Connect with us

Осигурување

Се воведува данок на осигурување

Објавено

на

Под доход од осигурување се подразбира премијата за осигурување на живот уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, премијата за неживотно осигурување уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, придонеси во доброволен пензиски фонд уплатени од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, исплатената осигурана сума, освен надоместокот на штета,  исплатениот пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано осигурување и освен пензискиот надоместок исплатен преку програмирани повлекувања.

Доход од осигурување – извадок од предлог законот:

Член 69

Под доход од осигурување се подразбира:

1) премијата за осигурување на живот уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност

2) премијата за неживотно осигурување уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, освен премијата која е ослободена од оданочување согласно членот 12 точка 33) од овој закон

3) придонеси во доброволен пензиски фонд уплатени од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност

4) исплатената осигурана сума, освен надоместокот на штета согласно членот 12 од овој закон и

5) исплатениот пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано осигурување, освен пензискиот надоместок исплатен преку програмирани повлекувања.

Член 70

Обврзник на данокот на доход од осигурување е физичкото лице кое остварува доход од членот 69 од овој закон.

Член 71

Ос­но­ва за прес­ме­ту­ва­ње на да­но­кот на доходот од осигурување прет­ста­ву­ва:

1) износот на уплатената премија за осигурување на живот од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, над износот утврден во член 12  точка 34) од овој закон;

2) износот на уплатена премија за неживотно осигурување од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност;

3) износот на уплатен придонес во доброволен пензиски фонд од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, над износот утврден во член 12 точка 35) од овој закон;

4) износот на осигурената сума намален за износот на уплатените премии за осигурување на живот во случај кога премиите се уплатени од физичко лице, односно износот на осигурената сума намалена за износот на уплатените премии за осигурување на живот кои се оданочени согласно точка 1) на овој член;

5) износот на пензискиот надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) намален за износот на уплатените придонеси во доброволен пензиски фонд во случај кога придонесите се уплатени од физичко лице, односно износот на пензискиот надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) намален за уплатените придонеси кои се оданочени согласно точка 3) на овој член.

Овој данок е дел од новиот закон за данок на личен доход.

Осигурување

АД Осигурителна полиса вработува!

Објавено

на

Национална групација за осигурување АД Осигурителна Полиса АД Скопје, објавува оглас за работно место- Референт за ликвидација на штети. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Еуролинк осигурување вработува!

Објавено

на

Сакате да работите во една од најдобрите осигурителни компании во Македонија? Поседувате вештини за продажба и сакате да постигнете повеќе?

(more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Групацијата Триглав на крајот од третото тромесечие ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка

Објавено

на

Во првите девет месеци од оваа година Групацијата Триглав реализираше 69,9 милиони евра добивка пред оданочување, што е за 8% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Имајќи ги во вид предвидените можности до крајот на годината, ја потврдува прогнозата за планираниот годишен резултат. Во однос на истиот период од минатата година, во дејноста осигурување остварен е раст на премија на сите пазари и во сите сегменти на осигурување (неживотни, животни и здравствени осигурувања), а зголемен е и опсегот на средства на клиентите со кои се управува. Во 2018-та година Групацијата продолжува со спроведување на својата стратегија на раст и развој, со што се поврзани и активностите кои Групацијата ги превзеде оваа година. Надзорниот одбор на друштвото, на  Андреј Слапар, Претседател на Управата, му довери петогодишен мандат и ги потврди мандатите на членовите на Управата, Урош Иванц и Тадеј Чороли. Триглав Осигурување Скопје, членка на групацијата Триглав, третиот квартал оваа година го заврши со 11% повисока бруто полисирана премија (18,5 милиони евра) во споредба со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange