Connect with us

Анализи

ТТК Банка АД Скопје го објави финансискиот план за периодот од 2018 – 2020 година

Објавено

на

Стратегијата на ТТК Банка АД Скопје за наредните години останува насочена кон постигнување одржлив и профитабилен раст со освојување дополнително пазарно учество, наведе Банката во финансискиот план објавен на Македонска Берза.

Стратегиски цели и основни приоритетни цели на ТТК Банка АД Скопје

Континуирано и навремено усогласување на своето работење со:

 • законската регулатива и мерките на монетарната власт.
 • супервизорските стандарди и основните начела и принципи на корпоративно управување.
 • целосно практикување на основните банкарски принципи, користејќи примери од најдобри банкарски пракси.

Остварување на профитабилно работење преку:

 • развој на флексибилни деловни практики кои овозможуваат одржливост во пазарната конкуренција.
 • претпазливо преземање прифатливи ризици.
 • оптимизација на ресурсите и трошоците со континуирано јакнење на ефикасноста, економичноста и продуктивноста во работењето.

Јакнење на позицијата во банкарскиот сектор во РМ преку:

 • одржување на пазарното учество во клучните сегменти.
 • континуиран умерен раст на вкупната актива.
 • одржување на финансиската и капиталната стабилност соодветно на развојните цели преку оптимални големини на капиталот, изворите на финансирање, ризично пондерирана актива и тековна ликвидност.

Основни приоритетни цели на Банката за 2018 година:

 • Одржување на адекватноста на капиталот на потребното ниво во рамки на екстерно и интерно пропишаните лимити, преку обезбедување капитал од сопствени извори на Банката.
 • Одржување на стабилна ликвидносна позиција и структурна ликвидносна усогласеност,
  во рамки на пропишаните регулаторни и интерни лимити.
 • Зајакнување на кредитно депозитните активности со цел одржување и зајакнување на пазарното учество во банкарскиот сектор на Република Македонија, со истовремено зајакнување
  на активностите и во другите клучни сегменти.
 • Одржување/подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и намалување на учеството на нефункционалните кредити во вкупното кредитно портфолио на Банката.
 • Одржување и зголемување на постојните извори на финансирање преку зголемување на уделот на штедењето и уделот на кредитни линии.
 • Зголемување на уделот на работа со населението во вкупните активности на Банката и задржување на фокусот за работа со МСП.
 • Активно залагање за продажба на преземениот имот во насока на подобрување на структурата на вкупната актива.
 • Фокус на развој и обезбедување на широка понуда на производи и услуги на малите и
  средни претпријатија („МСП“) и населението и подршка на развој на услуги од областа на
  електронско и самоуслужно банкарство.
 • Подобрување на организацијата на работење, унапредување на деловните процеси, надградување на знаењето и вештините на вработените, зајакнување на стручноста и способностите во управувањето со процесите и во контролите и следењето на степенот на остварување на резултатите и поставените цели.
 • Надградба на информатичката технологија во правец на унапредување и поддршката на деловните процеси, реализација и следење на планските цели и поефикасно следење на потребите на клиентите и нивното брзо и квалитетно опслужување.

Среднорочна стратегија на Банката за период од 2018-2020 година

Активностите кои се планираат за 2018 година се во насока на остварување на Стратешките цели на Банката за периодот 2018-2020 година. Среднорочната стратегија на Банката подразбира oдржување и зајакнување на позицијата во банкарскиот сектор на РМ преку континуиран годишен раст на вкупната актива во наредниот среднорочен период; oдржување и зајакнување на пазарното учество со одржување или зголемување на учеството на Банката во банкарскиот сектор во клучните сегменти; зајакнување на финансиската и капитална стабилност соодветно на развојните цели за раст, кое подразбира оптимален капитал, оптимални извори на финансирање, оптимална ризично пондерираната актива како и оптимална ликвидност и сигурност; континуирано и навремено усогласување на своето работење со законската регулатива и мерките на монетарната власт, со супервизорските стандарди и основните начела и принципи на доброто корпоративно управување, како и со целосно практикување на основните банкарски принципи користејќи примери од најдобри банкарски пракси; остварување на профитабилно работење кое ќе се реализра со развој на флексибилни деловни практики кои овозможуваат одржливост во пазарната конкуренција, со превземање на прифатливи ризици, со оптимизиација на ресурсите и трошоците, како и со контунирано јакнење на ефикасноста, економичноста и продуктивноста во работењето.

Клучните финансиски индикатори кои Банката со своето работење ќе се стреми да ги оствари во периодот кој следи се:

 • Стапката на поврат на капиталот (RОЕ) да достигне до 11,5% до 2020 година;
 • Одржување на стапката на адекватност на капиталот над 15,0%;
 • Коефициентот Трошоци/Приходи (Cost/Income ratio) да се намали до ниво од 61,8% во 2020 година;
 • Пораст на коефициентот за покриеност на кредитите со депозити (Loan to deposit ratio) од 74,3% во 2018 до 80,7% во 2020 година и
 • Учество на расходите за резервации за ризик во вкупните кредити да се одржи на ниво од 3,9% во 2020 година.

Целиот развоен план и деловната политика на ТТК Банка АД Скопје можете да ги погледнете на следниов линк.

Повеќе

Анализи

Јавен повик за учество на Собрание на акционери на Стопанска банка а.д. Битола

Објавено

на

Врз основа на членовите 48 и 49 од Статутот на Стопанска банка а.д. Битола, а согласно Одлуката на Надзорниот одбор од 31.01.2019 година за свикување на Собрание на акционери, СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Подготвени ли се банките во Македонија за имплементирање на двојазичноста?

Објавено

на

Од моментот на стапување во сила на Законот за јазици, албанскиот јазик ќе добие проширена употреба. Покрај македонскиот, во институциите службен јазик станува и албанскиот, што ќе се применува во комуникацијата, употребата и примената во сите постапки на граѓаните.

(more…)

Продолжи со читање

Анализи

Банки vs. Финтек компании: Кој ќе победи?

Објавено

на

Дигитализацијата зема се поголем замав, притоа рапидно развивајќи се, но како “FinTech” компаниите се справуваат во споредба со големите традиционални банки?

Додека голем број банки се уште се потпираат на постоечките рачни процеси, многу “FinTech” компании ја прифаќаат моќта на вештачката интелигенција за справување со финансиските предизвици.

“Revolut” и “ClauseMatch”, организираа панел дискусии со водечките “FinTech” компании и банки, каде што ќе се прикажат некои од најновите технологии и ќе се дискутираат иновативни стратегии.

Експертите на панелот ќе разговараат за:

✅ Кој е поблиску до усогласеност – банки или “FinTech” компании?
✅ Улогата на технологијата: Колку може да се автоматизира? Што треба да се автоматизира, а што никогаш не треба да се автоматизира?
✅ Што мислат регулаторите за горенаведеното?

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange