Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Осигурување

Се воведува данок на осигурување

Објавено

на

Под доход од осигурување се подразбира премијата за осигурување на живот уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, премијата за неживотно осигурување уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, придонеси во доброволен пензиски фонд уплатени од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, исплатената осигурана сума, освен надоместокот на штета,  исплатениот пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано осигурување и освен пензискиот надоместок исплатен преку програмирани повлекувања.

Доход од осигурување – извадок од предлог законот:

Член 69

Под доход од осигурување се подразбира:

1) премијата за осигурување на живот уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност

2) премијата за неживотно осигурување уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, освен премијата која е ослободена од оданочување согласно членот 12 точка 33) од овој закон

3) придонеси во доброволен пензиски фонд уплатени од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност

4) исплатената осигурана сума, освен надоместокот на штета согласно членот 12 од овој закон и

5) исплатениот пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано осигурување, освен пензискиот надоместок исплатен преку програмирани повлекувања.

Член 70

Обврзник на данокот на доход од осигурување е физичкото лице кое остварува доход од членот 69 од овој закон.

Член 71

Ос­но­ва за прес­ме­ту­ва­ње на да­но­кот на доходот од осигурување прет­ста­ву­ва:

1) износот на уплатената премија за осигурување на живот од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, над износот утврден во член 12  точка 34) од овој закон;

2) износот на уплатена премија за неживотно осигурување од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност;

3) износот на уплатен придонес во доброволен пензиски фонд од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, над износот утврден во член 12 точка 35) од овој закон;

4) износот на осигурената сума намален за износот на уплатените премии за осигурување на живот во случај кога премиите се уплатени од физичко лице, односно износот на осигурената сума намалена за износот на уплатените премии за осигурување на живот кои се оданочени согласно точка 1) на овој член;

5) износот на пензискиот надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) намален за износот на уплатените придонеси во доброволен пензиски фонд во случај кога придонесите се уплатени од физичко лице, односно износот на пензискиот надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) намален за уплатените придонеси кои се оданочени согласно точка 3) на овој член.

Овој данок е дел од новиот закон за данок на личен доход.

Осигурување

Групацијата Триглав на тримесечје ја потврдува најавата за планираната годишна добивка

Објавено

на

Во првите три месеци од 2019-та година Групацијата Триглав фактурираше 317 милиони евра бруто консолидирана премија, што е 8% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Консолидираната бруто добивка порасна за 8% и изнесува 29,9 милиони евра. Имајќи ги во вид предвидените околности до крајот на годината, Групацијата ја потврдува најавата за планираниот годишен резултат. Паралелно со доброто работење во осигурителната дејност, што е изразено преку поволниот комбиниран коефициент на Групацијата, Триглав го зголеми обемот на средства со кои што управува за своите клиенти. Оваа година, Групацијата продолжува да ја спроведува својата стратегија на раст и развој, успешно го заврши купувањето на друштвото АЛТА Склади и влезе на македонскиот пазар на пензиски осигурувања. Триглав Осигурување Скопје, кој е дел од Групацијата Триглав, во првиот квартал од 2019-та година работеше добро во својата основна дејност и ја зачува лидерската позиција на македонскиот пазар на неживотно осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Дружба со Винко!

Објавено

на

Вашето дете е Вашата најголема среќа, а неговото здравје е Ваша најголема грижа! Заштитата на здравјето на Вашето дете е една од најголемите финансиски одлуки што некогаш ќе ги направите во животот. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Членовите на Управниот одбор на Осигурување Македонија добија нов мандат

Објавено

на

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување односно Управниот одбор на Друштвото. (more…)

Продолжи со читање
Unibanka_banner_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange