 2020 година, во однос на планираните, се пониски за 8,5%.

Наспроти нагорниот континуитет на каматните приходи во сегментот население, во услови на висока конкуренција, Банката оствари пониски приходи од камати за 0,4% во споредба со минатата година. Остварените приходи од камати во 2020 година, во однос на планираните, се пониски за 8,6%. Во услови на континуиран тренд на намалување на активните каматни стапки, при намалени каматни стапки на благајничките записи, како една од мерките поврзани со здравствената криза, Банката успеа да оствари нето-каматен приход близу до минатогодишниот, односно истиот е повисок за 0,6%.

Во текот на 2020 година, извесен период позицијата приходи од провизии бележеше намалување, но со крајот на годината, како резултат на привлечени нови клиенти во Банката, забележан е пораст на приходите од провизии за 13,5% во однос на истиот период претходната година или подобрување од 15,8 милиони денари. Тој пораст придонесе кон пораст на позицијата нето-приходи од провизии и надомести за 16,1% или 12,1 милиони денари, во однос на истиот период претходната година, додека планот е надминат за 7,6%.

Во однос на позицијата трошоци за вработените, забележан е пораст од 2,3%. Планот е реализиран со 99,5%.

Позицијата останати расходи од дејноста бележи зголемување во однос на минатата година од 4,4% и за 2,1% во однос на планот.

Останатите приходи од дејноста се пониски и во однос на претходната 2019 година  и во однос на планираните за периодот.

Во текот на 2020 година, реализирани се повисоки нето–приходи од курсни разлики за 13,9% во однос на минатата година.

Расходите за амортизација бележат пад од 2,4% во однос на истиот период минатата година и 4,5% во однос со планираните, како резултат на одложени набавки на основни средства.

Со крајот на  2020 година, како резултат на задржаната стабилност и квалитет на кредитното портфолио, издвоена е исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа во износ од 20 милиони денари, односно забележано е подобрување на оваа позиција во износ од 7,7 милиони денари во однос на минатата година. Оваа позиција е за 27,9% пониска од истиот период минатата година и 28,7 % пониска од планираната.

Очекувања за претстојниот период

Макроекономските услови, во кои Банката ја остварува својата активност во 2020 година, значително  се разликуваат во однос на првичните проекции, кога беше предвиден раст на домашната економија. Согласно со објавените квартални истражувања на НБРСМ, падот на БДП на домашната економија во 2020 година се очекува да изнесува -4,9%. Очекувањата се дека ваквите трендови ќе продолжат и во годината што следува, со постепено олабавување и сигнали за излез од кризата кон втората половина од годината.

Во услови на значителен пад на економијата и продолжена неизвесност и ограничувања на пазарот, Банката успеа да се приспособи на пазарниот предизвик и да ги одбрани поставените бизнис-цели. И во периодот кој претстои, Банката ќе настојува да ги задржи воспоставените трендови на раст на бизнисот и проширување на клиентската база. Со цел брза ревитализација, Банката ќе продолжи да работи во насока на помош за погодените клиенти од новонастанатата состојба при што, покрај раст и развој, ќе биде фокусирана на одржување на квалитетот на портфолиото и изнаоѓање поволни решенија на барањата на клиентите кои се најзасегнати од здравствената и од економската криза.

Ќе продолжат напорите за модернизирање на постојниот технолошки сетап на Банката и зголемување на достапноста на продуктите и услугите. Следејќи ги современите текови во развојот на информатичките технологии во банкарското работење, Банката ќе продолжи да ги развива и усовршува и алтернативните канали за дистрибуција, со цел намалување на ризикот од ширење зараза.

Посветеноста кон зголемување на квалитетот и ефикасноста во клиентската услуга и зголеменото клиентско задоволство остануваат во врвот на приоритетите за претстојната година. Банката ќе се стреми кон одржувањето позитивна и стимулативна работна атмосфера, преку поттикнување на иницијативите и наградување на реалните резултати и успеси.

Домашни банки

Развојна банка со нето-профит од 45 милиони денари во првото полугодие на 2022 година

Објавено

на

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ) соопшти дека и во првата половина од 2022 година оствари позитивни резултати, ставајќи го целиот свој финансиски и оперативен капацитет во функција на остварување на основната цел за која е формирана – поддршка на развојот на македонското стопанство во согласност со стратешките политики, цели и приоритети на државата. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Шпаркасе Банка со нова експозитура во Маџари!

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје ги известува своите почитувани клиенти дека на 08.08.2022 година ќе започне со работа новата експозитура во населба Маџари. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Јавен повик за учество на Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

Врз основа на член 41 и член 42 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје Надзорниот одбор на (more…)

Продолжи со читање


Популарно