Connect with us

Осигурување

Приливи од над 18 милиони денари во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Сава пензиско друштво а.д. Скопје инвестирајќи ги пензиските заштеди на членовите акумулирани во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус, остварува приливи по основ на камати и дивиденди во пензиските фондови. На овој начин расте вредноста на пензиските заштеди и се обезбедува соодветна пензија за членовите.

Според последните податоци за пристигнати приливи во период од 21.07.2020 до 30.07.2020 во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус пристигнати се приливи од над 18 милиони денари.

На сметката на Сава пензиски фонд во период од 21.07.2020 до 30.07.2020 пристигнати се приливи од камати во износ 1.111.663,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки, приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 15.677.273,00 денари и прилив од камата од инвестиции во домашни корпоративни обврзници во износ од 966.386,00 денари.

За истиот овој период на сметката на Сава пензија плус, пристигнат е прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 300.758,00 денари и прилив од камата од инвестиции во домашни корпоративни обврзници, во износ од 745.498,00 денари.

Пензиските заштеди се инвестираат во акции на компании со добри долгорочни перспективи, обврзници издадени од држави и компании со висок кредитен рејтинг, депозити и останати хартии од вредност. Портфолијата на пензиските фондови се балансирани и содржат повеќе и помалку ризични инструменти.

Повеќе информации за тоа каде се инвестираат пензиските заштеди имате во финансиските извештаи кои редовно се објавуваат на веб страната на друштвото www.sava-penzisko.mk.

Членовите на пензиските фондови дополнително можат да бидат информирани за својата пензиска заштеда во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус преку мобилната апликација Сава пензиско план.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk.

Осигурување

Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг „S&P Global Ratings” (во натамошниот текст: „S&P” или агенција) по редовниот годишен преглед на ден 11.09.2020 година, на Групацијата Триглав, а со тоа и на нејзиното матично друштво и друштвото ќеркa Позаваровалница Триглав Ре, повторно ја потврди долгорочната кредитна бонитетна оценка и кредитната оценка за финансиска моќ »A« со стабилна среднорочна прогноза. Високиот рејтинг е одраз на стабилното и профитабилно работење на Групацијата Триглав, нејзината солидна капитализираност, промислената реосигурителна заштита и водечката позиција на пазарот во Словенија и во регионот. Кредитниот рејтинг „А“ е исклучиво проценка на самостојниот профил на кредитни ризици на Групацијата и не содржи никакви зголемувања, што би биле последица на поврзаноста на Групацијата со државата. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Нови приливи од камати распределени на сметките на членовите во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Сите приливи кои се резултат на инвестираните пензиски заштеди акумулирани во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондовите и пропорционално се распределуваат на нивните сметки. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Групацијата Триглав во првото полугодие со раст на премија и пониска добивка

Објавено

на

Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, работеше профитабилно и сигурно. Достигна премиски раст на повеќето свои пазари, во сите три сегменти на осигурувањето и оствари 7 проценти повисока консолидирана бруто полисирана премија (673,4 милиони евра) споредено со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно