Connect with us

Домашни банки

ТТК Банка АД Скопје оствари добивка од 45,6 милиони денари за 9 месеци од 2022 година

Објавено

на

Во услови на значајни геополитички и воени случувања, здравствена и енергетска криза, силна конкуренција и динамичен пазар, водејќи се од основните принципи за сигурно и стабилно работење, ТТК Банка АД Скопје успеа да постигне забележителни резултати, што ја одразува одржливоста на нејзиниот деловен модел и успешното управување со сите деловни аспекти од работењето.

Во ваков специфичен економско-социјален амбиент, преку приспособлива стратегија на работење и преку посебна интерна посветеност, ТТК Банка АД Скопје забележа позитивен финансиски резултат, темелен на здрава основа и во согласност со амбиентот. Заклучно со 30.9.2022 година, финансискиот резултат изнесува 45,6 милиони денари, што претставува повисок резултат за 19,9% во однос на истиот период минатата година.

Финансиски остварувања на Банката

Нето-приходите од камати претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето на Банката. Остварените нето-приходи од камати во периодот од 1.1.2022 до 30.9.2022 година изнесуваат 182,4 милиони денари и во однос на планот за овој период се остварени со 101,2%.

Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги во тековниот период изнесуваат 147,3 милиони денари и бележат зголемување за 2,7% во однос на претходната година, што e резултат, во најголем дел, на зголемените приходи од провизии од новопонудените услуги преку проширената мрежа банкомати и зголемениот обем на работењето со картичките, како и на поволните движења во понудата и реализацијата на услугите во областа на платниот промет од секторот стопанство и од брокерското работење. Во однос на планот за овој период, нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги се остварени со 103,4%.

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 10,4 милиони денари и бележат годишен раст од 29,9% како резултат на зголемениот обем на тргувања на девизниот и на менувачкиот пазар. Во однос на планот се остварени со 120,2%.

Останатите приходи од работењето на Банката изнесуваат 35,7 милиони денари и се повисоки за 52,1% во однос на минатата година, како резултат, во најголем дел, од поголемиот износ на реализирани приходи од капитална добивка од продажба на преземени средства, како и од повисока наплата на претходно отпишани побарувања. Во однос на планот се остварени со 49,1%.

Вкупните оперативни трошоци во анализираниот период изнесуваат 272,5 милиони денари и се за 7,6% повисоки во однос на истиот период минатата година, како резултат, во најголем дел, од зголемените материјални и административни трошоци и од повисоките трошоци за плати. Во однос на планот се остварени со 100,0%.

Во споменатиов период, исправката на вредноста на финансиските средства и на посебната резерва за вонбилансна изложеност на нето-основа изнесува 42,6 милиони денари и истата соодветствува со обемот, структурата и квалитетот на пласманите на Банката.

Во текот на првите девет месеци од 2022 година прокнижена е загуба заради оштетување на нефинансиските средства во износ од 13,9 милиони денари.

Исплатени дивиденди

На ден 3.3.2022 година Банката го објави Јавниот повик за учество на Годишното собрание на акционери коешто се одржа на 5.4.2022 година. На Седницата на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје беше донесена Одлуката за определување на износот на дивидендата и датумите на исплата на дивидендата, со којашто на 3.5.2022 година започна со исплата на дивиденда за 2021 година во брутоизнос од 41.762.848 денари или висината на бруто-дивидендата по акција изнесува 46 денари односно 4,6% од номиналната вредност по акција.

Домашни банки

Радмила Јованова од Шпаркасе Банка – Филијала Штип со награда за спортски подвиг во 2022 година

Објавено

на

Општина Штип традиционално секоја година организира настан – „Избор на спортист на годината на Штип”, на кој се избираат најдобрите спортисти и спортски работници и клубови во изминатата година.

(more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Добивката на ТТК Банка порасна за 36,4% и дојде до 1 милион евра во 2022 година

Објавено

на

Во услови на изразена економска и енергетска криза, динамичен пазар и силна конкуренција, водејќи се од основните принципи за сигурно и стабилно работење, ТТК Банка АД Скопје управуваше успешно со сите деловни аспекти од работењето што ја одразува одржливоста на деловен модел. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Одличното справување со NPL на Халкбанк и донесе профит од 12 милиони евра во 2022 година

Објавено

на

Халкбанк ги објави резултатите од работењето во изминатата 2022 година, кои го потврдија епитетот најбрзо растечка банка во Северна Македонија. Сето тоа постигнато со посветена работа, добро дефинирана стратегија и фокус на зацртаните цели. (more…)

Продолжи со читање

Популарно