Connect with us

Осигурување

Осигурување МАКЕДОНИЈА оствари позитивен финансиски резултат во износ од 18,3 милиони денари во првиот квартал

Објавено

на

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуренс Груп во периодот од Јануари до Март 2020 година оствари позитивен финансиски резултат во износ од 18,3 милиони денари. Во истиот период 2019 година финансискиот резултат изнесува 29,9 милиони денари.

Намалувањето на резултатот се должи поголемото зголемување на расходите во 2020 во однос на 2019 година, за разлика од приходите. Додека приходите бележат зголемување за 3% трошоците бележат зголемување од 11%. Најголемо учество во зголемуањето на трошоците бележи вредносното усогласување на побарувањата по основ на премија главно поради новонастанатата ситуација од пандемијата. Кај останатите приходи и расходи нема значајни отстапувања во споредба со предходната година.

Со оглед на фактот дека Агенцијата за супервизија на Осигурување донесе подзаконски акти со кој ке се ублажи влијанието на пандемијата предизвикана од Covid-19, компанијата очекува истите да имаат ефект и врз намалување на влијанието на пандемијата на зацртаните планирани цели за 2020 година.

 

Преземањето на оваа содржина не е дозволена без согласност од Редакцијата на Банкарство.мк

Осигурување

Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг „S&P Global Ratings” (во натамошниот текст: „S&P” или агенција) по редовниот годишен преглед на ден 11.09.2020 година, на Групацијата Триглав, а со тоа и на нејзиното матично друштво и друштвото ќеркa Позаваровалница Триглав Ре, повторно ја потврди долгорочната кредитна бонитетна оценка и кредитната оценка за финансиска моќ »A« со стабилна среднорочна прогноза. Високиот рејтинг е одраз на стабилното и профитабилно работење на Групацијата Триглав, нејзината солидна капитализираност, промислената реосигурителна заштита и водечката позиција на пазарот во Словенија и во регионот. Кредитниот рејтинг „А“ е исклучиво проценка на самостојниот профил на кредитни ризици на Групацијата и не содржи никакви зголемувања, што би биле последица на поврзаноста на Групацијата со државата. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Нови приливи од камати распределени на сметките на членовите во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Сите приливи кои се резултат на инвестираните пензиски заштеди акумулирани во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондовите и пропорционално се распределуваат на нивните сметки. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Групацијата Триглав во првото полугодие со раст на премија и пониска добивка

Објавено

на

Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, работеше профитабилно и сигурно. Достигна премиски раст на повеќето свои пазари, во сите три сегменти на осигурувањето и оствари 7 проценти повисока консолидирана бруто полисирана премија (673,4 милиони евра) споредено со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно