Connect with us

НБРМ

Позначајни движења во платниот биланс во вториот квартал од 2018 година

Објавено

на

Централна Банка

Во вториот квартал од 2018 година во тековните трансакции со нерезидентите е остварен суфицит од 20,5 милиони евра, главно како резултат на поволните остварувања кај секундарниот доход и услугите. Кај финансиските трансакции со нерезиденти се остварени позначителни нето-приливи од директни инвестиции и заеми, а девизните резерви се зголемија за 60,9 милиони евра.

Поволните остварувања во тековните трансакции со нерезиденти во вториот квартал од 2018 година се резултат на нето-приливите остварени кај секундарниот доход и размената на услуги (424,8 и 116,2 милиони евра, соодветно), коишто ги надминаа дефицитите остварени кај стоковната размена (414,3 милиони евра) и кај примарниот доход (106,1 милион евра). Споредено на квартална основа, подобри остварувања имаат сите компоненти на тековната сметка, што доведе до остварување на позитивна квартална промена од 169,2 милиона евра. Најзначајни подобрувања се остварени кај секундарниот доход и кај размената на стоки (95,5 милиони евра и 59,8 милиони евра, соодветно), додека подобрувања во помал обем бележат и размената со услуги (11,3 милиони евра) и примарниот доход (2,5) милиони евра.

Остварувањата во тековната сметка се поволни анализирано и на годишна основа. За разлика од дефицитот остварен во вториот квартал 2017 година, во истиот период 2018 година е остварен суфицит кој произлегува од подобрени остварувања кај сите компоненти. Гледано преку придонесот на поодделните компоненти, позитивните придвижувања во најголем дел се одраз на повисоките суфицити кај размената на услуги и секундарниот доход (71,7 милиони евра и 42,6 милиони евра, соодветно).

Кај финансиските трансакции со нерезиденти, во вториот квартал од 2018 година позначајни нето-приливи се евидентирани кај директните инвестиции (87,4 милиони евра) и заемите (58,1 милион евра), а нето-одливи кај валутите и депозитите (72,9 милиони евра) и трговските кредити (44,3 милион евра), при раст на девизните резерви од 60,9 милиони евра.

Нето-приливите од 87,4 милиони евра кај директните инвестиции во овој квартал се резултат на нето-приливи кај сите поткомпоненти, и тоа: реинвестирање на добивката (39,5 милиона евра), меѓукомпаниски  долг (26,4 милиони евра) и сопственички капитал (21,6 милиони евра).

Обврските врз основа на директни инвестиции, во вториот квартал од 2018 година, се зголемени за 143,9 милиони евра, при нето-раст на обврските кај сите категории: меѓукомпаниски долг (81,4 милиони евра), реинвестирање на добивката (40,3 милиони евра) и сопственички капитал (22,2 милиони евра). Во истиот период, средствата врз основа на директни инвестиции се зголемени за 56,5 милиони евра, главно како резултат на зголемените меѓукомпаниски побарувања. Во вториот квартал, кај заемите се остварени нето-приливи од 58,1 милион евра какорезултат на нето-приливите кај останатите сектори (59,8 милиони евра) и секторот „држава“ (5,8 милиони евра), додека кај секторот „депозитни институции“ се евидентирани
нето-одливи (8,2 милиони евра).

Во првата половина од годината, нето-приливите од портфолио-инвестиции (367,2 милиона евра), директни инвестиции (324,6 милиони евра) и заеми (за 10,7 милиони евра4) ги надминаа нето-одливите по валути и депозити (153,4 милиони евра) и трговски кредити (103,2 милиона евра), што овозможи целосно финансирање на дефицитот на тековната сметка и зголемување на девизните резерви за 317,6 милиони евра.

Ревизии на податоци

Податоците за платниот биланс во ова соопштение содржат редовна ревизија на податоците за периодот јануари – март 2018 година во насока на подобрување на нивниот квалитет. Притоа, во тековната сметка ревизијата на податоците делуваше во насока на намалување на дефицитот за 9,2 милиона евра, главно како резултат на зголемување на суфицитот кај размената на услуги (за 8,1 милион евра).

Кај финансиската сметка бележиме ревизија во насока на зголемување на нето-одливите врз основа на трговски кредити за 10,9 милиони евра, намалување на средствата врз основа на директни инвестиции за 1,8 милиони евра и зголемување на обврските од директни инвестиции за 2,1 милион евра.

Ревизијата на податоците резултираше со мало зголемување на грешките и пропустите за периодот јануари – март 2018 година (за 1,9 милиони евра).

НБРМ

Ангеловска-Бежоска на 7. средба на гувернерите од регионот

Објавено

на

Во изминативе години се забележува побрз раст на секторот финтек во Централна и Југоисточна Европа, иако тој значително заостанува зад оној во развиените економии. Финансиските иновации поттикнати од финтек-компаниите во основа водат до подобри и поконкурентни финансиски услуги, а истовремено поттикнуваат поголема конкуренција и иновирање кај традиционалните финансиски институции – банките“ – истакна гувернерката на Народната банка, д-р Анита Ангеловска-Бежоска на 7. средба на гувернерите од регионот, којашто се одржа вчера во Савудрија, Хрватска. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

НБРМ донесе одлука за намалување на основната каматна стапка на ниво од 2,25%

Објавено

на

Централна Банка

На 12 март 2019 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка, на која беа разгледани клучните показатели за домашната економија и движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари, во контекст на поставеноста на монетарната политика. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Македонците сеуште практикуваат плаќање во кеш, но тој тренд полека се менува

Објавено

на

Статистичките податоци на Народната банка за септември 2018 година покажуваат дека од вкупниот број трансакции реализирани со кредитни трансфери или приближно пет милиони, во хартиена форма се реализирани 2.896.599 трансакции, додека електронски 2.069.280. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange