Connect with us

Домашни банки

УНИБанка оствари добивка од 161,9 милиони денари за 9 месеци во 2019 година

Објавено

на

УНИБанка заклучно со третиот квартал од 2019 година, делуваше во согласност со приоритетните цели и задачи дефинирани во усвоениот бизнис план за 2019 година. Клучна цел беше остварување на максимален профит преку оптимално ангажирање на изворите на средства во сигурни и профитабилни пласмани, во услови на стабилизирање на политичкиот амбиент и стабилизирање на очекувањата на економските субјекти.

Остварените вкупни приходи од работење изнесуваат 1.127,8 милиони денари и во однос на истиот период минатата година бележат пораст од 17%.

Најголем придонес во остварувањето на позитивен финансиски резултат во износ од 161,9 милиони денари имаат приходите од камати како најзначаен елемент на банкарските приходи.

Имено, во структурата на вкупните приходи (приходи од камати, приходи од провизии и надомести, нето-приходи/расходи од курсни разлики, останати приходи од дејноста и загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа), најголемо учество од 69.8% имаат приходи од камати, кои во споредба со 2018 година се зголемени за 12.7%, како резултат на порастот на кредитното портфолио кое во однос на 31.12.2018 се зголеми за 11% и достигна ниво од 15,6 милијарди денари. Анализата на секторската структура на приходите од камати покажува поголема ориентација на Банката кон кредитирање на секторот население и соодветно е остварен годишен пораст од 16 проценти на приходите од камати на население.

Порастот на кредитирањето, зголемениот обем на активности во доменот на платен промет и картично работење, придонесоа приходите од провизии на Банката да се зголемат за 20.9% во однос на истиот период од минатата година.

Остварените расходи заклучно со третиот квартал од 2019 година, изнесуваат 965,9 милиони денари и бележат пораст од 26.2% во однос на истиот период од 2018 година. Значителен придонес во зголемувањето на расходите на Банката имаат расходите од камати како резултат на прибирањето на дополнителни средства од финансискиот сектор и секторот население. Зголемените расходи на Банката произлегуваат и од порастот на административните расходи, предизвикани од исплата на награда на вработените и исплата на еднократна договорна испратнина, како и заради зголемување на износот на издвоени средства за зајакнување на резервациите по кредити.

Очекувања за претстојниот период

Податоците за остварување на билансните цели на Банката се во согласност со  очекуваните заклучно со третиот квартал од 2019 година. Растот на кредитното портфолио на Банката е речиси на ниво на планираниот, со акцент на порастот на кредитирањето на секторот население, кое бележи пораст од 12,3% во однос на Декември 2018.

Анализата на структурата на пасивата на билансот на состојба за 2019 година и нејзината споредба со планираната укажуваат на 100 % исполнување на таргетираните извори на финансирање од секторот население, кои бележат зголемување од 10.6% во однос на 31.12.2018 година. Во структурата на пасивата на билансот на состојба на УНИБанка во 2019 година е реализирано издавање на хибриден капитален инструмент, познат како перпетуална обврзница, кој значително ја зголеми капиталната позиција на Банката.

Во претстојниот период  Банката очекува континуиран раст на кредитното портфолио на Банката, кој би бил подржан со зголемен раст на депозитната база преку имплементација на нови депозитни продукти, во насока на зголемување на учеството на нефинансиските извори на финансирање, пред се учеството на трансакциските сметки, остварување на повисока нето каматна маргина, зголемување на пазарното учество и исполнување на сите зацртани цели во Бизнис планот на Банката за 2019 година.

Домашни банки

На Halk Velo Green од 233 учесници се собраа 184.500 денари наменети за пошумување

Објавено

на

На хронометар велосипедската трка Halk Velo Green што Халкбанк АД Скопје ја организираше на 8 Септември, во Маврово, учествуваа 233 велосипедисти кои преку плаќање на котизација дадоа свој придонес за собирање на 184.500 мкд кои се наменети за пошумување на локација каде што има потреба од истото.  (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Огромно срце за сите на точак – нов #ВозиПравоВозиЗдраво предизвик за #НеделаНаМобилност

Објавено

на

Овие денови пред 6 години Стопанска банка АД – Скопје го организираше првото издание на „Вози право, вози здраво“ и почна да ја „вози“ заедно со своите поддржувачи оваа приказна за грижа за нашата животна средина и за развој на вело културата! (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Експозитурата на УНИБанка во Охрид отсега на нова локација со нов и модерен изглед

Објавено

на

УНИБанка ги известува своите клиенти дека експозитура Охрид е преселена на нова локација во помодерни простории со цел подобрување на корисничкото искуство.  (more…)

Продолжи со читањеПопуларно