Connect with us

НБРМ

Раст на депозитите и на кредитите во март 2021 година

Објавено

на

Во март вкупните депозити на годишна основа се зголемени за 7,4%, со поголем придонес на депозитите на корпоративниот сектор, при помал, но позитивен придонес и на депозитите на секторот „домаќинства“. На годишно ниво, вкупните кредити бележат раст од 5,2 проценти. Нагорната промена е под влијание на зголеменото кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес кон растот на секторот „домаќинства”.

Кредитите на домаќинствата се зголемени за 1,0% и 8,1 проценти, на месечна и годишна основа. Анализирано по валута, кредитите во денари имаат поизразен придонес кон нагорната промена на месечно и годишно ниво, но дополнителен позитивен придонес имаат и кредитите во странска валута. Според намената на кредитите одобрени на физичките лица, потрошувачките и станбените кредити, како најзастапени категории, бележат месечен раст за 1,1% соодветно, како и годишен раст од 6,7% и 13,1%, соодветно. Кај автомобилските кредити, овој месец, е остварен пад за 1,5 и 14 проценти, на месечно и годишно ниво. И кај кредитите одобрени на кредитни картички, овој месец, е забележан пад на месечна и годишна основа, за 1,0% и 8,9%, соодветно.

Во март, негативните салда на тековните сметки се зголемија за 2,3% на месечно ниво, а на годишно ниво тие се намалени за 1,5%. Кредитите одобрени врз други основи, во март, бележат месечен и годишен пад од 0,7% и 5,8%, соодветно.

Кредитите на корпоративниот сектор, во март, се повисоки за 0,7% на месечно ниво, главно како резултат на кредитирањето во странска валута, а позитивен придонес имаа и кредитите во денари. Во споредба со истиот период минатата година, кредитите на корпоративниот сектор се зголемија за 2,1%, во целост како резултат на растот на кредитите во странска валута.

Во март 2021 година, паричната маса бележи месечен раст од 0,9%, којшто главно се должи на повисоките депозитни пари, при
дополнителен позитивен придонес и на останатите компоненти. Годишната стапка на раст изнесува 9,4% и во најголем дел е резултат на зголемувањето на депозитните пари, при позитивно влијание и на краткорочните депозити и готовите пари во оптек, а во услови на остварен пад кај долгорочните депозити до две години.

Вкупните депозити во март се повисоки за 0,7% на месечна основа, со поголем придонес на депозитите на корпоративниот сектор, при помал, но позитивен придонес и на депозитите на секторот „домаќинства“. На годишна основа, вкупните депозити се зголемени за 7,4%, при речиси еднаков раст на депозитите кај двата сектора.

Во март, вкупните депозити на домаќинствата забележаа месечно зголемување од 0,2%, целосно под влијание на краткорочните депозити во странска валута, а во услови на пад кај останатите компоненти. На годишна основа, депозитите на домаќинствата се повисоки за 5,2%, како резултат на зголемувањето на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута, при забележан пад кај останатите компоненти.

Во март, кај вкупните депозити на корпоративниот сектор е забележан месечен раст од 1,7%. Нагорната промена, во најголем дел се должи на зголемувањето на депозитните пари, при помал раст и кај долгорочните и краткорочните депозити во денари, во услови на пад на краткорочните и долгорочните депозити во странска валута. Годишната стапка на раст изнесува 12,9%, главно под влијание на повисоките депозитни пари, при дополнителен позитивен придонес и на краткорочните и долгорочните депозити во странска валута, а во услови на пад кај останатите компоненти.

НБРМ

Советот на Народната банка ги усвои Годишниот извештај и Извештајот за ризиците во банкарскиот систем за 2020 година

Објавено

на

Советот на Народната банка одржа редовна седница на која беа усвоени Годишниот извештај на Народната банка за 2020 година и Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во 2020 година. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Нацевска: Податоците покажуваат дека мерките преземени од Народната банка дадоа резултати во досегашниот тек на корона-кризата

Објавено

на

Податоците покажуваат дека мерките преземени од Народната банка дадоа резултати во досегашниот тек на корона-кризата. Меѓу другото, условите за кредитирање и натаму се олабавени, што е видливо преку натамошното постојано намалување на каматните стапки на кредитирањето коишто достигнаа историски најниски нивоа. Во текот на измината година, кредитната поддршка не забави, што вообичаено се случувало во сите претходни кризни епизоди, туку беше обезбеден солиден кредитен раст. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Соработка со Хрватската народна банка како дел од Регионалната програма на ЕУ за централните банки од земјите на Западен Балкан насочена кон зајакнување на функцијата меѓународни односи

Објавено

на

Во рамките на Регионалната програма за јакнење на капацитетите на централните банки на земјите кандидатки и потенцијални кандидатки за членство во ЕУ од Западен Балкан, којашто е во тек, започна да се спроведува билатералната мерка во соработка со Хрватската народна банка, насочена кон понатамошно зајакнување на функцијата на нашата централна банка во областа на меѓународните односи и особено евроинтеграциите. (more…)

Продолжи со читање


Популарно