Connect with us

Осигурување

Осигурување Македонија оствари добивка во износ од 58,3 милиони денари заклучно со третиот квартал во 2020 година

Објавено

на

Осигурување МАКЕДОНИЈА ад Виена Иншуренс Груп во периодот Јануари -Септември 2020 година оствари позитивен финансиски резултат во износ од 58,3 милиони денари. Во истиот период 2019 година финансискиот резултат изнесува 67,4 милиони денари.

Намалувањето на резултатот се должи на намалување на приходите од деловни активности во однос на приходите во истиот период од 2019 за 3,5%. Трошоците исто така бележат намалување во однос на 2019 година за 2,3%. Намалувањето на приходите од деловни активности се должи на намалената продажба на полиси за одредени класи на осигурување поради пандемијата.

Проценка на менаџментот за влијанието на новонастанатата состојба предизвикана од пандемијата на КОВИД-19 

Поради состојбата предизвикана од пандемијата Covid-19, Осигурување МАКЕДОНИЈА ад Виена Иншуренс Груп се соочи со голем број на интерни и екстерни предизвици.

Друштвото забележа пад во премијата во класите кои се дирекно поврзани со новонастаната ситуација од пандемијата и тоа патничко осигурување, зелена карта, гранично осигурување, а дополнително и пад во автоодговорност. Во третиот квартал падот се ублажува кај моторните класи но, со последните новонастанати услови се уште не може да се предви развојот на премијата до крајот на годината.

Друштвото ги идентификува клучните процеси на работењето (издавање на полиси и исплата на надомест на штети) и направи измени и прилагодувања за нивно непречено одвивање.

За непречено одвивање на работењето на останатите класи на осигурување компанијата овозможи електронско издавање на сите видови на полиси со електронски потпис и електронска пријава и решавање на штети, вклучувајки и целокупна комуникација и документација за штети за најголем број на класи на осигурување.

Друштвото се адаптира на постоечките услови и превзема брза и ефикасна реорганизација во работењето и мерки, со цел неутрализирање на сите негативни ефекти, без притоа да се загрози здравјето на вработените и успешното работење на друштвото.

Истото е постигнато со:

-воведување скратено работно време и динамика на вработени во смени (работа во канцеларија и работа од дома,

– превземање на сите мерки на претпазливост потребни за заштита и безбедност на вработените во канцеларии.

-Обезбедување на сите предуслови и инфраструктура од ИТ Сектор – далечинскиот пристап до базата на податоци, веб-пошта, VPN и сл. со цел следење и извршување на секојдневните работни задачи од дома.

Друштвото во моментот не забележува и не очекува зголемен пораст на обврски по надомест на штети. Друштвото исто така, не очекува зголемен пораст на обврските за договори за реосигурување, бидејќи истите ги следат договорите за осигурување и ја следат динамиката на наплата на премија од страна на Друштвото.

Наплатата на достасаните побарувања има очекувано намалување за посочениот период. Компанијата работи со клиенти кои се долгогодишни корисници на нејзините услуги. Превземените мерки и активности се во рамките на постоечките процеси и процедури на наплата на премија.

Најголем ефект во делот на наплатата е кај класите на осигурување поврзани со физички лица, како последица на затварање некои филијали на банките и неможноста на таа категорија на клиенти целосно да се прилагоди на електронско плаќање. Се уште ефектот не е материјален и нема потреба од дополнителни мерки.

Во делот на приходи од вложување нe се очекуваат материјални движења. Друштвото нема проблеми со солвентноста и ликвидноста. Се превземаат активности со динамиката на исплата на постоечките обврските. Раководството има мандат за спроведување на сите мерки и активности.

Друштвото има висок износ на задржана добивка и високи резерви за сигурност, како и капитал.

Осигурување

Бројот на претставки решени во корист на осигуреници зголемен за 83%

Објавено

на

Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) го зголеми за 83 отсто бројот на претставки решени во корист на незадоволни осигуреници за првите девет месеци годинава во споредба со истиот период лани. До крајот на септември позитивно се решени 22 претставки на осигуреници кои се пожалиле од осигурителните друштва, а во истиот период лани во корист на осигуреници биле решени 12 претставки. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Триглав осигурување Живот и КБ Публикум со заеднички Унит линк производ

Објавено

на

Новите животни текови носат нови предизвици и потреба од развој на нови производи. Триглав осигурување Живот, по внимателно истражување, а следејќи ги потребите на клиентите, во своето портфолио на продукти понуди нов Унит линк производ со балансирана распределба на инвестираните средства, во осигурување на живот и инвестициски фонд. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Групацијата Триглав со раст на премијата и добивката и подобрена проценка на овогодинешниот профит

Објавено

на

Групацијата Триглав во првите девет месеци од годинава оствари раст на консолидираните бруто премии од осигурување од 10% (1,06 милијарди евра) во однос на истиот период минатата година, додека во управувањето со средствата на клиентите во инвестициски фондови и преку индивидуално управување, го зголеми обемот на средства со коишто управува за 21% (на 1,4 милијарди евра). Деветмесечната добивка на Групацијата пред оданочување изнесува 92,1 милиони евра, што е за 48 проценти повеќе во однос на истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање


Популарно