Connect with us

Странски банки

ПроКредит Групацијата забележа раст на добивката за високи 68% во првата половина на 2021 година

Објавено

на

ПроКредит Групацијата, која е воглавно активна во Југоисточна и Источна Европа, објави цврсти резултати за првата половина на 2021 година. Кредитното портфолио за клиенти порасна за 402 милиони евра или 7,7%, што повторно ги одразува цврстите стапки на раст забележани во изминатиот период (H1 2020: +255 милиони евра или 5,3%).

Консолидираниот резултат се зголеми за 68% до 36,4 милиони евра (Н1 2020: 21,7 милиони евра), што претставува значително подобрен поврат на капиталот од 9,1% (Н1 2020: 5,5%). Врз основа на цврстите финансиски резултати во првата половина од годината, на 23 јули 2021 година, Управниот одбор ја зголеми прогнозата за поврат на капиталот за финансиската 2021 година на 8,0% – 9,5% (претходно 6,0% – 7,5%).

Менаџментот на ПроКредит има позитивен став за полугодишните резултати и перспективи за Групацијата: „Задоволни сме со овие резултати и ја признаваме успешната работа на нашите колеги кои успеаа да ја спроведат нашата деловна стратегија во многу тешки пазарни услови. Нашите клучни предности и понатаму лежат во блиските односи што ги негуваме со внимателно избрани клиенти, во нашата способност ефикасно да управуваме со кредитниот ризик како и во нашите напредни дигитализирани деловни процеси. Како што почнуваме да излегуваме од пандемијата COVID-19, нашите клиенти МСП, кои се важни за одржливото економско закрепнување, гледаат кон иднината со зголемена доверба. Ние веруваме дека ПроКредит банките може да играат централна улога во овозможувањето на континуиран успех на овие клиенти. Нашето силно верување во нашиот одржлив пристап, којшто не е базиран на агресивно потрошувачко кредитирање, што доминира во моментов на нашите пазари, е вистинскиот начин да се создаде значајно влијание во економиите и општествата во развој, додека генерираме одржлив поврат за ПроКредит Групацијата.“

Растот на портфолиото на ПроКредит Групацијата од 402 милиони евра или 7,7% значително ги надмина и онака добрите бројки за раст од изминатата година (H1 2020: +255 милиони евра или 5,3%). Сите ПроКредит банки забележаа добри стапки на раст од најмалку 4,5%. Заклучно со 30 јуни 2021 година, портфолиото на зелени кредити изнесуваше 1,1 милијарда евра (31 декември 2020 година: 1,0 милијарди евра), што претставува 19,1% од вкупното портфолио. Финансирањето во сегментот на
обновливи извори на енергија продолжи да се развива значително добро.

Депозитите на клиентите, исто така, покажаа добар раст во првата половина на 2021 година. Растот на депозитите од 123 милиони евра или 2,5% беше околу нивото вообичаено за изминатиот период (H1 2020: +113 милиони евра, +2,6%). Зголемувањето на депозитите главно се однесуваше на депозитите по видување и штедните депозити и може да се препише особено на нашата директна соработка со физичка лица.

Ниските трошоци за управување со ризикот и зголемените приходи доведуваат до подобрување на резултатот

Добивката по оданочување од 36,4 милиони евра претставува поврат на капиталот од 9,1%, што е значително подобрување во однос на минатата година (H1 2020: 21,7 милиони евра или 5,5%). Зголемувањето на резултатот од 68% се должи од една страна на пониските трошоци за управување со ризик, а од друга страна на порастот на оперативните приходи од 5,0 милиони евра. Основата на трошоците беше повторно во голема мера стабилна, дополнително подобрувајќи го соодносот помеѓу трошоци- приходи на 64,4% (НС 2020: 66,5%).

Квалитетот на портфолиото се подобри во текот на првата половина на 2021 година во споредба со крајот на 2020 година. На 30 јуни 2021 година, уделот на кредитите со намалена кредитна вредност падна на 2,5% (31 декември 2020 година: 2,6%); учеството на кредитите во Фаза 2 се намали за 0,5 процентни поени до 4,4%. Дополнително, отплатите од отпишаните кредити исто така се зголемија во споредба со изминатата година. Овие позитивни движења одиграа значајна улога во намалување на трошоците за надомест на загуба од 13,0 милиони евра на 2,7 милиони евра во споредба со истиот период минатата година (H1 2020: 15,7 милиони евра). Годишниот трошок за ризик изнесуваше 10 основни поени (H1 2020: 64 основни поени).

Нето приходите од камати изнесуваа 103,2 милиони евра, што беше над бројката од H1 од 99,9 милиони евра, пред се поради силниот раст на бизнисот и стабилизирачките маржи во сите банки на ПроКредит Групацијата. Нето каматната маржа се намали од претходната година од 0,1 процентен поен на 2,8%, но се зголеми за 0,2 процентни поени од првиот квартал на 2021 година.

Зголемувањето на нето каматната маржа во вториот квартал од 2021 година доведе до значителен пораст на нето приходи од камати во износ од 4,6 милиони евра или 8,5% во споредба со првиот квартал. Со 24,1 милиони евра, нето приходите од провизии и надоместоци беа над нивото забележано во изминатата година (H1 2020: 22,6 милиони евра).

Потенцијалот на размерот на деловниот модел на ПроКредит Групацијата дополнително се потенцира со стабилната структура на трошоците поврзана со постојаниот раст на бизнисот. Трошоците за персонал и административните трошоци се зголемија само за 0,5 милиони евра на 83,3 милиони евра во првата половина од годината. Трошоците за персонал се зголемија за 2,2%, додека административните трошоци благо се намалија.

Управниот одбор ја зголеми прогнозата за поврат на капиталот

Како што веќе беше соопштено, врз основа на позитивните случувања во првата половина од годината и сеуште претпазливите, но се пооптимистички очекувања за втората половина на 2021 година, Управниот одбор ги зголеми очекувањата за профит за финансиската 2021 година на 23 јули 2021 година. Се очекува поголем поврат на капиталот помеѓу 8% и 9.5% (претходно 6,0% – 7,5%) за финансиската 2021 година, со значително намален трошок за ризик во споредба со финансиската 2020 година и сооднос трошок -приход од приближно 65%. Соодносот меѓу трошок -приход би бил на долниот крај на колоната од 65% – 68% предвидено за 2021 година во Годишниот извештај за 2020 година. Растот на портфолиото на заеми за клиенти сеуште се очекува да биде околу 10%. Ова не ги зема предвид значајните валутни ефекти.

Капитализацијата останува подобна

Стапката на редовен основен капитал на ниво 1 (CET1 целосно наполнет) на 30 јуни 2021 година изнесуваше 13,7%, а со тоа и над нивото на крајот на 2020 година (31 декември 2020 година: 13,3%). Консолидираниот резултат за втората половина на 2020 година е идентификуван во основниот капитал на Ниво 1; сепак, резултатот од првата половина на 2021 година не е. Резултатот од првата половина на 2021 година ќе се признае во капиталот на ниво 1 од третиот квартал на 2021 година. Соодносот на финансиската потпора од 9,3% е многу над просекот на банкарскиот сектор.

Исплатата на дивиденда од 0,35 евра по акција или 20,6 милиони евра наменети за четвртиот квартал веќе е целосно одземена од капиталот на ниво 1.

Поради подобрените финансиски резултати, Управниот одбор, исто така, ја зголеми прогнозата за соодносот на основниот заеднички капитал на ниво 1 (CET1 целосно наполнет). Така, нивото сега се очекува да надмине 13% до крајот на финансиската година 2021 (претходно околу 13%).

Ден на виртуелните пазари на капитал за Групацијата ПроКредит на 12 октомври 2021 година

Првиот ден на пазарите на капитал за ПроКредит Групацијата ќе се одржи на 12 октомври 2021 година во 14:00 часот по средноевропско време. Настанот ќе се спроведе виртуелно и има за цел да им обезбеди на заинтересираните аналитичари и инвеститори детален увид во деловниот модел на ПроКредит Групацијата. Детални информации за Денот на пазарите на капитал 2021 година ќе бидат достапни на веб – страницата на ПроКредит Холдинг под Односи со инвеститорите во наредните недели.

Извештајот за управување со привремената група на ПроКредит групацијата за првото полугодие 2021 година е достапен од денес на веб-страницата на ПроКредит Холдинг под Односи со инвеститорите на: https://www.procredit-holding.com/en/investor- relations/reports-publications/finances-reports/

Странски банки

ПроКредит Групацијата постигна значителни резултати последните 9 месеци со принос на капиталот од 13,6%

Објавено

на

Групацијата ПроКредит, која главно е активна во Југоисточна и Источна Европа, објави висок финансиски резултат од 94,0 милиони евра за првите девет месеци од 2023 година. Приносот на капиталот значително се подобри на ниво од 13,6 %, со што се нагласуваат среднорочните проекции на групацијата. Добриот резултат главно беше поттикнат од континуираната позитивна динамика на нето-каматната маржа, како и од подобрениот коефициент трошоци-приходи од 58,7%. Стабилните показатели за кредитниот ризик доведоа до умерена цена на ризикот од 20 базични поени, каде спаѓаат и дополнителните резервации за загуби резервирани во третиот квартал на работењето на групацијата во Украина. Како резултат на силниот оперативно-финансиски развој во целата групација, Управниот одбор реши на 26 октомври 2023 година повторно да ги подигне проекциите за финансиската 2023 година. (more…)

Продолжи со читање

Странски банки

ЕБОР го назначи Фатих Туркменоглу за нов шеф на Банката во Северна Македонија

Објавено

на

Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) го назначи Фатих Туркменоглу за нов шеф на Северна Македонија. Тој ќе ја преземе функцијата на 1 ноември и ќе ја води канцеларијата на Банката во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Странски банки

ПроКредит Холдинг АД: Успешно спроведена трансформација во акционерско друштво

Објавено

на

Матичната компанија на развојно ориентираната Групација ПроКредит успешно ја заврши трансформацијата на својата правна форма во акционерско друштво (AG). Трансформацијата беше завршена со внесување на ПроКредит Холдинг АД во трговскиот регистар на 27.9.2023 година. Претходно, на Годишното генерално собрание одржано на 5.6.2023 година беше донесена одлука за одобрување на промената на правна форма со многу големо мнозинство. Трансформацијата во акционерско друштво има за цел дополнително да го подобри прифаќањето на инвеститорите, особено меѓу учесниците на меѓународниот пазар, а, во исто време, да ја поедностави корпоративната структура. Деловниот фокус на ПроКредит Холдинг, особено со акцент на Југоисточна и Источна Европа и неговата посветеност да се постигне влијание, остануваат непроменети. (more…)

Продолжи со читање

Популарно