Connect with us

Домашни банки

ТТК Банка оствари загуба од работењето во првиот квартал од годинава

Објавено

на

Во периодот од 1.1.2020 до 31.3.2020 година ТТК Банка АД Скопје дејствуваше во насока на остварување на своите приоритетни цели и задачи дефинирани во Деловната политика и во Финансискиот план на Банката за 2020 година, при што во текот на периодот го прилагодуваше своето работење на тековните економски и пазарни услови на стопанисување, во услови на прогласена вонредна состојба во државата во месец март 2020 година, поради пандемијата од вирусот COVID-19.

Во периодот од 1.1.2020 до 31.3.2020 година, преку своето редовно оперативно работење, Банката успеа да генерира позитивен нето-оперативен приход пред исправките на вредност во износ од 13 милиони денари, како резултат на остварените оперативни приходи во износ од 91,9 милиони денари и остварените оперативни трошоци во износ од 81,2 милиони денари. Во истиот период, исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа изнесува 20,7 милиони денари.

Финансискиот резултат за периодот јануари – март 2020 година изнесува -7,7 милиони денари, што е за 13,4 мил. МКД понизок во однос на истиот период минатата година, кој во целост произлегува од падот на пазарната цена на портфолиото за тргување во месец март 2020 година.

Во споредба со планот кој е во согласност со првичните согледувања за последиците што ќе ги предизвика светската пандемија предизвикана од вирусот COVID-19, остварениот финансиски резултат е над очекуваниот резултат за 18,7 % или 1,4 милиони денари.

Нето-приходите од камати претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето на Банката. Остварените нето приходи од камати во периодот од 1.1.2020 до 31.3.2020 година изнесуваат 66,1 милиони денари и бележат пораст од 2,9 % во однос на истиот период минатата година, што главно произлегува од секторот домаќинства. Планираните нето-приходи од камати се остварени со 97,3 % од Буџетот.

Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги во тековниот период изнесуваат 33,2 милиони денари и се зголемени за 6,1 % во однос на минатата година. Најголем придонес во генерирањето на приходите од провизија има платниот промет во земјата како од секторот население така и од секторот стопанство, како и приходите од провизии од финансиската активност – кредитирање. Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги се остварени со 103,2 % од планираните за овој период.

Нето-приходите од тргување изнесуваат -12,7 милиони денари и во однос на минатата година бележат значајно намалување за 13,9 милиони денари како резултат на падот на пазарна цена на сите акции од портфолиото за тргување, поради ефектите на пандемијата на COVID-19. Истите се остварени со 98,9 % од планираните за овој период.

Останатите приходи од работењето на Банката изнесуваат 5,2 милиони денари и се остварени со 232,3 % од планираните за овој период.

Вкупните оперативни трошоци во анализираниот период изнесуваат 81,2 милиони денари и во однос на минатата година се повисоки за 5,3 %, како резултат во најголем дел на повисоки трошоци за плати, како и материјални трошоци и административни трошоци. Планот е остварен со 99,6 %.

Во споменатиов период, исправката на вредноста на финансиските средства и посебната резерва за вонбилансна изложеност на нето-основа изнесува 20,7 милиони денари и истата соодветствува со обемот, структурата и квалитетот на пласманите на Банката.

Во првиот квартал од 2020 година нема прокнижено загуба поради оштетување на нефинансиските средства.

Исплатени дивиденди

На ден 28.2.2020 година, Банката го објави Јавниот повик за учество на Годишното собрание на акционери, коешто врз основа на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, се одржа на 8.4.2020 година, преку писмена кореспонденција во согласност со насоките и уредбите при вонредна состојба на Државата.

На Седницата на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје беше донесена Одлуката за определување на износот на дивидендата и датумите на исплата на дивидендата, со која се исплаќа дивиденда за 2019 година во бруто-износ од 99.867.680 денари или висината на бруто-дивидендата по акција изнесува 110 денари односно 11 % од номиналната вредност по акција.

Домашни банки

Развојна банка со нето-профит од 45 милиони денари во првото полугодие на 2022 година

Објавено

на

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ) соопшти дека и во првата половина од 2022 година оствари позитивни резултати, ставајќи го целиот свој финансиски и оперативен капацитет во функција на остварување на основната цел за која е формирана – поддршка на развојот на македонското стопанство во согласност со стратешките политики, цели и приоритети на државата. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Шпаркасе Банка со нова експозитура во Маџари!

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје ги известува своите почитувани клиенти дека на 08.08.2022 година ќе започне со работа новата експозитура во населба Маџари. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Јавен повик за учество на Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

Врз основа на член 41 и член 42 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје Надзорниот одбор на (more…)

Продолжи со читање


Популарно