Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Осигурување

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп оствари позитивен финансиски резултат во 2018 година

Објавено

на

Осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена Иншуренс Груп во текот на 2018 година дејствуваше во согласност со исполнувањето на целите од деловната политика и на стратегиските цели.

И покрај тешкотиите со кои се соочуваше во 2018 година, осигурителниот сектор во Република Македонија забележа позитивен развоен тренд, кој може да се идентификува преку растот на бруто-полисираната премија (БПП) и на бројот на издадени полиси преку различни канали за продажба на осигурувањето.

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп во извештајниот период во осигурување оствари позитивен финансиски
резултат. Категориите на приходи и расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известување детално се дадени подолу.

Приходот од заработена премија во осигурувањето неживот изнесува 586,5 милиони денари, што е повисоко во однос на заработената премија во осигурувањето во 2017 година за 10.6%. Вкупната полисирана премија во износ од 910,6 милиони денари во однос на 2017 година е зголемена за 6,6%. Таа е коригирана со преносна премија од 2017 година како приходна ставка и со преносна премија за 2018 година како расходна ставка.

Дополнително, бруто-приходот од премија се намалува и за делот на премија предадена
во реосигурување.

Заработената премија по осигурување, приходите од вложувања, приходите од други работи во осигурување ги чинат вкупните приходи на Акционерското друштво во износ од 858 милиони денари. Вкупните приходи за 2018 година, споредено со 2017 година, бележат зголемување од 4,6%.

Вкупните расходи бележат зголемување од 6,7% или во износ од 47,5 милиони денари. Надоместоците за штети во износ од 216,6 милиони денари и трошоците за спроведување на осигурување во износ од 407,5 милиони денари изнесуваат околу 82% од вкупните расходи.Трошоците за штети бележат зголемување од 10% во однос на 2017 година. Трошоци од вложувања во износ од 24,3 милиони денари и другите осигурителнотехнички трошоци се составен дел на вкупните расходи од работењето во износ од 760,7 милиони денари.

Како резултат на вака утврдените приходи и расходи, Друштвото оствари позитивен финансиски резултат од 97,3 милиони денари пред оданочување.

Заклучно со 31.12.2018 година, Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп планираниот обем на приходи по основ на премија ги оствари со 98% .

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп наредната 2019 година планира позитивниот тренд на остварување поголем обем на приходи од премија и поголема добивка.

Осигурување

Групацијата Триглав на тримесечје ја потврдува најавата за планираната годишна добивка

Објавено

на

Во првите три месеци од 2019-та година Групацијата Триглав фактурираше 317 милиони евра бруто консолидирана премија, што е 8% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Консолидираната бруто добивка порасна за 8% и изнесува 29,9 милиони евра. Имајќи ги во вид предвидените околности до крајот на годината, Групацијата ја потврдува најавата за планираниот годишен резултат. Паралелно со доброто работење во осигурителната дејност, што е изразено преку поволниот комбиниран коефициент на Групацијата, Триглав го зголеми обемот на средства со кои што управува за своите клиенти. Оваа година, Групацијата продолжува да ја спроведува својата стратегија на раст и развој, успешно го заврши купувањето на друштвото АЛТА Склади и влезе на македонскиот пазар на пензиски осигурувања. Триглав Осигурување Скопје, кој е дел од Групацијата Триглав, во првиот квартал од 2019-та година работеше добро во својата основна дејност и ја зачува лидерската позиција на македонскиот пазар на неживотно осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Дружба со Винко!

Објавено

на

Вашето дете е Вашата најголема среќа, а неговото здравје е Ваша најголема грижа! Заштитата на здравјето на Вашето дете е една од најголемите финансиски одлуки што некогаш ќе ги направите во животот. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Членовите на Управниот одбор на Осигурување Македонија добија нов мандат

Објавено

на

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување односно Управниот одбор на Друштвото. (more…)

Продолжи со читање
Unibanka_banner_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange