Connect with us

Домашни банки

Стопанска банка а.д. Битола оствари нето-добивка во износ од 81,45 милиони денари во 2020 година

Објавено

на

Во текот на 2020 година, Стопанска банка а.д. Битола континуирано го приспособуваше своето работење на новонастанатата ситуација со пандемијата од вирусот ковид-19, која силно влијаеше на целокупниот домашен и глобален економски амбиент.

Задржувајќи го фокусот кон остварување на клучните стратешки цели, Банката дејствуваше пред сè во насока на наплата на дел од нефункционалните побарувања, додека истовремено продолжи со кредитна поддршка на правните субјекти и домаќинствата, а притоа максимално се залагаше за безбедност на клиентите при користењето на услугите на Банката, како и за безбедност на вработените на работните места.

Успешното справување со наметнатите предизвици, како и брзата реакција и респонзивноста на кратките рокови за приспособување на активностите во работењето за да се остане на стратешката патека на долг рок, придонесоа кон остварувањето позитивен финансиски резултат за периодот 1.1.2020 – 31.12.2020 година, односно нето-добивка во износ од 81,45 милиони денари, што е значително подобрување во однос на минатогодишниот резултат.

Нето-приходите од камати за периодот 1.1.2020 – 31.12.2020 година изнесуваат 291,02 милиони денари. Во услови на надолен тренд на активните каматни стапки на ниво на банкарскиот сектор, повеќекратното намалување на основната каматна стапка
на НБРСМ, како и сите останати мерки кои се презедоа во врска со настанатата ситуација со вирусот ковид-19, придонесоа за тоа приходите од камати да се пониски за 8,84% споредено со минатата година, и покрај растот на кредитната активност. Со цел да се неутрализира негативниот ефект од новонастанатата ситуација предизвикана од ковидкризата во извештајниот период, фокусот беше ставен на контрола на расходите по камати, кои забележаа подинамично намалување од 24,89%, така што се избалансира негативниот ефект, при што нето-приходите од камати се намалија за само 0,25%. Реализацијата на планот за нето-приходите од камати изнесува 87,67%.

Нето-приходите од провизии и надоместоци се повисоки за 21,67% споредено со претходната година. Притоа приходите од провизии и надоместоци се зголемени за 17,90% споредено со остварувањето за периодот 1.1.2019 – 31.12.2019 година, одразувајќи го растот на провизиите главно во делот на платен промет во земјата и странство, како и приходите од провизии од картично работење, додека расходите за провизии и надоместоци растеа со побавно темпо и бележат зголемување од 9,85%. Остварените нето-приходи од провизии и надоместоци се повисоки од планираните за 11,72%.

Нето-приходите од курсни разлики се позитивни во износ од 20,95 милиони денари и бележат намалување од 3,34% на годишна основа, а реализацијата на планот изнесува 95,22%. Останатите приходи од дејноста се пониски за 33,53%, што се должи на помалку остварени капитални добивки од продажба на преземен имот, како и на пониските приходи по основа на дивиденди.

Исправката на вредноста на финансиските средства е позитивна со износ од 23,00 милиони денари, што се должи на поголемиот износ на ослободена исправка на вредноста од наплатените нефункционални побарувања споредено со издвоената исправка на вредноста според проценките за квалитет на кредитните изложености. Загубата поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа е негативна и изнесува 4,99 милиони денари.

Трошоците за вработените бележат намалување од 4,85% споредено со претходната година, што главно се должи на раст на продуктивноста и оптимизација на трошоците, додека планот за анализираниот период кај оваа позиција е остварен со 91,91%. Останатите расходи од дејноста се повисоки за 7,18%, што главно е резултат на повисоки трошоци за производни и непроизводни услуги, повисоки материјални и слични трошоци за набавка на заштитни маски, опрема, како и повисоки трошоци за хигиена и дезинфекција заради преземање на сите неопходни мерки за заштита на вработените и клиентите во согласност со насоките и препораките од надлежните органи за спречување на ширењето на вирусот ковид-19. Планот во оваа позиција е реализиран со 93,87%.

Амортизацијата бележи зголемување од 13,68% на годишна основа одразувајќи ги промените во недвижностите и опремата. Реализацијата на планот во оваа позиција изнесува 88,15%.

Во согласност со Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2019 година на Стопанска банка а.д. Битола, усвоена на седницата на Собрание на акционери одржана на 27.5.2020 година, Банката не исплати дивиденда за 2019 година.

Недвижностите и опремата бележат намалување од 3,96% споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи за 2019 година, како резултат на пресметана амортизација и продажба на градежни објекти за кои Банката оцени дека нема да ѝ бидат во функција за извршување на дејноста.

Обврските по кредити се намалени за 42,91% споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи за 2019 година, што произлегува од поголемата динамика на враќање средства по основа на кредитни линии, отколку на користењето средства по оваа основа.

Очекувања за претстојниот период

Во периодот што следува се очекуваат првите знаци на економско закрепнување. Стопанска Банка а.д. Битола и понатаму будно ќе ги следи сите макроекономски параметри и интерни индикатори и ќе го приспособува своето работење на деловната клима и динамикaта на пазарот, притоа водејќи прудентна политика првенствено насочена кон одржување на ликвидноста и долгорочната стабилност.

Интензивно ќе се работи на развој и понуда на производи приспособени на потребите на клиентите – правни и физички лица што беа најпогодени од кризата со ковид-19. Како една од најзначајните стратешки определби на Банката останува континуираниот развој и усовршување на информативната технологија, како и примена на нови Business Intelligence решенија, дигитализација на продуктите и сервисите на Банката преку развој на дигитални платформи за привлекување и комуникација со клиентите, што е во согласност со стратешките цели на Банката.

На таков начин банката планира да го таргетира сегментот од населени кои поинтензивно ги користи услугите на дигиталното
банкарство преку мобилните и останатите електронски уреди, особено во услови на работење кога е неопходно сведување на минимално физичко присуство на клиентите во банките. Активно ќе се следи постоечкото портфолио на кредити со цел да се преземат навремени мерки при детектирани тешкотии во отплатата, а заради одржување на квалитетот на кредитното портфолио. Во сила остануваат поставените стратешки и деловни цели на Банката.

Домашни банки

Развојна банка со нето-профит од 45 милиони денари во првото полугодие на 2022 година

Објавено

на

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ) соопшти дека и во првата половина од 2022 година оствари позитивни резултати, ставајќи го целиот свој финансиски и оперативен капацитет во функција на остварување на основната цел за која е формирана – поддршка на развојот на македонското стопанство во согласност со стратешките политики, цели и приоритети на државата. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Шпаркасе Банка со нова експозитура во Маџари!

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје ги известува своите почитувани клиенти дека на 08.08.2022 година ќе започне со работа новата експозитура во населба Маџари. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Јавен повик за учество на Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

Врз основа на член 41 и член 42 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје Надзорниот одбор на (more…)

Продолжи со читање


Популарно