Connect with us

Домашни банки

УНИБанка чекори напред – профит од 4,3 милиони евра во 2018 година!

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје во 2018 година делуваше во согласност со приоритетните цели и задачи дефинирани во усвоениот бизнис план за 2018 година. Клучна цел беше остварување на максимален профит преку оптимално ангажирање на изворите на средства во сигурни и профитабилни пласмани, во услови на стабилизирање на политичкиот амбиент и стабилизирање на очекувањата на економските субјекти.

Во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година УНИБанка АД Скопје оствари нето добивка за финансиската година во износ од 268.570 илјади денари или 4,3 милиони евра, што преставува зголемување за 9,84% споредено со нето добивката остварена во 2017 година.

Остварени приходи

Остварените вкупни приходи од работење во 2018 година изнесуваат 1.327,5 милиони денари и во однос на минатата година бележат пораст од 15.6%.

Најголем придонес во остварувањето на позитивен финансиски резултат во износ од 268,6 милиони денари имаат приходите од камати како најзначаен елемент на банкарските приходи.

Имено, во структурата на вкупните приходи (приходи од камати, приходи од провизии и надомести, нето-приходи/расходи од курсни разлики и останати приходи од дејноста), најголемо учество од 72.1% имаат приходи од камати, кои во споредба со 2017 година се зголемени за 17.9%, како резултат на порастот на кредитното портфолио кое во однос на 31.12.2017 се зголеми за 27.3% и достигна ниво од 14,04 милијарди денари. Анализата на секторската структура на приходите од камати покажува поголема ориентација на банката кон кредитирање на секторот население, и соодветно е остварен годишен пораст од 25 процентни поени на приходите од камати на население.

Порастот на кредитирањето, зголемениот обем на активности во доменот на платен промет и картично работење, придонесоа приходите од провизии на банката да се зголемат за 10.7% во однос на истиот период од минатата година.

Остварени расходи

Остварените расходи во 2018 година изнесуваат 1.031,2 милиони денари и бележат пораст од 16.9% во однос на истиот период од 2017 година. Значителен придонес во зголемувањето на расходите на банката имаат расходите од камати како резултат на прибирањето на дополнителни средства од финансискиот сектор. Зголемените расходи на банката произлегуваат и од порастот на административните расходи, како и поголемиот износ на издвоени средства за евентуални кредитни загуби.

Податоците за остварување на билансните цели на банката се над очекуваните заклучно со последниот квартал од 2018 година. Растот на кредитното портфолио на банката е над планираниот, со особен акцент на порастот на кредитирањето на секторот население, кое бележи пораст од 30% во однос на Декември 2017.

Анализата на структурата на пасивата на билансот на состојба за 2018 година и нејзината споредба со планираната укажуваат на поголемо отстапување кај изворите на финансирање од финансискиот сектор, кои бележат зголемување од 105% во однос на 31.12.2017 година и се основна причина за зголемување на цената на финансирање на банката како и oстварување на понизок нето каматен приход на банката од планираниот за 2018 година.

Во престојниот период банката очекува континуиран раст на кредитното портфолио на банката, кој би бил подржан со зголемен раст на депозитната база преку имплементација на нови депозитни продукти, во насока на зголемување на учеството на нефинансиските извори на финансирање, пред се учеството на трансакциските сметки, остварување на повисока нето каматна маргина, зголемување на пазарното учество и исполнување на сите зацртани цели во Бизнис планот на Банката за 2019 година.

Домашни банки

НЛБ Станбени кредити – Твој дом, твој избор!

Објавено

на

НЛБ Банка во периодот од 11.03.2019 до 31.05.2019 година води промотивна кампања за сите кредити за физички лица. Во рамки на промотивната понуда, Банката меѓу другото, нуди нови станбени кредити со пониски каматни стапки. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Натпревар за млади со идеи за социјално претприемништво

Објавено

на

Млади претприемачи со голема идеја и желба да извршат значително влијание врз општествените проблеми може да учествуваат на петтиот натпревар „Награда за социјално претприемништво“ – Social Impact Award – Kick Off SIA 2019, што ќе биде промовиран денес во Фондот за иновации и технолошки развој со почеток во 12:00 часот. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

ТТК Банка објавува jавен повик за избор на најповолен добавувач за набавка на осигурителни услуги

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје во согласност со интерните акти на Банката и позитивните законски прописи објавува јавен повик за избор на најповолен добавувач на осигурителни услуги за осигурување на градежни објекти, основни средства, мебел и компјутерска опрема, парични средства, физички лица, осигурување од одговорност за дејност, во согласност со дадена спецификација. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange