Connect with us

Домашни банки

Стопанска банка а.д. Битола со добивка од 8 милиони денари во првиот квартал од 2018 година

Објавено

на

Во првиот квартал од тековната 2018 година, главен акцент во работењето на Стопанска банка а.д. Битола беше ставен на остварување на клучните стратегиски и деловни цели дефинирани во Деловната политика, развојниот и финансискиот план на Банката за 2018-2022 година. Притоа, Банката постојано го приспособуваше своето работење на промените во домашните економски услови, модерните банкарски текови и глобалните пазарни случувања.

Финансиски перформанси на Банката

Стопанска банка а.д. Битола оствари позитивен финансиски резултат за периодот 01.01.-31.03.2018 година, односно добивка во износ од 8,00 милиони денари. Тековното остварување првенствено е резултат на повисоки нето-приходи од редовното работење и ефикасно управување и контрола на трошоците, што придонесе за неутрализација на ефектот од зголемената исправка на вредност и загуба за оштетување. Добивката пред исправка на вредност и загуба за оштетување изнесуваше 40,79 милиони денари, што претставува зголемување од 72,86% во однос на истиот период од минатата година.

Нето-приходите од камати се повисоки за 25,88%, односно 17,84 милиони денари во однос на остварувањето од минатата година, додека планот за првиот квартал од 2018 година беше остварен со 107,56%. Кај приходите од камати беше постигнат годишен раст од 8,22 милиони денари, што генерално се должи на зголемено кредитирање на секторот домаќинства заради дисперзија на ризик и проширување на клиентската база. Доброто управување со изворите на средства и нивните цени придонесе за намалување од 9,62 милиони денари на страната на расходите, главно во делот на пасивни каматни стапки.

Нето-приходите од провизии и надоместоци се зголемени за 7,60 милиони денари, што претставува годишен раст од 32,02%. На страната на расходите е евидентирано благо намалување, додека приходите од провизии бележат позначаен раст одразувајќи го зголемениот обем на активности, главно во делот на платен промет. Планот на нето-приходи од провизии и надомести за анализираниот период е остварен со 116,71%.

Нето-курсните разлики се повисоки за 1,00 милион денари споредено со првиот квартал од минатата година, додека планот е остварен со 91,48%.

Останатите приходи од дејноста се пониски за 7,89 милиони денари, односно за 39,96% споредено со периодот 01.01.-31.03.2017 година, кога беа остварени вонредни приходи и капитални добивки од продажба на преземен имот.

Исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа, е повисока во однос на претходната година за 13,71%, што се должи на квалитетот на дел од постојното кредитно портфолио.

Загубата поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа, за периодот 01.01.- 31.03.2018 година изнесуваше 19,37 милиони денари, што претставува поголем износ за 43,27% споредено со минатата година. Ваквото остварување е резултат на издвојување повисок износ за оштетување на преземениот имот во согласност со регулативата на НБРМ според која преземениот имот по 01.01.2010 година се сведува на нула.

Трошоците за вработените се пониски за 0,62 милиони денари споредено со периодот 01.01 – 31.03.2017 година, што е одраз на настојувањата на Банката за постигнување поголема ефикасност во работењето со постојниот стручен кадар. Планот кај оваа позиција е остварен со 83,06%. Останатите расходи од дејноста се повисоки за 3,04%, што главно е резултат на трошоци поврзани со имплементација на Меѓународниот стандард за финансиско известување – МСФИ 9. Планот за првиот квартал од тековната година е реализиран со 113,06%. Амортизацијата е зголемена за 8,15% на годишна основа, додека реализацијата на планот изнесува 87,87%.

Дивиденди

Во согласност со Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по годишната сметка за 2017 година на Стопанска банка а.д. Битола, усвоена на седницата на Собрание на акционери одржана на 25.04.2018 година, Банката не исплати дивиденда за 2017 година.

Очекувања за претстојниот период

Очекувањата за периодот што следува се во насока на стабилизирање на макроекономско опкружување и умерено забрзување на домашниот економски раст. Банката и во идниот период ќе делува во согласност со целите, мерките и активностите поставени во Деловната политика, развојниот и финансискиот план за периодот 2018- 2022 година. Фокусот, како и досега, ќе биде ставен врз пресретнување на потребите на клиентите преку понуда на иновативни производи и услуги, јакнење на депозитниот потенцијал, понатамошно подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и вкупната актива преку засилени активности за наплата на нефункционални кредити, одобрување нови изложености со прифатливо ниво на ризик и продажба на преземениот имот. Дополнително, Банката ќе го прилагодува работењето во согласност со измените во законската и подзаконската регулатива и условите на пазарот. Врз основа на ваквите активности, динамиката на раст на приходните позиции би била поголема во однос на динамиката на раст на расходите, што ќе создаде услови за понатамошно подобрување на финансискиот резултат на Банката.

Домашни банки

НЛБ Станбени кредити – Твој дом, твој избор!

Објавено

на

НЛБ Банка во периодот од 11.03.2019 до 31.05.2019 година води промотивна кампања за сите кредити за физички лица. Во рамки на промотивната понуда, Банката меѓу другото, нуди нови станбени кредити со пониски каматни стапки. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Натпревар за млади со идеи за социјално претприемништво

Објавено

на

Млади претприемачи со голема идеја и желба да извршат значително влијание врз општествените проблеми може да учествуваат на петтиот натпревар „Награда за социјално претприемништво“ – Social Impact Award – Kick Off SIA 2019, што ќе биде промовиран денес во Фондот за иновации и технолошки развој со почеток во 12:00 часот. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

ТТК Банка објавува jавен повик за избор на најповолен добавувач за набавка на осигурителни услуги

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје во согласност со интерните акти на Банката и позитивните законски прописи објавува јавен повик за избор на најповолен добавувач на осигурителни услуги за осигурување на градежни објекти, основни средства, мебел и компјутерска опрема, парични средства, физички лица, осигурување од одговорност за дејност, во согласност со дадена спецификација. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange