Connect with us

Домашни банки

Охридска банка Сосиете Женерал оствари добивка од 8,6 милиони евра во периодот од јануари до септември 2018 година

Објавено

на

Кумулативниот реализиран финансиски резултат на Охридска банка АД Скопје за периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018 година изнесува 531,6 милиони и е значително повисок односно за 2,5 пати во однос на остварениот резултат за истиот период минатата година, што во основа е резултат на пораст на приходите од редовно работење, пониски оперативни трошоци и пониска цена на чинење на ризикот.

Нето-приходите од камати на крајот од септември 2018 година изнесуваат 872,8 милиони денари и во однос на истиот период минатата година се пониски за 15,9 милиони денари, или за 1,8 %.

Приходите од камати бележат намалување за 2,2 милиони денари во најголем дел поради пазарниот притисокот на активните камати кај секторот Компании, како и пониските каматни приходи од пласманите во хартии од вредност, поврзано со пониските каматни стапки, и соодветно на тоа понизок обем.

Каматните трошоци бележат зголемување за 13,6 милиони денари односно 5,4 % споредено со истиот период минатата година, резултат на зголемените каматни трошоци по основ на субординирани обврски и депозити на клиенти поради зголемениот обем.

Нето-приходот од провизии и надоместоци, во износ од 233,4 милиони денари, се зголемени за 30,5 милиони денари, или за 15,0 %, во однос на истиот период минатата година.

Приходите од провизии и надоместоци бележат посилен раст од 41,8 милиони денари со позитивен придонес на провизиите од платните системи, провизиите од услуги кај кредитните производи, провизии од трговци за пос терминали додека трошоците за провизии и надоместоци бележат раст од 11,3 милиони денари што соодветно имаше влијание на вкупниот нето-износ, споредено со минатата година.

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 97,7 милиони денари и бележат пораст за 4,6 милиони денари споредено со истиот период минатата година.

Во анализираниот период е остварено ослободување на исправката на вредноста на нефинансиските средства во износ од 8,4 милиони денари што се однесува на депризнавање (искнижување) на ревалозирациската резерва при продажба на преземени средства.

Другите приходи изнесуваат 111,3 милиони денари и се зголемени за 52,9 милиони денари во споредба со истиот период минатата година како резултат на остварените приходи по основ на претходно отпишани побарувања.

Исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа на крајот од третиот квартал од 2018 година изнесува 232,8 милиони денари и, споредено со истиот период во 2017 година, бележи намалување за 51,0 %.

Вкупните оперативни трошоци во периодот јануари ‒ септември изнесуваат 559,3 милиони денари, а споредено со претходната година, бележат намалување од 18,8 милиони денари, или 3,3 %. Повисоки оперативни трошоци се забележани кај трошоците за вработените, амортизацијата, трошоците за одржување, трошоците за обезбедување додека кај сите останати ставки се бележи намалување.

Домашни банки

НЛБ Потрошувачки кредити – Баш како што сакаш!

Објавено

на

НЛБ Банка во периодот од 11.03.2019 до 31.05.2019 година води промотивна кампања за сите кредити за физички лица. Во рамки на промотивната понуда, Банката меѓу другото, нуди нови потрошувачки кредити со пониски каматни стапки. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Стопанска банка АД-Скопје врши промена за водење сметки на пензионери

Објавено

на

Стопанска банка АД-Скопје ги известува своите клиенти дека, почнувајќи од 01.04.2019 ќе изврши промена на надоместокот за месечно водење на трансакциски и штедни сметки на пензионери. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

НЛБ Станбени кредити – Твој дом, твој избор!

Објавено

на

НЛБ Банка во периодот од 11.03.2019 до 31.05.2019 година води промотивна кампања за сите кредити за физички лица. Во рамки на промотивната понуда, Банката меѓу другото, нуди нови станбени кредити со пониски каматни стапки. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange