Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Банки

Оглас за програма за вработување во ПроКредит Банка

Објавено

на

ПроКредит Банка ви нуди можност за професионална кариера во германска банка веднаш по дипломирањето.

За таа цел, Банката ја стартуваше Onboarding програмата за вработување преку која кандидатите кои имаат желба за личен раст и напредок во кариерата можат да аплицираат и да станат дел од големото семејство на ПроКредит Банка.

Услови за аплицирање:
✔️ Одлично познавање на англиски јазик
✔️ Желба за работа во динамична средина
✔️ Универзитетска Диплома
✔️ РАБОТНОТО ИСКУСТВО НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје вработува Референт на благајна во експозитура во Скопје, со или без работно искуство.

(more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка а.д. Битола

Објавено

на

Службата за човечки ресурси за потребите на Секторот за работа со правни лица, Служба за SME клиенти, објавува Оглас за ангажирање еден (1) извршител на работното место Самостоен стручен соработник 2 за SME клиенти. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија, на определено време

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Македонија, а во согласност со членовите 14 став 2, 22 став 1 точка 1, 23 став 1, 56 и 60 од Законот за работните односи и членовите 6, 7 и 8, 23 став 2, 27 и 30 од Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, Народната банка на Република Северна Македонија распишува

ОГЛАС
за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија, на определено време

     1.Народната банка на Република Северна Македонија објавува оглас за вработување на седум извршители на определено време, и тоа:

– еден извршител на работното место „преведувач II степен“ во Отсекот за издавачки услуги во Кабинетот на гувернерот;

– еден извршител на работното место „помлад организатор почетен степен“ во Отсекот за изработка и промет на вредносници во Дирекцијата за трезорско работење;

– еден извршител на работното место „самостоен советник“ во Дирекцијата за правни работи;

– еден извршител на работното место „помлад правник почетен степен“ во Отсекот за правна поддршка во општи правни работи во Дирекцијата за правни работи;

– еден извршител на работното место „помлад аналитичар почетен степен“ во Отсекот за оперативни работи во Дирекцијата за платни системи и

– двајца извршители на работното место „чувар почетен степен“ во Рефератот за физичко обезбедување и противпожарна заштита во Дирекцијата за техничко одржување, обезбедување и архива.

     2.Кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1, треба да ги исполнуваат следниве општи услови за засновање работен однос утврдени во Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија: да е државјанин на Република Северна Македонија, да е полнолетен, да има општа здравствена способност за работното место и да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

     3.Кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1 на оваа oдлука, покрај општите услови за засновање на работен однос утврдени во Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

– За работното место „преведувач II степен“ во Отсекот за издавачки услуги во Кабинетот на гувернерот: завршено факултет од областа на филолошките науки – англиски јазик со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), најмалку 2 години работен стаж стекнат по завршувањето на високото образование, одлично знаење на англискиот јазик, познавање на релевантната стручна терминологија, знаење за употреба на програмски пакети за работа со компјутер во деловниот процес, способност за консекутивно и симултано преведување, познавање од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивното знаење англиски јазик, потребно за работното место.

– За работното место „помлад организатор почетен степен“ во Отсекот за изработка и промет на вредносници во Дирекцијата за трезорско работење: завршено факултет од областа на економските науки со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик, работа со компјутер, познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните познавања од областа на работењето на Народната банка.

– За работното место „самостоен советник“ во Дирекцијата за правни работи: завршено факултет од областа на правните науки со најмалку 240 ЕКТС кредити (VIА), најмалку 4 години работен стаж стекнат по завршувањето на високото образование, познавање англиски јазик, работа со компјутер, положен правосуден испит и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења потребни за работното место.

– За работното место „помлад правник почетен степен“ во Отсекот за правна поддршка во општи правни работи во Дирекцијата за правни работи: завршено факултет од областа на правните науки со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења, потребни за работното место.

– За работното место „помлад аналитичар почетен степен“ во Отсекот за оперативни работи во Дирекцијата за платни системи: завршено факултет од областа на економските науки со најмалку 180 ЕКТС кредити (VIБ), да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик и работа со компјутер, познавање на платниот промет, платните системи и финансиските пазари, познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења потребни за работното место и англиски јазик.

– За работното место „чувар почетен степен“ во Рефератот за физичко обезбедување и противпожарна заштита во Дирекцијата за техничко одржување, обезбедување и архива: завршено средно образование во траење од 3 или 4 години, да бидат со или без работен стаж, познавање англиски јазик, работа со компјутер, уверение за стручно оспособување за пожарникар и лиценца за физичко обезбедување.

Кандидатите за работнoто место од оваа алинеја ќе бидат тестирани за нивните стручни знаења од областа на физичкото обезбедување и противпожарната заштита, потребни за работното место.

     4.Кандидатите за сите работните места од точкa 1 треба да достават: пријава, кратка биографија, доказ за државјанство издаден од надлежен орган на Рeпублика Северна Македонија, потврда од надлежен орган на Република Северна Македонија за неизречена казна, забрана за вршење професија, дејност или должност (не постара од 6 месеци пред денот на поднесувањето на пријавата), диплома или уверение за завршено образование (согласно со условите за секое работно место), доказ за познавање англиски јазик, доказ за познавање работа со компјутери, доказ за работен стаж (доколку го имаат) од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, а за работното место самостоен советник во Дирекцијата за правни работи, покрај наведените документи, треба да достават и доказ за положен правосуден испит.

     5.Работното време, во работната недела за работните места од точка 1 алинеи  1, 2, 3, 4 започнува помеѓу 8,00 и 9,00 часот, а завршува помеѓу 16,00 и 17,00 часот, а за работното место од алинеја 5 започнува помеѓу 8,00 и 10,00 часот, а завршува помеѓу 16,00 и 18,00 часот.

     Работното време, во работната недела за работнoто место од точка 1 алинеја 6 е организирано во 2 смени по 12 часа дневно, од кои првата смена започнува од 7,00 часот и завршува во 19,00 часот, а втората смена започнува во 19,00 часот, а завршува во 7,00 часот.

     6.Во согласност со Колективниот договор на ниво на Народната банка, со кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места, а кои немаат работен стаж, ќе се склучи договор за вработување на определено време, со вршење приправнички стаж во времетраење од најмногу 1 година, а со кандидатите кои имаат работен стаж, ќе се склучи договор за вработување на определено време со вршење пробна работа во времетраење од 4 месеци.

     Висината на основната (нето) плата за работните места од точка 1 алинеи 2, 4 и 5 ќе изнесува 19.893,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 1 ќе изнесува 45.264,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 3 ќе изнесува 61.445,00 денари, а за работното место од точка 1 алинеја 6 ќе изнесува 17.895,00 денари.

     Висината на основната (нето) плата за работните места од точка 1 алинеи 2, 4 и 5 за време на приправничкиот стаж, изнесува 70% од основната (нето) плата и ќе изнесува 14.160,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 1 ќе изнесува 31.927,00, за работното место од точка 1 алинеја 3 ќе изнесува 43.255,00 денари, a за работното место од точка 1 алинеја 6 ќе изнесува 12.766,00 денари.

     Висината на основната (нето) плата за работните места од точка 1 алинеи 2, 4 и 5 за време на пробната работа, изнесува 50% од основната (нето) плата и ќе изнесува 9.510,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 1 ќе изнесува 23.034,00 денари, за работното место од точка 1 алинеја 3 ќе изнесува 31.128,00 денари, a за работното место од точка 1 алинеја 6 ќе изнесува 8.140,00 денари.

     7.Рокот за доставување на документите изнесува 7 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

     8.Изборот на работниците кои ќе засноваат работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

     9.Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

     10.Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Северна Македонија

     Пријавата и потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Северна Македонија, бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1 – Скопје.

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange