Connect with us

Домашни банки

Охридска банка АД Скопје оствари добивка од 3,2 милиони евра во првиот квартал од 2018 година

Објавено

на

Охридска банка АД Скопје преку соопштение на Македонска берза го објави финансискиот извештај за првите три месеци од 2018 година.

Кумулативниот реализиран финансиски резултат за периодот од 01.01 до 31.03 2018 година изнесува 199,6 милиони денари наспроти остварениот финансиски резултат во истиот период минатата година во износ од 101,1 милиони денари , односно бележи зголемување од 98,5 милиони денари, или 97,4% .

Нето приходите од камати на крајот од првиот квартал од 2018 година изнесуваат 289,5 милиони денари,споредено со остварените нето приходи од камати во истиот период минатата година од 290,1 милиони денари односно се намалени за 622 илјади денари или 0,2 %, во кој подеднаков придонес има намалувањето на каматните расходи како и намалувањето на каматните приходи.

Приходите од камати бележат намалување во најголем дел поради пазарниот притисокот на активните камати кај секторот компании како и пониските каматни приходи од пласманите во хартии од вредност поврзано со пониските каматни стапки и соодветно на тоа понизок обем.
Каматните трошоци бележат намалување за 3,7 милиони денари како резултат на прилагодувањето на каматните стапки на депозитите од компании и помалиот обем на користени странски кредитни линии.

Во анализираниот период, нето приходите од провизии и надоместоци изнесуваат 70,3 милиони денари и бележат зголемување за 8,5 милиони денари, при што приходите од провизии се повисоки за 11,2 милиони денари со позитивен придонес на провизиите од платните системи, додека трошоците за провизии и надоместоци бележат раст за 2,7 милиони денари, што соодветно имаше влијание на вкупниот нето износ спореден со минатата година.

Нето приходите од курсни разлики изнесуваат 28,6 милиони денари и се намалени за 2,3 милиони денари, или за 7,3 % во споредба со истиот период минатата година.

Другите приходи изнесуваат 23,8 милиони денари и во најголем дел се однесуваат на реализираната капитална добивка од продажба на преземени средства, како и остварени приходи по основа наплатени претходно отпишани пласмани.

Во анализираниот период е остварено ослободување на исправката на вредноста на нефинансиските средства во износ од 8,4 милиони денари кое се однесува на депризнавање (искнижување) на ревалозирациската резерва при продажба на преземени средства.

Исправката на вредноста на финансиските средства на нето основа на крајот од првиот квартал на 2018 година изнесува 39,1 милиони денари и споредено со истиот период 2017 година бележи намалување од 84,2 милиони денари односно 68,2 %.

Вкупните оперативни трошоци во периодот јануари ‒ март изнесуваат 181,8 милиони денари и споредено со истиот период претходната година, се намалени за 8 милиони денари. Трошоците за вработени се пониски за 0,7 %, трошоците за амортизација се повисоки за 7,6 %, додека останатите расходи од дејноста се пониски за 9,3% во најголем дел како резултат на намалување на премијата за осигурување на депозити поврзано со намалувањето на годишната стапка на премијата на осигурување во ноември 2017 година.

Домашни банки

НЛБ Станбени кредити – Твој дом, твој избор!

Објавено

на

НЛБ Банка во периодот од 11.03.2019 до 31.05.2019 година води промотивна кампања за сите кредити за физички лица. Во рамки на промотивната понуда, Банката меѓу другото, нуди нови станбени кредити со пониски каматни стапки. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Натпревар за млади со идеи за социјално претприемништво

Објавено

на

Млади претприемачи со голема идеја и желба да извршат значително влијание врз општествените проблеми може да учествуваат на петтиот натпревар „Награда за социјално претприемништво“ – Social Impact Award – Kick Off SIA 2019, што ќе биде промовиран денес во Фондот за иновации и технолошки развој со почеток во 12:00 часот. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

ТТК Банка објавува jавен повик за избор на најповолен добавувач за набавка на осигурителни услуги

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје во согласност со интерните акти на Банката и позитивните законски прописи објавува јавен повик за избор на најповолен добавувач на осигурителни услуги за осигурување на градежни објекти, основни средства, мебел и компјутерска опрема, парични средства, физички лица, осигурување од одговорност за дејност, во согласност со дадена спецификација. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange