Connect with us

НБРМ

Позначајни движења во платниот биланс во вториот квартал од 2018 година

Објавено

на

Централна Банка

Во вториот квартал од 2018 година во тековните трансакции со нерезидентите е остварен суфицит од 20,5 милиони евра, главно како резултат на поволните остварувања кај секундарниот доход и услугите. Кај финансиските трансакции со нерезиденти се остварени позначителни нето-приливи од директни инвестиции и заеми, а девизните резерви се зголемија за 60,9 милиони евра.

Поволните остварувања во тековните трансакции со нерезиденти во вториот квартал од 2018 година се резултат на нето-приливите остварени кај секундарниот доход и размената на услуги (424,8 и 116,2 милиони евра, соодветно), коишто ги надминаа дефицитите остварени кај стоковната размена (414,3 милиони евра) и кај примарниот доход (106,1 милион евра). Споредено на квартална основа, подобри остварувања имаат сите компоненти на тековната сметка, што доведе до остварување на позитивна квартална промена од 169,2 милиона евра. Најзначајни подобрувања се остварени кај секундарниот доход и кај размената на стоки (95,5 милиони евра и 59,8 милиони евра, соодветно), додека подобрувања во помал обем бележат и размената со услуги (11,3 милиони евра) и примарниот доход (2,5) милиони евра.

Остварувањата во тековната сметка се поволни анализирано и на годишна основа. За разлика од дефицитот остварен во вториот квартал 2017 година, во истиот период 2018 година е остварен суфицит кој произлегува од подобрени остварувања кај сите компоненти. Гледано преку придонесот на поодделните компоненти, позитивните придвижувања во најголем дел се одраз на повисоките суфицити кај размената на услуги и секундарниот доход (71,7 милиони евра и 42,6 милиони евра, соодветно).

Кај финансиските трансакции со нерезиденти, во вториот квартал од 2018 година позначајни нето-приливи се евидентирани кај директните инвестиции (87,4 милиони евра) и заемите (58,1 милион евра), а нето-одливи кај валутите и депозитите (72,9 милиони евра) и трговските кредити (44,3 милион евра), при раст на девизните резерви од 60,9 милиони евра.

Нето-приливите од 87,4 милиони евра кај директните инвестиции во овој квартал се резултат на нето-приливи кај сите поткомпоненти, и тоа: реинвестирање на добивката (39,5 милиона евра), меѓукомпаниски  долг (26,4 милиони евра) и сопственички капитал (21,6 милиони евра).

Обврските врз основа на директни инвестиции, во вториот квартал од 2018 година, се зголемени за 143,9 милиони евра, при нето-раст на обврските кај сите категории: меѓукомпаниски долг (81,4 милиони евра), реинвестирање на добивката (40,3 милиони евра) и сопственички капитал (22,2 милиони евра). Во истиот период, средствата врз основа на директни инвестиции се зголемени за 56,5 милиони евра, главно како резултат на зголемените меѓукомпаниски побарувања. Во вториот квартал, кај заемите се остварени нето-приливи од 58,1 милион евра какорезултат на нето-приливите кај останатите сектори (59,8 милиони евра) и секторот „држава“ (5,8 милиони евра), додека кај секторот „депозитни институции“ се евидентирани
нето-одливи (8,2 милиони евра).

Во првата половина од годината, нето-приливите од портфолио-инвестиции (367,2 милиона евра), директни инвестиции (324,6 милиони евра) и заеми (за 10,7 милиони евра4) ги надминаа нето-одливите по валути и депозити (153,4 милиони евра) и трговски кредити (103,2 милиона евра), што овозможи целосно финансирање на дефицитот на тековната сметка и зголемување на девизните резерви за 317,6 милиони евра.

Ревизии на податоци

Податоците за платниот биланс во ова соопштение содржат редовна ревизија на податоците за периодот јануари – март 2018 година во насока на подобрување на нивниот квалитет. Притоа, во тековната сметка ревизијата на податоците делуваше во насока на намалување на дефицитот за 9,2 милиона евра, главно како резултат на зголемување на суфицитот кај размената на услуги (за 8,1 милион евра).

Кај финансиската сметка бележиме ревизија во насока на зголемување на нето-одливите врз основа на трговски кредити за 10,9 милиони евра, намалување на средствата врз основа на директни инвестиции за 1,8 милиони евра и зголемување на обврските од директни инвестиции за 2,1 милион евра.

Ревизијата на податоците резултираше со мало зголемување на грешките и пропустите за периодот јануари – март 2018 година (за 1,9 милиони евра).

НБРМ

Објавен конкурсот за учениците по повод Светскиот ден на штедењето и Светскиот ден на осигурувањето

Објавено

на

Народната банка на Република Македонија (НБРМ), Министерството за финансии и Агенцијата за супервизија за осигурување (АСО) го објавија конкурсот за ученици од основното и средното образование, којшто веќе неколку години наназад е заедничка активност по повод одбележувањето на Светскиот ден на штедењето – 31 октомври и Светскиот ден на осигурувањето – 1 ноември. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

НБРМ: Известување за 30. сесија на Клубот на истражувачите

Објавено

на

Централна Банка

Ве известуваме дека на 30. сесија на Клубот на истражувачите што ќе се одржи на 26 септември 2018 година (среда) во просториите на Народната банка на Република Македонија, со почеток во 14 часот, ќе бидат презентирани следниве трудови:

  • „Финансирање на малите и средните претпријатија преку банкарскиот сектор во Република Македонија ‒ резултати од анкетно истражување“,  од авторите Тања Јакимова и Неда Поповска-Камнар и
  • „Трансмисискиот механизам на монетарната политика во Македонија преку каналот на преземање ризици: наоди од податоците од Кредитниот регистар“, од авторите Мите Митески, Ана Митреска и Михајло Васков.

Сите заинтересирани за присуство на оваа сесија на Клубот на истражувачите можат да го најават своето присуство најдоцна до 25 септември 2018 година (вторник) на е-адресата: info@nbrm.mk.

Напоменуваме дека зачленувањето во Клубот на истражувачите е од отворен карактер, за што можете да видите подетални информации на веб-страницата на Народната банка www.nbrm.mk, во делот Клуб на истражувачи.

Продолжи со читање

НБРМ

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Објавено

на

На 12 септември 2018 година, Народната банка спроведе редовна аукција за продажба на благајнички записи со примена на тендер со ограничен износ и фиксно утврдена каматна стапка од 2,75%. На аукцијата беа понудени благајнички записи на ниво од 25.000 милиони денари.

Побарувачката и реализацијата на благајничките записи изнесуваа 25.000 милиони денари и беа на ниво на понудениот износ.

Следната аукција на благајничките записи ќе се одржи на 10 октомври 2018 година.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange