Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Домашни банки

Централна кооперативна банка го реализираше планот за првиот квартал со 98,7% успешност

Објавено

на

Во првиот квартал од 2019 година, Централна кооперативна банка АД Скопје нема направено промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Кон крајот на март од тековната година, Банката забележа раст на вкупната актива/пасива за 3,9% во однос на крајот од 2018 година, при што поставениот план за кварталот е реализиран со 98,7%. Порастот во основа се должи на целосната реализација на првата емисија на конвертибилни обврзници на Централна кооперативна банка АД Скопје, во вкупен износ од 5 милиони евра. На страната на активата, оваа емисија резултираше со пораст од 18,5% на позицијата парични средства и парични еквиваленти во однос на претходната година, со што го надмина поставениот план за 16,1%.

На страната на пасивата, емисијата на конвертибилни обврзници имаше одраз во позицијата субординирани обврски.

Во првиот квартал од 2019 година, Банката забележа раст на кредитната активност за 2,1% во однос на крајот на годината. Растот на кредитирањето во основа се должи на растот во сегментот домаќинства. Во однос на поставениот план, позицијата кредити на и побарувања од други комитенти бележи реализација од 100%.

Позицијата вложувања во хартии од вредност бележи пад од 11,6% во однос на крајот на годината, односно истата е за 24,7% пониска од поставениот план за кварталот.

Позицијата останати побарувања бележи пад од 10,1% во однос на претходната година и истата е за 8,5% пониска од поставениот план за кварталот.

Позициите нематеријални средства и недвижности и опрема бележат пад во однос на крајот на минатата година, што во основа се должи на континуираната амортизација на овие средства.

Банката, забележа пораст на орочените депозити на физичките лица, на што се надоврзаа и привлечените ресурси од други финансиски друштва, што, пак, резултираше со раст од 1,3% на позицијата депозити на други коминтенти. Планот за оваа позиција е реализиран со 99,1%.

Претходно споменатите активности во доменот на управувањето со изворите на средства, доведе до намалување на расходите за камати за 2,0% во тековната 2019 година во однос на првиот квартал од 2018 година. Планот бележи реализација од 97,8%.

Континуираниот раст на кредитна активност, особено во сегментот домаќинства, предизвика раст на позицијата приходи од камати од 2,4% во споредба со истиот период минатата година. Планот бележи реализација од 97,8%.

Банката успеа да оствари пораст на нето-каматниот приход за 4,4% и реализација на планираниот со 97,8%.

Во однос на позицијата трошоци за вработените, забележан е пораст од 3,6%. Планот е реализиран со 98,8%.

Позицијата останати расходи од дејноста бележи зголемување во однос на истиот период минатата година, односно евидентиран е пораст од 7,8% и надминување на планот од 1,2%.

Останатите приходи од дејноста бележат пад од 26,4% како резултат на помалку наплатени отпишани побарувања во однос на првиот квартал од претходната 2018 година.

Во првиот квартал од 2019 година, реализирани се за 30,3% повисоки нето–приходи од курсни разлики во однос на планираните.

Расходите за амортизација бележат пад од 2,5%, а како резултат на временско поместување на планираните вложувања во опрема, планираната амортизација е пониска за 1,3%.

Најголемо влијание на финансискиот резултат имаше издвојувањето дополнителна исправка на вредност и посебна резерва за одделни кредитни изложености во сегменотот корпоративно банкарство. Следствено, позицијата Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа – бележи зголемување за 3,5 пати повеќе од планираната за известувачкиот период.

Очекувања за престојниот период

Банката ќе продолжи со залагањата за зголемување на својот пазарен удел во сите пазарни сегменти, преку таргетирана понуда на продукти и услуги наменета за специфични целни групи на клиенти. Фокусот ќе остане на зголемување на диверзификацијата на кредитното и депозитното портфолио на Банката, преку проширување на клиентската база со нови клиентски аквизиции од сегментот домаќинства, како и преку финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија.

Банката ќе настојува да ги одржи трендовите за стабилен и одржлив раст на кредитното портфолио, настојувајќи истовремено да го задржи вонредно високиот квалитет на истото преку продолжување на политиките за прифаќање минимален апетит за ризици.
Во престојниот период, Банката очекува да ги задржи постојните извори на финансирање и да одржува висок степен на ликвидност преку привлекување депозити од небанкарскиот сектор.
Ќе продолжат напорите за модернизирање на постојниот технолошки сетап на Банката и зголемување на достапноста на продуктите и услугите. Следејќи ги современите текови во развојот на информатичките технологии во банкарското работење, Банката ќе продолжи да ги развива и усовршува и алтернативните канали за дистрибуција, со цел привлекување на помладата популација.

Посветеноста кон зголемување на квалитететот и ефикасноста во клиентската услуга и зголеменото клиентско задоволство остануваат во врвот на приоритетите за престојната година. Банката ќе се стреми кон одржувањето позитивна и стимулативна работна атмосфера, преку поттикнување на иницијативите и наградување на реалните резултати и успеси.

Домашни банки

Караван на Охридска Банка наменет за мали и средни претпријатија

Објавено

на

Охридска банка Сосиете Женерал неодамна го започна својот караван на средби со малите и средни претпријатија низ земјата. Целта на овој караван е непосредна комуникација со клиентите и отворена дискусија за сите предизвици со кои се соочуваат компаниите, како и експертски пристап во насока на подобрување на работата на компаниите и унапредување на меѓусебната соработка.

Во центарот на вниманието на овие работни средби беше неодамна пласираната кредитна линија во соработка со Европската Банка за Обнова и Развој, позната како “Партнер+” кредит.

Имено, станува збор за кредитна линија наменета за малите и средните претприjатија со можност за грант од 15% финансиран од Европската унија, која се карактеризира со максимален износ на поединечен кредит до 1 000 000 евра, грејс период до 12 месеци, конкурентна каматна стапка, минимален рок за враќање на кредитот – 18 месеци и максимален рок за враќање на кредитот – 10 години, како и 15% грант пресметан на износот на финансираната инвестиција, овозможен од Европската унија. Дополнителен бенефит е користењето на бесплатни консултантски услуги од страна на стручни консултанти, ангажирани од ЕБРД, што придонесува и за повисоко ниво на квалитет на проектите финансирани со Партнер + кредитната линија.

Во текот на вчерашниот ден во Охрид се одржа трета работилница по ред, организирана од Охридска Банка, со цел подобро запознавање на претставниците на малите и средни претпријатија со поволностите на Партнер + кредитот, На работилницата преку панел дискусија на која учествуваа преставници од Охридска банка и претставници на стручните консултатни од проектот за поддршка на конкурентноста на МСП, како и директна дискусија со присутните претставници на малите и средни претпријатија, беа споделени детални информации за начинот и процесот на апликација и одобрување на кредити од кредитната линија Партнер +. Претходно вакви работилници се одржаа во Скопје и Штип.

Преку одржаните работилници досега, над 150 претставници на мали и средни претпријатија се запознаа со можностите за зголемување на инвестициите во рамки на своите компании преку користење на оваа поволна кредитна линија.

Повеќе информации за Партнер+ кредитот, за правни лица може да причитате на веб страницата на Банката, во мрежата на експозитури на Охридска Банка, како и на Контакт центар 02 15 050.

Продолжи со читање

Домашни банки

Охридска банка Сосиете Женерал главен спонзор на 59. издание на “Охридско лето”

Објавено

на

Охридска банка Сосиете Женерал и оваа година е главен спонзор и поддржувач на една од најзначајните културни манифестации во земјата – Охридско лето, одбележје на градот Охрид. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Комерцијална банка овозможи online аплицирање за потрошувачки кредити

Објавено

на

За потрошувачките ненаменски кредити на Комерцијална банка АД Скопје отсега може да аплицирате и електронски (online). За сите физички лица, корисници на услугата електронска банка, кои имаат опција за плаќање, Комерцијална овозможи побрза и поедноставна постапка преку online аплицирањето.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange