Connect with us

Домашни банки

Стопанска банка а.д. Битола оствари профит од 1 милион евра за 9 месеци во 2018 година

Објавено

на

Од почетокот на 2018 година заклучно со 30.09.2018 година, фокусот во работењето на Стопанска банка а.д. Битола беше ставен врз остварување на клучните стратегиски и деловни цели дефинирани во Деловната политика, развојниот и финансискиот план на Банката за 2018-2022 година. Притоа, Банката постојано го приспособуваше своето работење на промените во домашните економски услови, модерните банкарски текови и глобалните пазарни случувања.

Во периодот 01.01. – 30.09.2018 година, Стопанска банка а.д. Битола оствари позитивен финансиски резултат, односно бруто-добивка во износ од 61,52 милиони денари, што е значително подобрување во однос на минатогодишниот деветмесечен резултат, кога добивката изнесуваше 40,27 милиони денари. Тековното остварување е одраз на интензивните активности за контрола на трошоците и ефикасност во работењето, како и раст на нето-приходите од редовното работење. Оперативниот резултат пред исправка на вредност и загуби за оштетување изнесува112,68 милиони денари, што претставува зголемување од 83,69% во однос на истиот период од минатата година.

Нето-приходите од камати, како најзначајна компонента во структурата на вкупните приходи, се повисоки за 10,86%, односно 25,16 милиони денари во однос на остварувањето за истиот период од минатата година. На страната на приходите од камати  остварен e годишен раст од 2,56%, кој раст главно е генериран од зголемено кредитирање на секторот домаќинствa, а во согласност со напорите за дисперзија на ризик и проширување на клиентската база. Следствено на пазарните движења и повеќекратните намалувања на пасивните каматни стапки, расходите за камати бележат годишно намалување од 14,48%. Планот на нето-приходи од камати за анализираниот период е остварен со 106,17%.

Нето-приходите од провизии и надоместоци се зголемени за 14,06 милиони денари, што претставува годишен раст од 19,41%. Приходите од провизии се зголемени за 12,33%, раст главно генериран од повисоки приходи од провизии од платен промет и кредитирање. На страната на расходите евидентирано е намалување од 7,71%. Планот на нето-приходи од провизии и надомести за анализираниот период е остварен со 106,53%.

Нето-курсните разлики се речиси непроменети во однос на минатогодишната реализација, додека планот за анализираниот период е остварен со 87,19%.

Останатите приходи од дејноста заклучно со септември 2018 година се помали за 7,36 милиони денари споредено со истиот период од минатата година, главно како резултат на пониски вонредни приходи вклучени во оваа категорија.

Исправката на вредноста на финансиските средства за анализираниот период на нето-основа е поголема за 16,63 милиони денари во однос на претходната година, што е одраз на промените во квалитетот на дел од постојното кредитно портфолио.

Во согласност со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средства преземени врз основа на ненаплатени побарувања, заклучно со 30.9.2018 година, за анализираниот период евидентирана е загуба поради оштетувањето на нефинансиските средства на нето-основа во износ од 17,18 милиони денари.

Трошоците за вработените се повисоки за 1,32% споредено со периодот 1.1 – 30.9.2017 година. Планот за анализираниот период кај оваа позиција е остварен со 88,43%. Останатите расходи од дејноста се пониски за 16,39%. Планот за третиот квартал од тековната година е реализиран со 99,16%. Амортизацијата е зголемена за 1,85% на годишна основа, додека реализацијата на планот за анализираниот период изнесува 91,60%.

Очекувања за претстојниот период

Очекувањата за периодот што следува се во насока на стабилизирање на макроекономско опкружување, умерен раст на реалниот бруто-домашен производ и просечна годишна стапка на инфлација од околу 2%. Во согласност со Деловната политика, развојниот и финансискиот план во последниот квартал од тековната година, Банката ќе биде насочена кон остварување на поставените цели за 2018 година. Очекувана е умерена кредитна активност кај сегментот домаќинства и нефинансиски правни субјекти, при што главен извор на финансирање остануваат депозитите на комитенти и обврските по кредити. Ќе се вложуваат и масимални напори за подобрување на квалитетот на активата преку наплата на дел од нефункционалните кредити и продажба на преземен имот. Ефектот од планираните активности до крај на година заедно со реализацијата во периодот 01.01. – 30.09.2018 година претставуваат солидна основа за остварување на планските големини за 2018 година.

Домашни банки

CyberMonday @i-bank store на Стопанска Банка АД Скопје

Објавено

на

Во екот на најголемите глобални online настани Стопанска банка одлучи да организира свој сопствен online настан со цел промоција на e-commerce кај одбрани локални трговци, но и купувањето online од страна на корисниците на платежни картички.

Cyber Monday ќе се одржи се разбира во понеделник, на 26ти ноември и тоа во i-bank store филијалата на Стопанска Банка.

Учесниците на Cyber Monday ќе добијат износ до 5.000 денари на платежна картичка и термин од 10 минути за online купување на македонски e-commerce страници! Значи, de facto, одлична прилика за бесплатен шопинг 🙂

Се што треба да направите за да пројавите интерес за учество е да одговорите на прашалниот на тука, а потоа очекувајте да бидете извлечени и контактирани за учество во првиот Cyber Monday настан во i-bank store!

Банката по случаен избор ќе избере вкупно 30 учесници кои ќе добијат 10 минутен термин во понеделник, на 26ти ноември да ги испробаат своите online шопинг спобности во филијалата i-bank store. Секако, се што ќе си купат ќе си биде нивно 🙂

Продолжи со читање

Домашни банки

Банките нема да им наплаќаат на социјалните случаи за деблокирање на сметките

Објавено

на

Банките нема да им наплаќаат на социјалните случаи за деблокирање на сметките поради неплатени долгови. На вчерашната средба на Банкарската асоцијација со министерот Тевдовски и министерката Дескоска, банките се согласиле да не наплаќаат надомест доколку се блокира сметка на човек кој е социјален случај, прима алиментација, хуманитарна помош или друг вид заштитен приход. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

ЕБОР: Во Македонија има многу банки, а пазарот е мал

Објавено

на

Во Македонија има многу банки а пазарот е мал. Во најновиот извештај за за транзицијата 2018-2019, ЕБОР сугерира конослидација на банкарскиот сектор и развивање на капацитетите за обновлива енергија. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange