Connect with us

НБРМ

Усвоен Кварталниот извештај ‒ ноември 2018 година и макроекономските проекции за периодот 2018-2021 година

Објавено

на

Советот на Народната банка на Република Македонија денес одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен најновиот Квартален извештај и макроекономските проекции до 2021 година. Во текот на третото тримесечје годинава, основната каматна стапка беше намалена од 3% на 2,75%, одразувајќи ги здравите економски основи и отсуството на нерамнотежи, видливи преку континуираните поволни движења на девизниот пазар, солидната надворешна позиција и стабилните очекувања на економските субјекти.

Во однос на последните макроекономски проекции, во рамки на извештајот се упатува на одредени промени, во споредба со априлската проекција. Имено, очекувањата за растот за 2018 година се ревидирани во надолна насока, од 3,2% што беше очекувано во април, на 2,3%. Овие промени, главно произлегуваат од остварувањата во првата половина од 2018 година, кога економијата забележа понизок раст од очекуваниот, пред сѐ како одраз на падот на инвестициите. Од друга страна, и во рамки на овој циклус проекции, задржани се оцените за раст од 3,5% во 2019 година, со понатамошно негово забрзување на 3,8% и 4% во 2020 година и 2021 година, соодветно.

За овој период на проекции се задржуваат досегашните претпоставки за раст којшто главно произлегува од извозот и инвестициите, и покрај малку понеповолниот надворешен амбиент, којшто главно се должи на малку понискиот раст на странската побарувачка и на зголемените ризици за светската економија, во споредба со претходните согледувања.

Главни фактори за растот и натаму се активностите на новите индустриски капацитети ориентирани кон извоз, странските инвестиции, како и јавните инвестиции во патната инфраструктура. Во поглед на структурата на растот, се очекува дека домашната побарувачка и натаму ќе има најголем придонес кон растот во периодот на проекции, со исклучок на 2018 година, кога значителен  позитивен придонес ќе има нето-извозот.

Во поглед на идната патека на движење на цените во домашната економија, најновите проекции упатуваат на задржување на амбиентот на стабилни цени и отсуство на позначителни инфлациски притисоци. Кај проекцијата на инфлацијата е направена надолна корекција за 2018 година, односно стапката на инфлација е ревидирана на 1,6% (наспроти 2% во априлските проекции), главно заради тековно пониските остварувања. Се очекува дека стапката на инфлација во 2019 година ќе изнесува 2%, исто како во претходниот циклус проекции, а динамиката на раст на домашните цени од околу 2% би се задржала до 2021 година.

И во рамките на овој циклус проекции, во Кварталниот извештај се посочува на задржување на досегашните оцени за поволна и стабилна надворешна позиција, со низок дефицит во тековната сметка и долгорочни извори на финансирање доволни за покривање на дефицитот и дополнителна акумулација на девизни резерви. Оценетиот дефицит на тековната сметка за 2018 година изнесува 0,5% од БДП (надолна ревизија во однос на 1,5% од БДП во претходната проекција), додека на среден рок се очекува дека тој ќе изнесува 1,6%, во просек, од БДП. Показателите за адекватноста на девизните резерви покажуваат дека тие ќе се задржат во сигурната зона во текот на целиот период на проекции.

Kредитната активност на банкарскиот сектор и натаму се оценува како важен фактор на поддршка на економскиот раст. За 2018 година, согласно со остварувањата од почетокот на годината, направена е нагорна корекција кај кредитите на приватниот сектор, при што кредитниот раст е проектиран на 8,4%, наспроти 6,5% во априлските проекции. За 2019 година се очекува слична динамика на растот на кредитната активност од 8,5% (7,7% во априлската проекција), додека за наредниот период заклучно со 2021 година, кредитниот раст би изнесувал 8,4%, во просек. Оцените за забрзување на кредитниот раст се засноваат на претпоставките за стабилни очекувања, раст на депозитниот потенцијал на банките и засилена економска активност.

Ризиците за остварување на основното макроекономско сценарио во делот на надворешното окружување се оценуваат како нешто понеповолни, во споредба со  априлскиот циклус проекции. Притоа, надворешните ризици поврзани со глобалното економско окружување се оценуваат како неповолни и на краток и на среден рок, во услови на зголемена глобална неизвесност. Воедно, неизвесноста од домашниот политички контекст и натаму постои. Од друга страна, како и во априлските проекции, и во тековните проекции не се вградени ефектите од можниот влез во НАТО и започнувањето на пристапните преговори со ЕУ.

Општо земено, последните макроекономски проекции укажуваат на здрави и солидни основи на домашната економија, со потенцијал за солиден раст, поддржан и од кредитната активност на банките, а при отсуство на инфлациски притисоци и задржување на поволната надворешна позиција. Ова сценарио претпоставува стабилен и предвидлив домашен политички амбиент и продолжување со политиката на поддршка на вкупната инвестициска активност во економијата, натамошен прилив на странски инвестиции, засилување на јавниот инфраструктурен циклус, како и релативно поволно надворешно окружување. Евентуалното неисполнување на вградените претпоставки или материјализација на нагласените неповолни ризици, може да доведе и до отстапувања од проектираната патека на клучните показатели.

НБРМ, и во следниот период внимателно ќе ги следи движењата, како и промените во домашниот и надворешниот амбиент, заради навремено и соодветно приспособување на монетарната политика.

НБРМ

НБРМ ја задржа каматната стапка на благајничките записи на нивото од 2,5%

Објавено

на

На 12 февруари 2019 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка, на која беа разгледани клучните показатели за домашната економија и движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари, во контекст на поставеноста на монетарната политика. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Банкноти со “Република Северна Македонија” на почетокот од 2020 година

Објавено

на

Менувањето на банкнотите на кои ќе треба да стои новото име Република Северна Македонија ќе почне од идната година, соопштија од Владата која издаде серија на обврски со сите државни институции за почеток на примена на новото име. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

НБРМ усвои две стратегии за јакнење на финансиската стабилност во земјава

Објавено

на

Народната банка на Република Македонија (НБРМ) и Министерството за финансии, согласно со препораките во евроинтегративниот процес, интензивно продолжуваат со заедничките напори за натамошно зајакнување на финансиска стабилност во земјава. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange