Connect with us

Државна администрација

Централен регистар вработува!

Објавено

на

Врз основа на член 14 став2, член22 и 23 од Законот за работните односи („Службенвесник на Р. Македонија” број 167/2015пречистен текст, 27/2016и 120/2018) ичлен 5, 6 и 7 од Колективниот договор на Централниот регистар на РМ број 01866/1 од 01. 06. 2018 година ичлен 24 став 1 точка 2 од Статутот на Централниот регистар на Република Македонија Службен весник на Република Македонија” број 45/2007 и 208/2015), a во врска со Одлуката за потреба од вработување наопределено време број 041803/1 од 03. 10. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

Централен регистар на Република Македонија има потреба од засновање на работен однос на определено време за период не повеќе од 1 2 (дванаесет) месеци, со 20 (дваесет) извршители, на следните работни места со посебни услови и тоа:

 1. 1 (еден) извршител со завршено образование Правни, Економски науки или Наука за книжевноста со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Советник за планирање развој и меѓународна соработка и основна плата 44.784, 00 денари;
 2. 2 (двајца) извршители со завршено образование Правни науки или Економски науки, со најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Стручен работник за планирање развој имеѓународна соработка и основна плата 33. 776, 00 денари;
 3. 1 (еден) извршител со завршено образование Економски или Правни науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Советник, во Одделение за финансиско сметководствени работи и основна плата 41 .604, 00денари;
 4. 1 (еден) извршител со завршено образование Економски или Правни науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Советник за јавни набавки и основна плата 41.604, 00 денари;
 5. 1 (еден) извршител со завршенообразование Правни науки или Економски науки, со најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Стручен работникза јавни набавки и основна плата 32. 798, 00 денари;
 6. 1 (еден) извршител со завршено образование Правни науки, со најмалку 180 кредити споредЕКТ C или завршен VlI/1 степен, наработно место Стручен работник за правни работи и основна плата 32. 798, 00 денари;
 7. 2 (двајца) извршители со завршенообразование Правни науки или Економски науки, сонајмалку 180 кредити според ЕКТС илизавршен V11/1 степен, на работноместо Стручен работник I РРК Скопје и основна плата 32. 064, 00 денари;
 8. 2 (двајца) извршители со завршено образование Организациски науки и управување (менаџмент), Образование и Политички науки со најмалку 1 80 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Стручен работник II РРК Скопје и основна плата 32. 064, 00 денари;
 9. 2 (двајца) извршители со завршено образование Гимназиско или Средно стручно образование, на работно место Референт за регистрација, во РРКСкопје и основна плата 25.948, 00денари;
 10. 2 (двајца) извршители со завршено образование Гимназиско или Средно стручно образование, на работно место Референт за регистрација, во РРКТетово и основна плата 23991, 00 денари;
 11. 1 (еден) извршител со завршено образование Правни науки, Економски науки или Одбрана, со најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Стручен работник, во РК Гостивар и основна плата 30. 596, 00 денари;
 12. 1(еден) извршител со завршено образование Гимназиско или Средно стручно образование, на работно место Архивар IV во РРК Охрид и основна плата 23. 991 ,00 денари;
 13. 1(еден) извршител со завршено образование Економски или Правни науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Советник во РРК Битола и основна плата 35. 978, 00 денари
 14. 1 (еден) извршител со завршено образование Гимназиско или Средно стручно образование, на работно место Референт за регистрација, во РРК Струмица и основна плата 23. 991, 00 денари;
 15. 1 (еден) извршител со завршено образование Правни науки, Социологија и Организациски науки и управување (менаџмент), сонајмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Стручен работник во РРК Куманово и основна плата 32. 064, 00 денари;

Кандидатот кој ќе сепријави на Јавниот оглас, треба да ги исполнува општите услови:

 • да е државјанин на Република Македонија;
 • активно да го користи македонскиот јазик;
 • да е полнолетен;
 • да има општа здравствена способност за работнотоместо и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Работниот однос се заснова со полно работно време, со неделно редовно работно време од 40 часа (5 пет работни дена во неделата)

Дневното работно време трае 8 часа и започнува во 8, 00 часот a завршува во 16, 00 часот.

Во прилог на пријавата кандидатитетреба да ги достават следните документи (копии):

 • Пријава со кратка биографија (CV);
 • Уверение за државјанство;
 • Копија од лична карта;
 • Доказ за општа здравствена способност за работното место (Лекарско уверение);
 • Доказ дека со правосилнасудска пресуда не му е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • Уверение (Диплома) за завршено образование;
 • Потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
 • Потврда за активно познавање на еден одтрите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • Доказ за потребното работно искуство (се докажува со Потврда од АВРМ или Фонд за ПИОМ) и институцијата во која работел кандидатот.

Заинтересираните кандидати, пријавата заедно со доказите за исполнување на условите по овој Оглас можат да ги достават во рок од 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето на огласот, непосредно до архивата на Централниот регистар на Република Македонија, бул. Кузман Јосифовски Питу број 1 или по пошта. Телефонза контакт 3 288 146, лице за контакт Андријана Анастасовска Китанова.

 

Државна администрација

Вработување во Македонска Берза АД Скопје

Објавено

на

Македонска берза АД Скопје има потреба од вработен на определено време (со можност за понатамошно вработување на неопределено време) на позиција Net Developer во Дирекцијата за информатичка и техничка поддршка.

Потребни квалификации за оваа работна позиција се:

∙ Завршено високо образование во областа на информатичка технологија;
∙ Претходно работно искуство во областа на информатичка технологија;
∙ Одлично познавање на:
-Microsoft .Net Framework
-ASP.Net MVC framework
-Visual Studio
-C#
-SVN
-Microsoft SQL Server 2008 ++
∙ Познавање на англиски јазик.

Вашата биографија (CV) пратете ја на следниов e-mail: jobs@mse.org.mk најдоцна до 06.08.2018 година.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Продолжи со читање

Државна администрација

Министерство за финансии вработува!

Објавено

на

Министерството за фииаисии врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 и алинеја 6, став 3, став 5 и став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија, бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), член 22 став 1 точка 1. член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Макгдонпја број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 н 120/18) н Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансин, објавува

ОГЛАС БРОЈ 1/2018 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Министерството за финансии објавува оглас ча вработување 6 (шест) лица и тоа:

I. На определено време, до истекот на мандатот на министерот за финансии, 2 (две) лица на следните работни места:

1. Посебен советник за прашања поврзани со меѓународни финансиски односи, управување со јавниот долг, централно финансирање и склучување на договори и управување со средствата од инструментот за претпристапна помош ИПА (1 извршител)
Потребни квалификации:
– стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VIII степен организациони
– науки и управување (менаџмент);
– најмалку 2 години работно искуство во струката;
– познавање англиски јазик;
– да е државјанин на Република Македонија;
– дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа од понеделник до петок;
– основна нето плата 36. 800, 00 денари.

2. Посебен советник за односи со јавност и комуникации (1 извршител)
Потребни квалификации:
– стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VIII економски науки;
– работа на проекти од областа на медиумите и аудиовизуелната продукција;
– познавање англиски јазик;
– да е државјанин на Република Македонија;
– дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа од понеделник до петок;
– основна нето плата 33. 000, 00 денари.

II. На определено време, заради привремено зголемен обем на работа, додека трае потребата на институцијата, a најдолго една година, 4 (четири) лица на следните работни места:

3. Курир во Одделение за општи работи, Сектор за правни работи (3 извршители)
Потребни квалификации:
– основно или средно образование;
– да е државјанин на Република Македонија;
– дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа од понеделник до петок;
– основна нето плата 12. 014, 00 денари.

4. Возач во Одделение за општи работи, Сектор за правни работи (1 извршител)
Потребни квалификации:
– средно образование;
– возачки испит Бкатегорија;
– да е државјанин на Република Македонија;
– дневно работно време помеѓу 7:30 и 8:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, неделно работно време 40 часа од понеделник до петок;
– основна нето плата 15. 655, 00 денари.

Заинтересираните кандидати треба да достават докази за исполнување на условите што се бараат за работното место на кое аплицираат, односно: кратка биографија CV со задолжително наведен контакт телефон и адреса; фотокопија од уверение за државјанство; фотокопија од доказ за завршено образование кое се бара за работното место; извод од ПИОМ за доказ на бараното работно искуство (период евидентиран во агенција за вработување како работен стаж); фотокопија од возачка дозвола за Бкатегорија, фотокопија од доказ за познавање англиски јазик.

Потребната документација да се достави во затворен коверт на следнава адреса:
Министерство за финансии
ул. „Даме Груев” бр. 12, 1000 Скопје
(со назнака „за оглас за вработување”

На ковертот да се наведе бројот на огласот и работното место на кое се аплицира, со напомена: „Не отворај”

Рокот за доставување на потребната документација е три (3) работни дена сметано од денот на објавување на огласот во дневниот печат.

Ненавремената, нецелосната и некомплетната пријава и документација нема да биде разгледана.

По селекцијата на пријавите, кандидатите кои имаат уредна документација ќе бидат повикани на интервју во просториите на Министерството за финансии.

Министерството за финансии ќе изврши избор во рокот пропишан согласно со член 23 став 2 од Законот за работните односи.

Лица за контакт:
Верица Стоилова тел. 02/ 3255 619; venca.stoilova@fmance.gov.mk
Лилијана Стојановска тел. 02/ 3255 624; lilijana.janevska@finance.gov.mk

 

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange