Connect with us

НБРМ

Советот на Народната банка го усвои Кварталниот извештај за последното тримесечје од 2021 година

Објавено

на

Советот на Народната банка одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен најновиот Квартален извештај за последното тримесечје од 2021 година.

Во Извештајот се посочува дека и во последниот квартал беше задржан приспособливиот карактер на монетарната политика. Ваквата монетарна поставеност од почетокот на пандемијата постојано придонесува за поддршка на кредитните текови и одржување на ликвидноста во банкарскиот систем, заради ублажување на ефектите од пандемијата врз домашната економија. Притоа, задржаниот олабавен карактер на монетарната политика, како и здравата солвентна и ликвидносна позиција на банките се фактори коишто и натаму имаат стимулативно влијание врз понудата на кредитите. На годишна основа, кредитниот раст на крајот на четвртиот квартал изнесуваше 8,3%, што е над проектираниот годишен раст според октомвриската проекција од 7,1%. Овие движења се поддржани и од солиден раст на депозитната основа, како главен извор на финансирање на банкарскиот систем. Имено, годишниот раст на вкупните депозити на крајот на декември достигна 7,5%, што е над растот проектиран во октомвриската проекција од 7,1%.

Олабавениот карактер на монетарната политика се спроведуваше во услови на солидно ниво на девизни резерви, коишто се во сигурната зона, со динамика на промена во последниот квартал којашто е подобра од очекуваната со последните проекции. Во однос на ценовните движења, беа присутни нагорни ценовни движења во последниот квартал, коишто главно се должат на факторите од страната на понудата. Притоа, во четвртиот квартал од 2021 година, се забележува забрзување на инфлацијата како резултат на движењата кај прехранбената и енергетската компонента и привремените несовпаѓања на понудата и побарувачката, предизвикани од пандемијата. Согласно со тековната динамика на закрепнување на домашната економија и на пазарот на работна сила, засега не се согледуваат позначителни притисоци од побарувачката врз ценовниот раст. На ова упатуваат и движењата кај базичната инфлација, којашто за разлика од општото ценовно ниво, бележи малку поумерена динамика од очекуваната. Воедно, домашната инфлација е во согласност и со ценовните придвижувања забележани во еврозоната. Сепак, имајќи ја предвид неизвесноста и променливоста на факторите коишто делуваат на ценовното ниво, постојат нагорни ризици за инфлацијата. Народната банка внимателно ги следи  инфлациските движења и доколку е потребно ќе преземе соодветни мерки.

Економијата постепено закрепнува, се наведува во извештајот, со релативно ограничени ефекти од новите бранови на ширење на инфекцијата, при натамошна имунизација, целни и помалку рестриктивни мерки и приспособување на однесувањето и навиките на субјектите, како и натамошен приспособлив карактер на политиките. Неизвесноста и ризиците и натаму постојат, како во глобални рамки, така и во домашната економија и се поврзани главно со идниот тек на пандемијата. Народната банка продолжува со внимателно следење на движењата и ризиците од домашното и надворешното окружување, заради соодветно приспособување на поставеноста на монетарната политика.

На Советот на Народната банка беше усвоена и новата Политиката за усогласеност на Народната банка, документ со кој се уредува процесот на обезбедување усогласеност на работењето со етичките, професионалните и законските обврски на институцијата. Со Политиката за усогласеност се разработува и се унапредува воспоставениот систематизиран процес за превентивно следење и обезбедување законито и етички усогласено работење во Народната банка. Народната банка, како централна банка, постојано работи на обезбедување високо ниво на усогласеност и интегритет во работењето, што придонесува и за соодветно извршување на нејзините цели и задачи и јакнење на довербата на јавноста во однос на работењето на Народната банка.

На седницата на Советот исто така беа разгледани и усвоени и други материјали од опсегот на работењето на банката.

НБРМ

Во првото полугодие од 2022 година околу 1.700 ученици и наставници посетија предавања за финансиска едукација на Народната банка

Објавено

на

Тимот за финансиска едукација на Народната банка во првото полугодие од 2022 година, преку едукативни презентации, подготовка на едукативни материјали и организација на натпревари, продолжи да работи на натамошно унапредување на  финансиската писменост на населението. Од почетокот на годината реализирани се 32 предавања, со кои беа опфатени 1594 ученици, како и 88 наставници и професори од основни и средни училишта. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Народната банка донесе одлука за воведување макропрудентна мерка за дополнително јакнење на заштитните механизми во банкарскиот систем

Објавено

на

Советот на Народната банка, на својата редовна седница, донесе одлука за воведување макропрудентна мерка со која дополнително се јакнат заштитните механизми во банкарскиот систем, заради зачувување на неговата отпорност и натамошно јакнење на финансиската стабилност во услови на постепено зголемување на системските  ризици. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Народна банка: Каматните стапки на кредитите во јуни останаа ниски, умерено зголемување кај новопримените депозити

Објавено

на

Народната банка денеска информира дека каматните стапки на кредитите остануваат ниски, а умерено зголемување е забележано кај каматните стапки на новопримените депозити. (more…)

Продолжи со читање


Популарно