Connect with us

Домашни банки

Понуда на Капитал Банка АД Скопје за промена на договорните услови за кредитни производи

Објавено

на

Во услови на пандемија од невидени размери, Капитал Банка АД Скопје им пристапува на своите клиенти правни и физички лица, а со тоа и на севкупната економија, со понуда која помага да се надминат финансиските ефекти од корона-кризата.

ЈАВНА ПОНУДА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Земајќи ги во предвид ефектите кои пандемијата со COVID-19 ги има врз клиентите физички лица кои одржуваат постојана деловна соработка со Банката и кои заклучно со 29.02.2020 година имале статус А, Б или В (редовен статус), Банката им ја нуди следната понуда за промена на договорните услови за користење на кредитни производи, со важност од 03.04.2020, која е валидна во следните 10 денови со овие карактеристики:

  • Потрошувачки кредити – се воведува грејс период од 6 месеци со месечни обврски за плаќање само на камата и други побарувања (без редовна главница). Одложената главницата ќе биде распределена во преостанатиот договорен рок, по истекот на грејс периодот.
  • Станбени и хипотекарни кредити – се воведува грејс период од 6 месеци со месечни обврски за плаќање само на камата и други побарувања (без редовна главница). Одложената главницата ќе биде распределена на преостанатиот рок, продолжен за 6 месеци.
  • Кредитни картички – се воведува период од 6 месеци во кој ќе се врши пресметка и задолжување на наплатата само на каматата на искористениот дел од лимитот.
  • Дозволено пречекорување на сметка– се продолжува датумот на доспевање на сите лимити на дозволени пречекорувања до 30.09.2020 кои на 29.02.2020 се класифицирани во А, Б и В редовна категорија на ризик.

Од оваа понуда исклучени се наменските кредити преку трговски партнери и бескаматните позајмици одобрени на физички лица.

ТЕХНИЧКИ ПОЈАСНУВАЊА НА ПОНУДАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА:

  • Не одговарање на понудата ќе биде третирано како прифаќање на понудата.
  • Доколку овие клиенти подоцна се изјаснат за одбивање на понудата и подготвеност да продолжат со редовна отплата на долгот, Банката ќе излезе во пресрет на клиентите при што условите ќе бидат дополнително определени.
  • Клиентите кои сакаат да го задржат својот статус, и сакаат да продолжат со редовна отплата, односно ја одбиваат понудата, ЗАДОЛЖИТЕЛНО е да ја информираат Банката по електронски пат на e-mail адреса merkicovid19@capitalbank.com.mk , најдоцна до 13.04.2020гВо дописот задолжително да ги наведат следниве податоци:

– Име и презиме

– ЕМБГ

– Кредитна партија (број на договор) за производот за кој понудата се одбива (број на сите поединечни кредитни партии ако се повеќе)

– Изјава за согласност дека за наведените кредитни партии/производи, клиентот е согласен да продолжи со договорената динамика на плаќање

– Број на трансакциска сметка каде има одобрено дозволено пречекорување

– Последните 6 цифри од бројот на кредитната картичка

ЗНАЧАЈНА НАПОМЕНА: Oвие мерки се од големо значење и се однесуваат на клиентите кои најсилно ги чувствуваат ефектите од кризата. Оттука, Банката апелира клиентите кои ќе продолжат да бидат во можност да ги отплаќаат своите месечни обврски, така и да постапат. Со тоа всушност помагаат, економските мерки од сите банки и од државата да имаат ефект за погодените субјекти, и дотолку повеќе, помагаат за побрзо опоравување на економијата по кризата.

 

ПРАВНИ ЛИЦА

Во врска со корпоративните клиенти, погодени од кризата, Банката воведува олеснувања во сервисирањето на обврските кои во зависност од природата на потребата ќе бидат усогласени со секое правно лице поединечно.

Можностите за правните лица вклучуваат соодветно прилагодување или одложување на отплатата на кредитите, можности за рефинансирање, како и понуда на кредитна поддршка за ликвидносни потреби.

Од Банката замолуваат клиентите да им се обратат по електронски пат на следниот маил во рок не подолг од 10 календарски денови заклучно 13.04.2020 на е-маил: korporativno@capitalbank.com.mk, или пак во писмена форма на адресата на Банката: Ул.Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје со назнака за Сектор Правни лица.

Доставениот маил или допис ќе претставува основ за Банката да изврши анализа на потребата од користење нови договорни услови и врз основ на истата ќе му достави на клиентот соодветна понуда за олеснување.

Понудата, Капитал банка АД Скопје ја подготви во склад со Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорни услови на кредитни изложености кај банките и штедилниците (Службен весник на РСМ бр. 80/20 од 30.03.2020г.) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик на НБРСМ (Службен весник на РСМ бр.76/20 од 24.03.2020г.).

Домашни банки

Халкбанк ги зголеми платите на своите вработени во просек за 14%

Објавено

на

Халкбанк АД Скопје изврши генерално покачување на платите на сите, над 700 вработени во банката на ниво на просек од 14%, со што најзначително се влијае на пораст на најниската плата во банката. Со ова Банката уште еднаш ја потврди својата грижа за обезбедување континуиран развој и мотивација на вработените кои се еден од главните чинители на успешното работење на банката. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Капиталните инвестиции и кредитниот раст во главен фокус на Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Со раст на нето-добивката, силна кредитна поддршка на населението и на бизнис-секторот, како и со раст на бројот на клиенти и депозити, Стопанска банка АД-Скопје успешно ја заокружи 2022 година. Постигнатите високи резултати во работењето се продолжение на континуираниот раст на Банката и на силната посветеност кон клиентите, вработените и заедницата во целост. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Преку нејзиниот докажан бизнис модел базиран на стабилни фундаменти, Стопанска Банка “изброи” 42,5 милиони евра добивка за 2022 година

Објавено

на

Во согласност со неревидираните финансиски извештаи на Стопанска Банка АД-Скопје (во натамошниот текст: СБ или Банката) со пресечен датум 31.12.2022 година, добивката пред оданочување на Банката изнесува 2.617.019 илјади денари, односно незначителни 4% под нивото остварено минатата година. Истовремено, остварената добивка пред оданочување и исправка на вредност изнесува 3.851.117 илјади денари, што претставува зголемување за 10% во однос на 2021 година. Со тоа, Банката го задржува долгогодишниот континуитет на постигнати успешни финансиски резултати засновани на стабилни фундаменти, прудентен пристап кон ризиците, докажан бизнис – модел, силна капитална позиција и добро корпоративно управување. Успешното работење е остварено во услови на органски раст на активата на Банката која на крајот на годината изнесува 122.848.627 илјади денари, што претставува раст од 8% во однос на 2021 година. На тој начин, Банката го продолжува перманентиот раст на нејзините бизнис – активности во согласност со својата деловна стратегија. (more…)

Продолжи со читање

Популарно