Connect with us

НБРМ

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците: јули 2018 година

Објавено

на

Во јули продолжи трендот на намалување кај просечните каматни стапки на вкупните кредити и вкупните депозити, кои забележаа месечен пад од 0,07 п.п. и 0,03 п.п. и изнесуваат 5,50% и 1,42%, соодветно.

Во јули, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити оствари месечно намалување од 0,10 п.п. и се сведе на 4,87%, а просечната каматна стапка на новопримените депозити се намали за 0,03 п.п. и изнесува 1,26%.

Во јули, каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор се намали за 0,09 п.п. и изнесува 4,83%. Надолното поместување се должи на падот кај сите компоненти на оваа категорија: каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,11 п.п. и 0,07 п.п., соодветно), како и на каматната стапка на кредитите во странска валута (за 0,05 п.п.). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка забележа намалување од 0,62 п.п.

Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор во јули изнесува 4,57% и во однос на јуни се намали за 0,07 п.п. Падот на месечна основа во целост произлегува од намалените каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,25 п.п. и 0,12 п.п., соодветно), во услови кога каматната стапка на денарските кредити со валутна клаузула бележи раст од 0,16 п.п. Во однос на јули минатата година, оваа каматна стапка е пониска за 0,60 п.п.

Во јули просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 1,55%. Месечното намалување од 0,08 п.п. е резултат на надолната промена кај каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,11 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), делумно неутрализирано со месечниот раст на каматната стапка на девизните депозити (за 0,06 п.п.). Анализирано на годишно
ниво, стапката бележи намалување од 0,32 п.п..

Споредено со претходниот месец, просечната каматна стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор оствари пад од 0,04 п.п. и се сведе на 0,85%. Падот кај оваа категорија целосно се должи на намалената каматна стапка кај денарските депозити без валутна клаузула (од 0,13 п.п.), при остварен раст кај
каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула и депозитите во странска валута (од 0,43 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). Во однос на истиот месец минатата година оваа каматна стапка е намалена за 0,11 п.п..

Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во јули изнесува 6,20% и во однос на претходниот месец се намали за 0,05 п.п.. Остварениот пад се должи на намалувањето на каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,08 п.п.), како и на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п., соодветно). Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,29 п.п. на годишна основа.

Во јули, новото кредитирање на домаќинствата се вршело по просечна каматна стапка од 5,38%, за 0,15 п.п. пониска во однос на претходниот месец. Од аспект на валутната структура, намалувањето произлегува од падот кај каматните стапки на денарските кредити, со и без валутна клаузула (за 0,20 п.п. и 0,10 п.п., соодветно), во услови на раст на каматната стапка на девизните кредити од 0,23 п.п. Во однос на јули 2018 година, оваа каматна стапка е намалена за 0,35 п.п.

Просечната каматна стапка на вкупните депозити од домаќинствата во јули изнесува 1,40%, при месечен пад од 0,03 п.п. кој произлегува од надолните поместувања кај каматните стапки на денарските депозити, без и со валутна клаузула (од 0,06 п.п. и 0,03 п.п., соодветно). На годишно ниво, каматната стапка
оствари намалување од 0,07 п.п.

Во јули, просечната каматна стапка на новопримените депозити од домаќинствата се задржа на ниво од 1,55%, без промени на месечна основа. Споредено со јули минатата година, оваа каматна стапка се намали за 0,20 п.п.

 

НБРМ

НБРМ: Домаќин на семинар организиран од страна на Европскиот банкарски орган и Европската банка за обнова и развој на тема: „Справување со нефункционалните кредити во ЕУ: регулаторни и супервизорски активности“

Објавено

на

На 18. и 19. октомври 2018 година Народната банка на Република Македонија е домаќин на семинар организиран од страна на Европскиот банкарски орган и  Европската банка за обнова и развој на тема: „Справување со нефункционалните кредити во ЕУ: регулаторни и супервизорски активности“. Имајќи го предвид негативното влијание коешто го имаат нефункционалните кредити врз работењето на банките во меѓународни рамки, на семинарот ќе бидат презентирани најзначајните активности преземени во рамките на ЕУ за решавање на нефункционалните кредити, како од аспект на промените (предлозите за промени) во постојната банкарска регулатива, така и во поглед на супервизрските активности за справување со сеуште високиот износ на нефункционални кредити кај кредитните институции во ЕУ. Покрај ова, на семинарот ќе бидат презентирани и искуствата на неколку земји од регионот во решавањето на нефункционалните кредити. Преку размената на искуствата и согледувањата стекнати во процесот на решавање на нефункционалните кредити, ќе се овозможи натамошно зајакнување на овој процес во одделните земји, но и усогласен пристап во идните активности коишто треба да се преземат заради натамошно справување со проблемите предизвикани од поголемото присуство на нефункционални кредити.

На семинарот ќе присуствуваат претставници на регулаторните и супервизорските органи од Албанија, Словенија, Косово, Босна и Херцеговина, Србија, Република Српска и Македонија.

На почетокот на семинарот, воведно обраќање имаше и гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска – Бежоска, која посочи на тоа дека и по десет години од почетокот на глобалната криза, проблемот на нефункционалните кредити се уште има големо значење во глобални рамки. Таа потенцираше дека правилното справување со овој проблем и развивањето на механизми за превенција се исклучително важни за непречено функционирање и раст на активноста на банките. Меѓудругото, таа се осврна и на македонското искуство, потенцирајќи го релативно пониското ниво на нефункционални пласмани во однос на регионот. Причините за тоа се отсуството на прекумерен кредитен раст во пред-кризниот период, малото потпирање на банките на надворешно финансирање и многу важно, прудентната регулаторна рамка.  И покрај фактот што овој проблем во Македонија не е изразен како во други земји, гувернерката ја нагласи свесноста за потребата од располагање на механизми за превенција. Токму од оваа причина во тек е и заокружувањето на “Стратегијата за поттикнување на справувањето и подобрување на управувањето со нефункционалните кредити”, како меѓуинституционална и систематизирана рамка за решавање и спречување на проблемот на нефунционални пласмани. 

Продолжи со читање

НБРМ

Учество на гувернерката на НБРМ на настан по повод европскиот ден на статистиката

Објавено

на

По повод европскиот ден на статистиката, денес на Економскиот факултет – Скопје, се одржа настан под мотото „Подобри податоци – подобар живот“. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Гувернерката на НБРМ оствари средби со високи претставници на ММФ и Светската банка

Објавено

на

Гувернернерката на Народната банка на Република Македонија, д-р Анита Ангеловска-Бежоска, во рамки на Годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и Светската банка (СБ), оствари средби со високи претставници на двете меѓународни институции, вклучувајќи средби со извршниот директор на ММФ, г. Ентони де Ланој, директорот на Дирекцијата за Европа на ММФ, г. Пол Томсен, извршниот директор на СБ, г. Франк Хемскирк, потпретстедателот на Светската банка, г. Сирил Мулер, потпретседателите на ИФЦ, г-а Џорџина Бејкер и г. Вибке Шломер, менаџерски тимови од инвестициски фондови и банки, како и со други високи претставници. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange