Connect with us

Домашни банки

УНИ Банка АД Скопје ги враќа во мода високите приноси од камати

Објавено

на

На седницата одржана на 18.02.2019 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на перпетуална обврзница издадена од УНИ Банка АД Скопје, на подсегментот Берзанска котација-Котација на други хартии од вредност.

Перпетуалните обврзници издадени од УНИ Банка АД Скопје се хибриден финансиски инструмент со специфични карактеристики, кој е новина на домашниот пазар на хартии од вредност и во македонскиот финансиски систем воопшто. Специфичните карактеристики на овој финансиски инструмент произлегуваат од тоа што овие хартии од вредност немаат рок на достасување, можноста издавачот да ја откаже исплатата на камата во било кое време, како и од можноста издавачот, целосно или делумно, да ја намали номиналната вредност на обврзниците, доколку настанат определени околности. Оттука, истите се примарно наменети за инвеститори кои имаат доволно знаење и искуство за вложување во вакви финансиски инструменти, односно како што е наведено и во Проспектот за котација на овие хартии од вредност:

„Обврзниците се сложени финансиски инструменти кои не се соодветни за одредена категорија инвеститори. Потенцијалните инвеститори не треба да инвестираат во Обврзниците, освен доколку:

  • Располагаат со доволно знаење и искуство со цел издржана проценка на Обврзниците и разбирање на придобивките и ризиците од инвестирање во Обврзниците;
  • имаат пристап и располагаат со знаење за соодветни аналитички алатки, со цел проценка на инвестицијата во Обврзниците;
  • располагаат со доволно финансиски средства и ликвидност со цел справување со ризиците на инвестирањето во Обврзниците, вклучувајќи ја и можноста за тоа дека може да дојде до губење на целокупниот износ на главницата на Обврзниците;
  • темелно ги разбираат условите за издавање на Обврзниците и се запознаени со однесувањето на финансиските пазари.“, информираат од Македонска берза.

Карактеристиките на овој финансиски инструмент се следни:

Вид на хартија од вредност: Некумулативни, неконвертибилни, преносливи, субординирани, необезбедени, перпетуални обврзници, со фиксна каматна стапка. Издадениот капитален инструмент ќе се користи како додатен основен капитал на Банката од ниво 1
Број на издадени хв: 5.000
Номинална вредност на една хв: 1.000 ЕУР
Вкупна номинална вредност на емисијата: 5 милиони ЕУР
Начин на издавање: По пат на приватна понуда
Достасување: Немаат рок на достасување
Каматна стапка: Фиксна годишна камата од 9% за првите 5 години, 11% после тој период, на износот на тековната главница. Каматата се исплаќа полугодишно, на 22.01. и 22.07. секоја година. Каматата се пресметува во евра, а се исплаќа во денари

Укинување на камата:

  1. Опционо – Издавачот може по сопствено видување да одлучи да ги укине сите плаќања на камата за неопределен временски период.
  2. Задолжително – Доколку Издавачот со плаќањето ги прекршува капиталните барања согласно важечките законски прописи
    Укинатите каматни износи, по било кој основ, не се акумулираат

Извори на средства од кои ќе се исплаќа каматата: Каматата се плаќа од добивката расположлива за распределба, при што плаќањето може да се изврши и ако добивката не е ревидирана од овластен ревизор

Правна положба (субординираност) на хв: Обврзниците се необезбедени и субординирани обврски во однос на сите задолжувања на издавачот како на пр: побарувањата на штедачите, главните доверители, субординиран долг, инструментите издадени како капитал од ниво 2 или гаранција во однос на таквите инструменти. Обврзниците се еднакви помеѓу себе и во однос на другите инструменти на додатен основен капитал од ниво 1 на Издавачот. Обврзниците имаат приоритет во однос на акционерскиот капитал на Издавачот, вклучувајќи ги и приоритетните акции

Куповна опција/Откуп: Издавачот може да ги откупи хартиите од вредност по истекот на 5 години од датумот на издавање, по номинална вредност, со претходно одобрение од НБРМ.

Издавачот може, врз основа на претходна писмена согласност од НБРМ, да ги откупи или отплати Обврзниците по тековниот износ на главница и пред истекот на 5 години од датумот на нивното издавање во случај на промена на даночното законодавство или на промена на банкарското законодавство, согласно условите пропишани со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот на НБРМ.

Намалување на номиналната вредност на обврзниците (апсорпција на загуба): Целосен или делумен отпис на главницата на обврзниците во случај на настанување на критичниот настан: намалување на стапката на редовен основен капитал под 5,125%. Повторното зголемување на номиналната вредност на обврзниците е дискреционо право на Издавачот, откако добивката ќе биде потврдена од Собрание на акционери и Издавачот ќе ја извести НБРМ.

Имајќи го предвид наведеното, како и при секое вложување во хартии од вредност, потребно е инвеститорите темелно да се информираат за карактеристиките на финансискиот инструмент преку увид и анализа на проспектот за котација (особено делот во кој се обработени ризиците), како и преку следење на сите известувања кои издавачот во иднина ќе ги објавува преку системот на Берзата за електронско известување од котираните друштва СЕИ-Нет.

Домашни банки

Огромно срце за сите на точак – нов #ВозиПравоВозиЗдраво предизвик за #НеделаНаМобилност

Објавено

на

Овие денови пред 6 години Стопанска банка АД – Скопје го организираше првото издание на „Вози право, вози здраво“ и почна да ја „вози“ заедно со своите поддржувачи оваа приказна за грижа за нашата животна средина и за развој на вело културата! (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Експозитурата на УНИБанка во Охрид отсега на нова локација со нов и модерен изглед

Објавено

на

УНИБанка ги известува своите клиенти дека експозитура Охрид е преселена на нова локација во помодерни простории со цел подобрување на корисничкото искуство.  (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Комерцијална банка спонзор на ИФФК „Браќа Манаки“

Објавено

на

Интернационалниот фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“ со целата своја уметничка вредност годинава се враќа во Битола со своето 42-ро издание. Филмските уметници и нивните љубители од 16 до 21 септември во Битола, преку една хибридна форма, ќе имаат можност да уживаат во програмата на фестивалот која содржи 10 долгометражни и 10 кратки филмови.

(more…)

Продолжи со читањеПопуларно