Connect with us

Осигурување

Триглав осигурување АД Скопје оствари добивка од 4,4 милиони денари за првите три месеци од 2020 година

Објавено

на

Триглав Осигурување АД Скопје преку Македонска Берза објави неревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.-31.03.2020 година.

Триглав осигурување АД, Скопје заклучно со 31.03.2020 година оствари нето добивка од работењето во износ од 4,410 илјади денари.

Нето приходите од премија за 2020 година изнесуваат 231.819 илјади денари, кое што претставува намалување во однос на 2019 година за 8,2%, односно за 20.813 илјади денари. Гледано аналитички причините за намалувањето се:

  • Пад на бруто премијата за 26.038 денари, што делуваше негативно на нето приходите од премијата;
  • Пад на премијата предадена во реосигурување и соосигурување за 812 илјади денари, што делуваше позитивно на нето премијата;
  • Промената во нето резервите за преносна премија, во споредба со 2019 година, влијаеше позитивно за 4.412 илјади денари.

Приходите од финансиски вложувања изнесуваат 12.836 денари и бележат раст во однос на истиот период претходната година за 7,8%. 81% од овие приходи се однесуваат на камати, а 7% се однесуваат на приходи од наемнини. Останатите приходи од вложувања произлегуваат од позитивни курсни разлики. Растот во однос на минатата година е пред се реултат на поголемото финансиско портфолио, како и на повисоките приходи од курсни разлики.

Приходи по основ на провизии од реосигурување се повисоки за 13.146 илјади денари, односно за 184%, во однос на 2019 година, поради тоа што во 2019 година QS договор беше вклучен во вториот квартал.

Останати приходи на осигурување остварени се во износ од 1.572 илјади денари и бележат пад од 57%. Овој пад се должи на пониските приходи по основ на ликвидирани штети за останати осигурителни компании, како и поради пониските приходи за регресни побарувања од Гарантниот фонд.

Останатите приходи се во износ од 2.674 илјади денари и бележат пад од 12%. Главна причина за намалувањето е тоа што оваа година компанијата има пониски приходи по основ на камати од наплатени регресни побарувања.

Осигурување

Франција сака да ги вклучи осигурителните друштва во покривање на трошоците од пандемија

Објавено

на

На Франција и треба закон со кој ќе се бара осигурителните компании да ги покриваат загубите поврзани со идните пандемии. Со таков став е министерот за финансии, Бруно Ле Мер. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Беркан Имери именуван за нов претседател на Надзорниот одбор на Халк Осигурување АД Скопје

Објавено

на

Беркан Имери, досегашен неизвршен член на Надзорниот одбор на Халк осигурување АД Скопје е именуван за нов претседател на Надзорниот одбор на осигурителната компанија. Имери во Халк осигурување е од јануари 2019 година, а воедно над 10 години работи и во Халкбанк АД Скопје на различни позиции, меѓу кои и Директор на секторот за управување и планирање на финансии и Директор на секторот за финансиско управување, сметководство и кредитна анализа. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг „S&P Global Ratings” (во натамошниот текст: „S&P” или агенција) по редовниот годишен преглед на ден 11.09.2020 година, на Групацијата Триглав, а со тоа и на нејзиното матично друштво и друштвото ќеркa Позаваровалница Триглав Ре, повторно ја потврди долгорочната кредитна бонитетна оценка и кредитната оценка за финансиска моќ »A« со стабилна среднорочна прогноза. Високиот рејтинг е одраз на стабилното и профитабилно работење на Групацијата Триглав, нејзината солидна капитализираност, промислената реосигурителна заштита и водечката позиција на пазарот во Словенија и во регионот. Кредитниот рејтинг „А“ е исклучиво проценка на самостојниот профил на кредитни ризици на Групацијата и не содржи никакви зголемувања, што би биле последица на поврзаноста на Групацијата со државата. (more…)

Продолжи со читање

Популарно