Connect with us

Домашни банки

УНИБанка со добивка од 5,5 милиони евра ја заокружи фантастичната 2022 година

Објавено

на

УНИБанка во 2022 година, оствари позитивни финансиски резултати преку реализација на низа активности поврзани со зголемување и подобрување на понудата за клиентите со нови атрактивни продукти вклучително и продажба на инвестициско злато и продукти од областа на платните сервиси. И во овој период Банката продолжи со имплементација на нови технологии со цел пренасочување на клиентите кон дигиталните канали како побезбедни, поевтини и поедноставни начини на извршување на банкарските трансакции.

Цели две години УНИБанка се справува со предизвиците наметнати од здравствено економската криза предизвикана од пандемијата COVID-19 која донесе бројни ограничувања во домашната и меѓународната економија. Во вакви услови основна цел на Банката е да се одржи и зачува ликвидната и солвентната позиција, да се задржи континуитетот и квалитетот на услугите кои ги нуди како и да се обезбеди финансиска подршка на клиентите, притоа залагајќи се максимално за безбедноста на клиентите при користењето на услугите на Банката, како и за безбедноста на вработените.

Сметководствени политики и методи на вреднување

Во текот на 2022 година, УНИБанка има промени во сметководствените политики и методите на вреднување во делот на корисниот век на автомобилите.

Остварени приходи

Остварените вкупни приходи од работење заклучно со последниот квартал од 2022 година изнесуваат 1.932 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година бележат зголемување од 12,65%.

Најголем придонес во остварувањето на позитивен финансиски резултат во износ од 341,3 милиони денари имаат приходите од камати како најзначаен елемент на банкарските приходи.

Имено, во структурата на вкупните приходи (приходи од камати, приходи од провизии и надомести, нето-приходи/расходи од курсни разлики и останати приходи од дејноста), најголемо учество од 58% имаат приходи од камати, кои во споредба со истиот период  од 2021 година се зголемени за 5,2%, а анализата на секторската структура на приходите од камати покажува поголема ориентација на банката кон кредитирање на секторот население. Во вкупните приходи од дејноста на банката, особено треба да се истакне значајниот пораст на приходите од провизии од 19,1%, како резултат на дополнителната услуга посредување во осигурување и растечкиот тренд на дигитализација во користењето на банкарските услуги и продукти и привлекувањето на нови клиенти корисници на наведените услуги.

Остварени расходи

Остварените расходи заклучно со последниот квартал од 2022 година изнесуваат 1.590,6 милиони денари и бележат зголемување од 6,3% во однос на истиот период од  2021 година. Зголемувањето на расходите се должи, пред се на зголемување на административните расходи како резултат на енергетската криза и ескалацијата на руско-украинскиот конфликт кој предизвика силен раст и голема променливост на цените на примарните енергенси, што предизвика раст на цените на сите останати производи и услуги, како и на износот на издвоени средства за зајакнување на резервациите по кредити.

Исплатени дивиденди

Во текот на  2022 година, УНИБанка исплати дивиденда во вкупен износ од 120 милиони денари или 219,78 денари бруто износ по акција од остварената добивка во 2021 година.

Вложувања или продажба на материјални средства

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се зголемени за 93,4% во однос на 31.12.2021 година.

Обврски по кредити

Обврските по кредити заклучно со последниот квартал од 2022 година се намалени за 4,9% во однос на  31.12.2021 година.

Исполнување на планот и очекувања за претстојниот период

Во  2022 година, податоците за остварување на билансните цели на банката се реален одраз на последиците од енергетската криза и ескалацијата на руско-украинскиот конфликт кој предизвика силен раст и голема променливост на цените на примарните енергенси, што предизвика раст на цените на сите останати производи и услуги. Истите не беа земени во предвид во моментот на изготвувањето на бизнис планот на Банката за 2022 година.

И покрај тоа заклучно со последниот квартал од 2022 година, нето кредитното портфолио на Банката бележи раст од 4,7% во однос на Декември 2021 година. Воедно, и прибраните средства од финансискиот сектор бележат значително зголемување од 106,5% во однос на 31.12.2021 година што е согласно планираната стратегија на Банката за одржување на прифатливо ниво на ликвидност.

Исто така, во Септември 2022, е реализирана и планираната емисија на перпетуална обврзница во износ од 2,5 милиони евра, која придонесе за дополнително зајакнување на капиталната позиција на банката.

Во претстојниот период банката очекува да продолжи тенденцијата на зголемување на  активата, континуиран раст и задржување на квалитетот на кредитното портфолио на банката, кој би бил подржан со зголемен раст на депозитната база преку имплементација на нови депозитни продукти, во насока на зголемување на учеството на нефинансиските извори на финансирање, со посебен акцент на зголемување на учеството на трансакциските сметки,  оптимизирање на административните трошоци, зголемување на пазарното учество по различни сегменти во банкарскиот сектор во зависност од преземениот ризик, влијанието на адекватноста на капиталот и профитабилноста, подобрување на квалитетот на услугите, усовршување на дигиталните сервиси и канали за плаќање, развој на знаењето и вештините на човечките ресурси како главен столб на доброто работење и исполнување на зацртаните цели во Бизнис планот на Банката за 2023 година, а се со цел да излеземе во пресрет на различните потреби и интереси на клиентите.

Домашни банки

Личниот пристап кон клиентите е клучен за градење доверба

Објавено

на

Банките се двигатели на секоја економија, а нивната одговорност кон клиентите е повеќеслојна и поеднакво се однесува и на бизнисите (правните лица) и на поединците (физичките лица). (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Доделен автомобилот TESLA на среќниот добитник во наградната игра на Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Најсреќниот добитник во големата наградна игра на Стопанска банка, Ацо Савиќ, вчера (23 ноември) пред просториите на Банката во центарот на Скопје ги доби клучевите од новиот автомобил TESLA model 3. Автомобилот е главната награда од наградната игра на Стопанска банка со Mastercard платежните картички „Најбрзо до Тесла возило со СБ”, која траеше од 1 јули до 31 октомври. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

ЕБОР одобри 9 милиони ЕУР кредит на ПроКредит Банка во Северна Македонија

Објавено

на

Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) доделува нови средства за поддршка на младите претприемачи и основање на бизниси, како и за промовирање на зелени финансии во Северна Македонија, преку финансискиот пакет од 9 милиони ЕУР одобрен за ПроКредит Банка. (more…)

Продолжи со читање

Популарно