Connect with us

НБРМ

Раст на годишна основа на депозитите и на кредитите во февруари 2021 година

Објавено

на

Во февруари вкупните депозити на годишна основа се зголемени за 7,1%, при речиси еднаков раст на депозитите кај двата сектора. На годишно ниво, вкупните кредити бележат раст од 4,4 проценти. Нагорната промена е под влијание на зголеменото кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес кон растот на секторот „домаќинства”.

Кредитите на домаќинствата се зголемени за 0,5% и 7,1 проценти, на месечна и годишна основа. Анализирано по валута, кредитите во денари имаат поизразен придонес кон нагорната промена на месечно и годишно ниво. Според намената на кредитите одобрени на физичките лица, потрошувачките и станбените кредити, како најзастапени категории, бележат месечен раст за 0,6 и 1,2 процента при годишен раст од 6 и 12,7%. Кај автомобилските кредити, овој месец, е остварен пад за 3,3 и 13 проценти, на месечно и годишно ниво.

Кредитите одобрени на кредитни картички, во февруари, бележат месечен и годишен пад од 2,3 и 9,2%, додека негативните салда на тековните сметки се намалени за 1,5 и 9,3% на месечна и годишна основа. Кај кредитите одобрени врз други основи, овој месец е забележано месечно и годишно намалување од 1 и 6,7 проценти.

По падот во јануари, паричната маса во февруари 2021 година, оствари месечен раст од 0,8% што во најголем дел се должи на повисоките депозитни пари при помал раст и кај краткорочните депозити, а во услови на пад кај долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек. Во февруари, годишната стапка на раст забрза достигнувајќи 9,7% и главно произлегува од зголемувањето на депозитните пари, краткорочните депозити и готовите пари во оптек, при пад кај долгорочните депозити до две години.

Вкупните депозити во февруари се повисоки за 0,9% на месечна основа, во најголем дел како резултат на зголемувањето на депозитите на секторот „домаќинства”, при умерен раст и на депозитите на корпоративниот сектор. На годишна основа, вкупните депозити се зголемени за 7,1%, при речиси еднаков раст на депозитите кај двата сектора. Вкупните кредити бележат месечен раст од 0,4 проценти, додека на годишна основа се повисоки за 4,4%. Нагорната промена на месечно и годишно ниво е под влијание на зголеменото кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства”.

Вкупните депозити на корпоративниот сектор, во февруари, се зголемени за 0,5% на месечно ниво. Притоа, растот во најголем дел е резултат на зголемувањето на краткорочните депозити во странска валута и депозитните пари, во услови на пад кај долгорочните депозити во денари. Анализирано на годишна основа, депозитите на корпоративниот сектор се повисоки за 13,7 проценти, заради растот на депозитните пари и краткорочните и долгорочните депозити во странска валута, при остварен пад кај краткорочните и долгорочните депозити во денари.

Во февруари, кредитите на корпоративниот сектор бележат месечно зголемување од 0,3%, при речиси еднаков раст на кредитирањето во денари и странска валута (малку поизразен кај кредитите во денари). На годишна основа, кредитите на корпоративниот сектор се повисоки за 1,4%, во целост како резултат на растот на кредитите во странска валута.

Кај вкупните депозити на домаќинствата, во февруари, е забележан месечен раст од 1,3%, кој во најголем дел се должи на зголемените депозитни пари, при помал раст и кај краткорочните депозити во странска валута. Во споредба со истиот период претходната година, овие депозити се зголемени за 5,2%, во целост под влијание на повисоките депозитни пари и краткорочни депозити во странска валута, во услови на пад кај останатите компоненти.

НБРМ

Советот на Народната банка ги усвои Годишниот извештај и Извештајот за ризиците во банкарскиот систем за 2020 година

Објавено

на

Советот на Народната банка одржа редовна седница на која беа усвоени Годишниот извештај на Народната банка за 2020 година и Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во 2020 година. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Нацевска: Податоците покажуваат дека мерките преземени од Народната банка дадоа резултати во досегашниот тек на корона-кризата

Објавено

на

Податоците покажуваат дека мерките преземени од Народната банка дадоа резултати во досегашниот тек на корона-кризата. Меѓу другото, условите за кредитирање и натаму се олабавени, што е видливо преку натамошното постојано намалување на каматните стапки на кредитирањето коишто достигнаа историски најниски нивоа. Во текот на измината година, кредитната поддршка не забави, што вообичаено се случувало во сите претходни кризни епизоди, туку беше обезбеден солиден кредитен раст. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Соработка со Хрватската народна банка како дел од Регионалната програма на ЕУ за централните банки од земјите на Западен Балкан насочена кон зајакнување на функцијата меѓународни односи

Објавено

на

Во рамките на Регионалната програма за јакнење на капацитетите на централните банки на земјите кандидатки и потенцијални кандидатки за членство во ЕУ од Западен Балкан, којашто е во тек, започна да се спроведува билатералната мерка во соработка со Хрватската народна банка, насочена кон понатамошно зајакнување на функцијата на нашата централна банка во областа на меѓународните односи и особено евроинтеграциите. (more…)

Продолжи со читање


Популарно