Connect with us

Банки

Стопанска Банка АД Битола објави оглас за вработување на две работни позиции

Објавено

на

Поради зголемениот обем на работа и проширување на својот тим, Стопанска Банка АД Битола објави оглас за вработување на две работни позиции.

 1. Службата за човечки ресурси за потребите на Секторот за управување со ризици, Служба
  за мониторинг, наплата, нефукнционални кредити и продажба на превземени средства,
  објавува
  ОГЛАС
  за ангажирање еден (1) извршител на работното место Стручен соработник за наплата
  на проблематични кредити од физички лица.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

 •  Економски факултет или правен факултет
 • Најмалку 2 години работно искуство,
 • Добро познавање на сите активности поврзани со кредити и наплата
 • Одлично познавање на англиски јазик,
 • Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office),

Лични карактеристики и вештини потребни за работното место

 • Работливост,
 • Личен интегритет,
 • Доверливост,
 • Способност за работа под притисок и во кратки рокови,
 • Toчност,
 • Комуникативност,
 • Креативност,
 • Добри организациски вештини,
 • Добри интерперсоналнии комуникациски вештини за воспсотавување односи
  со персоналот,
 • Способност да анализира, интерпретира и презентира законска рамка,
 • Вештини за преговарање и разрешување на проблеми,
 • Иницијативност и способност да дава нови идеи,
 • Организациски и вештини за ланирање и управување со сопственото време за да се
  почитуваат поставените рокови и цели,
 • Способност за медијаторство,
 • Способност за презентација,
 • Работа на компјутер,
 • Возачка дозвола Б категорија.

Дел од работните задачи и одговорности на работното место:

 • Ги прати законските прописи поврзани со ризиците,
 • Организира посети на експозитурите со цел надзор на кредитниот ризик на лице
  место,
 • Го анализира распоредот на ризичните активни билансни и вонбилансни ставки во
  групата на ризици – просек, движење,
 • Ја анализира диспeрзијата на ризикот по сектори- просек и движење,
 • Ги анализира ризиците кои произлегуваат од кредитните активности на поврзаните
  лица со Банката,
 • Се грижи за навремена изработка на извештаите од доменот на ризиците за
  потребите на Секторот, УО, Одборот за ризици, Надзорниот одбор и ги анализира
  истите,
 • По потреба организира изработка на нови извештаи,
 • Учествува во планирањето на висината на резервациите,
 • Соработува со Секторот за внатрешна ревизија,
 • звршува и други обврски и има други одговорности на барање на раководителот
  на Службата и директорот на Секторот.

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за работно место на локација Централа Битола, со договор за работа во зависност од работно искуство и познавање на работни процеси со работно време од 8 до 16 часот.

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик, во рок од 7 (седум) дена од денот на објавувањето на огласот на следнaта адреса: hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „Стручен соработник за наплата на проблематични кредити од физички лица во СМННПС“

 

2. Еден стручен соработник за регрутација во Службата за човечки ресурси за потребите на
Секторот за усогласеност со прописи, човечки ресурси, AМЛ и ОСИС лице .

 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Правен, Економски или факултет за менаџмент на човечки ресурси
 • Најмалку 5 години работно искуство, предност ќе имаат кандидатите со претходно
  искуство во работа со човечки ресурси
 • Одлично познавање на англиски јазик,
 • Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office),

Лични карактеристики и вештини потребни за работното место:

 • Добри организациски вештини,
 • Добри интерперсоналнии комуникациски вештини за воспоставување односи со
  персоналот,
 • Способност да анализира, интерпретира и презентира законска рамка поврзана
  со вработувањата,
 • Интегритет и отвореност за сензитивна и професионалана комуникација,
 • Има почит и чувство за културна разноликост,
 • Способност да презентира статистички податоци;
 • Способност за презентација,
 • Креативност,
 • Потенцијал за лидерство,
 •  Работа на компјутер,
 • Возачка дозвола Б категорија.

Дел од работните задачи и одговорности на работното место:

 • Подготвува опис и попис на работното место и кавлификациите на персоналот,
 • Изготвува огласи за вработување и одлучува каде и кога да се огласуваат,
 • Ги дизајнира и ревидира апликациите за вработување,
 • Подготвува и дополнителен материјал за регрутација,
 • Ги обработува пристигнатите апликации и изготвува листа на апликанти и листа на
  апликанти во потесен избор,
 • Ги информира апликантите за термини за интервјуа,
 • Го извршува процесот на евалуација по процесот на селекцијаод интервјуата,
  прашалниците и други активности поврзани со процесот на селекција,
 • Соработува со другите Сектори за логистичка поддршка при спроведување на
  тестирањата и интервјуата,
 • Ги информира кандидатите за резултатите од интервјуата и тестирањата,
 • Врши пријава/ одјава на вработените,
 • Ја комуницира документацијата од работниот однос до Службата за сметководство,
 • Води евиденција за вработените на определно време,
 • Комуницира со останатите во Секторот, бара мислење од вработените и доставува
  извештаи до Управниот одбор преку својот раководител,
 • Објавува интерни огласиза испразнети или новоотворени позициии прави
  интервјуа со вработените,
 • Асистира во импелментација на програм за редукција на персоналот, асистира во
  изработка на пакет на вработените при предвремно напуштање на Банката,
 • Постојано е во кондиција со новата легислатива за вработување, невработеност,
  социјална заштита итн и го информира постојано својот раководител за сите
  релевантни промени,
 • Соработува со образовните институции за потенцијалните кандидати,
 • Прибира апликации и прави селекција на кандидати за практиканти и ги води
  нивните досиеа,
 • Извршува и други обврски и има други одговорности на барање на
  претпоставениот.

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за работно место на локација Централа Битола, со договор за работа на определено време од 6 месеци.

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик, во рок од 7 (седум) дена од денот на објавувањето на огласот на следнaта адреса: hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „стручен соработник за регрутација “.

 

Банки

Оглас за вработување во ТТК Банка!

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје објавува

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СЛЕДНОТО РАБОТНО МЕСТО

Соработник во Одделот за лоши пласмани и преземени средства

П Р О Ц Е Н У В А Ч

(1 извршител со договор на определено време, со можност за продолжување)

   Потребни квалификации и способности (услови што се бараат за вршење на работата):

 • Минимум високо стручно образование
 • Лиценца за процена на недвижен имот (поседување и на лиценца за процена на машини и опрема ќе се смета за предност)
 • Познавање англиски јазик и работа со компјутери
 • Аналитичност, иницијативност, самостојност,ажурност, навременост
 • Способност за тимска работа
 • Комуникациски и организациски вештини
 • Способност за идентификација на проблеми
 • Професионално однесување
 • Пожелно е кандидатот да поседува возачка дозвола „Б“ категорија

    Краток опис на работното место:

 • Вршење анализа и давање мислење за доставена процена што се предлага како обезбедување на барања за одобрување кредитни изложености
 • Процени и репроцени на имот и средства како обезбедување за постојни кредитни изложености
 • Вршење анализа и давање мислење за процени на имот и средства што се предмет на преземање од страна на Банката заради наплата на побарувања како и репроцена на имот и средства преземени заради наплата на побарувања.

Работно време: 40-часовно неделно работно време од понеделник до петок од 8:00 до 16:00 часот.

Локација на работното место: Скопје, Централа на Банката.

Загарантирана почетна нето плата: Минимална: 25.000,00 денари. Максимална: ќе биде предмет на договор во зависност од искуството на избраниот кандидат.

Останати информации:

Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови треба да испратат кратка биографија (CV) и мотивациско писмо, копија од уверение за завршено образование и копија од лиценца за процена, најдоцна до 16.12.2018 година, со назнака: „Апликација за проценувач“ на следната адреса за е-пошта: kariera@ttk.com.mk или во печатена копија на адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 19а, 1000 Скопје. 

Ќе бидат контактирани кандидатите кои ќе влезат во потесен круг.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка!

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија.

НЛБ Банка во секторот за информатичка технологија нуди предизвикувачкa отворенa работнa позиција во рамки на која ќе имате можност да работите на имплементирање и поддршка на ИТ решенија и платформи, давате предлози за воведување на нови решенија и подобрувања на банкарското работење од областа на  ИТ технологијата кон деловните корисници и клиентите на Банката.

Главните цели на отворенaта работна позиција Администратор на бази на податоци  во Секторот за информатичка технологија e следење, одржување, управување и усогласување на работата на базите на податоци.

Улога во тимот:

 • Конфигурација, одржување и управување со базите на податоци;
 • Планирање на стратегија и архитектура на базите на податоци;
 • Изработка на безбедносни копии и обновување на базите на податоци;
 • Следење на перформансите и функционирањето на базите и нивно оптимизирање;
 • Соработка при развој на апликации;
 • Изработка на упатства, прирачници и стандарди;
 • Предлагање на промени во системот за управување со бази на податоци и подобрувања на безбедносни политики.

Потребни квалификации и компетенции: 

 • Универзитетско образование од областа на информатичките науки;
 • Одлично познавање на релациони бази на податоци (Microsoft SQL Database);
 • Подготвеност за учење во динамична средина со најнова компјутерска технологија;
 • Одлични комуникациски вештини;
 • Ориентираност кон решавање на проблеми, креативно и критичко размислување;
 • Способност за тимска работа и самоиницијативност;
 • Способност за одлучување;
 • Активно познавање на странски јазик (англиски јазик).

Ве поттикнуваме да станете дел од тимот:

 • Работното место нуди предизвик за работа со модерна инфраструктура на информатичката технологија;
 • Тим на успешни професионалци, посветени на иновации;
 • Отвореност кон воведување на нови решенија од областа на ИТ технологијата;
 • Меѓусебната доверба и соработка се основни начела во работењето;
 • Можности за обука и кариерен развој;
 • Конкурентен пакет на плата и надоместоци.

Заинтересираните кандидати своите податоци и CV-ја можат да ги достават на следниот линк најдоцна до петок 07.12.2018 година, со избирање на работната позиција Администратор на бази на податоци.

Само кандидатите кои ги исполнуваат основните критериуми ќе бидат контактирани за интервју.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Стопанска Банка АД Скопје!

Објавено

на

Размислуваш за професионална кариера? Стопанска Банка АД Скопје има потреба од нови колеги и можност за напредување во кариерата. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange